29/11/2023
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
Πληροφορίες: ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ
Email: dimotiki.astinomia@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 2441027399, 2441554271
28/11/2023
Αρ. Πρωτοκόλλου: 32816

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια «ΣΤΟΛΩΝ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ – ΘΕΡΙΝΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 27.061,76€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (21.824,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 50-6061.0001

και cpv: 35811200-4(ΣΤΟΛΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 06/12/2023 ημ. Τετάρτη και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, (ΟΧΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) στην διεύθυνση Μυρμιδόνων 2 Τ.Κ. 43131.

Πληροφορίες δίνονται από το Tµήµα Προμηθειών του δήμου Καρδίτσας στα τηλέφωνα 2441350799 (κ. Σκούρα Κατ.) σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από:

Τα φυσικά πρόσωπα

Τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. Τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όπου να δηλώνεται ότι:

Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.

Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1),2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.

Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Β. Ασφαλιστική ενημερότητα

Γ. Φορολογική ενημερότητα

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, σε ισχύ, στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους.

Ε. Σε περίπτωση Εταιρίας, Καταστατικό και ορισμός διαχειριστή.

Στην προσφορά τους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν οπωσδήποτε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για επικοινωνία

Η προμήθεια θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Προσφορές μπορούν να γίνουν για το σύνολο της προμήθειας ΑΝΑ ΣΤΟΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ Ή ΘΕΡΙΝΗ Ή ΣΤΟΛΗ ΔΙΚΥΚΛΙΣΤΩΝ Ή ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ. Στο σώμα της προσφοράς θα αναγράφεται η τιμή ανά είδος και στο τέλος το σύνολο μαζί με το ΦΠΑ που προκύπτει.

Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων αναδόχων υπάρχει τυποποιημένο έντυπο τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.

Για την εξέταση των προσφορών θα απαιτηθούν δείγματα, τα οποία θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με την οικονομική και τεχνική προσφορά στο πρωτόκολλο του δήμου Καρδίτσας.

Για την εξέταση των δειγμάτων θα δημιουργηθεί ομάδα εργασίας από την οικεία δνση.

Η αποσφραγιση των προσφορων προκειμενου να ελεχθουν τα δικαιολογητικα και τα τεχνικα στοιχεια θα γινει στις 07/12/2023. Η αποσφραγιση των οικονομικων προσφορων θα γινει σε ημερομηνια και ωρα που θα ανακοινωθει με ηλεκτρονικο ταχυδρομειο.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται .

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση α/Δημάρχου. Η υπηρεσία μπορεί να ματαιώσει την προμήθεια σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

Η προμήθεια δύναται να επεκταθεί και εντός του έτους 2024, αν χρειαστεί με δήλωση τη υπηρεσίας που θα ανακοινωθεί στην ανάδοχο ετ. πριν τη λήξη της υλοποίησής της.

Κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν τη λήψη της τελικής απόφασης κατακύρωσης θα ζητηθούν επιπλέον ποινικά μητρώα και πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.

Ο χρόνος εκτελέσεως της συμβάσεως ή των συμβάσεων που θα προκύψουν είναι μέχρι της 31/12/2023.

Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΝΤ/ΧΟΣ

ΜΑΚΡΗ ΟΛΓΑ

Σχετικά έγγραφα