Διεύθυνση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

image_print

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΠΟΛΥΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24415 54004 x.polyzou@dimoskarditsas.gov.gr
ΜΑΧΑΙΡΑ ΛΟΥΚΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η 24415 54004 paidikoistathmoi@dimoskarditsas.gov.gr

Σχετικά έγγραφα

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών είναι αρμόδια για την εφαρμογή του προγράμματος που υλοποιείται στα τμήματα των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους και τις απόψεις της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας, σε συνεργασία με τους παιδαγωγούς των Σταθμών και γενικότερα για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων που προΐσταται.

Η Διεύθυνση υποχρεούται στον ορισμό υπεύθυνου διαχείρισης της αποθήκης της Διεύθυνσης, με τον αναπληρωτή του. Η πρόταση του υπαλλήλου γίνεται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης και η ανάθεση των καθηκόντων του με απόφαση Δημάρχου, ώστε να καταγράφονται τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα της αποθήκης. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, ορίζεται αυτοδίκαια στο ρόλο ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης, με τον αναπληρωτή του.

Ακριβώς, με την ανωτέρω διαδικασία ορίζεται υπεύθυνος διενέργειας διαδικασιών προμηθειών που αφορούν τη Διεύθυνση, ο οποίος συνεργάζεται με το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας. Εισηγείται στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία, το προσωπικό, τους γονείς και την υλικοτεχνική υποδομή των Σταθμών αυτών για:

1. Τον αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού που είναι αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του.
2. Το παιδαγωγικό υλικό και τον πάσης φύσεως εξοπλισμό.
3. Την επιμόρφωση του προσωπικού με διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, διαλέξεων.
4. Τις απαραίτητες εργασίες για την επισκευή και συντήρηση των κτιρίων.
5. Παρακολουθεί τη Νομοθεσία και Νομολογία για θέματα που αφορούν τη Διεύθυνση.
6. Επιβλέπει την τήρηση όλων των απαραίτητων βιβλίων που τηρούνται στους Σταθμούς.
7. Εισηγείται και συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής.

Σχετικά άρθρα