Αποφάσεις

image_print
ΑΑΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 915ΥΟΡΥΕ-ΒΚ4 19/01/2022 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ092/0474/2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α' 15/ΜΕΡΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
ΑΔΑ: 6ΞΧΧΟΚΟ3-ΛΞΞ 19/01/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/3 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση απολογιστικών στοιχείων μηνός Δεκεμβρίου 2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 658ΕΩΕΗ-ΑΤΘ 19/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 820 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων του Συνδέσμου από υπαλλήλους του, που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 66ΘΝΟΡΥΝ-Ζ9Σ 19/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 7/28/2022/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΑΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΣΘΑΟΡΥΕ-Ω4Ρ 19/01/2022 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ091/0466/2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΔΙΑΦ.ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΥΔΡ-ΑΠΟΧ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΔΥ2ΟΡΥΕ-9ΧΣ 19/01/2022 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ090//0465/2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9ΒΓΥΟΡΥΕ-8Υ0 19/01/2022 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ089/0464/2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 62ΟΡΟΡΥΕ-0ΓΑ 19/01/2022 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ088/0461/2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ποσού 4.924,04 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ)
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: Ψ205ΩΕΗ-ΖΦΥ 19/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 806 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 15-6643.02 ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ
ΑΔΑ: ΨΔΒΤΟΚΟ3-Θ6Ι 19/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 134 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΑΥ ΕΠΙΠΛΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω8ΞΘΟΡΥΕ-ΝΡΨ 19/01/2022 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ087/0460/2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΚΑΜΠΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 64ΚΓΟΡΥΕ-216 19/01/2022 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ086/0456/2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΛΝ9ΩΕΗ-4ΔΚ 19/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 800 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕΘ2ΩΕΗ-ΛΓΝ 19/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 795 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΑΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΗΦΟΟΡΥΕ-5ΞΕ 19/01/2022 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ085/0454/2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τελικού Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Καρδίτσας
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΖΞ4ΩΕΗ-Α57 19/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 781 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΑΚΔΟΡΥΕ-Ε4Β 19/01/2022 Αρ. Πρωτ.: 449 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΑΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 656ΗΟΡΥΕ-Τ2Κ 18/01/2022 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ084/0445/2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 657ΑΟΡΥΕ-ΣΑΒ 18/01/2022 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ083/0444/2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 96Τ5ΟΡΥΕ-234 18/01/2022 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ082/0442/2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 5,160