Αποφάσεις

image_print
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΤΗΨΩΕΗ-ΣΡΚ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3123 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤΑ (15%) για το ΤΑΠ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΗΟ4ΩΕΗ-ΣΗΩ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3122 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΤΑΠ) ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 65ΩΣΩΕΗ-Ω0Π 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3121 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΔΤ & ΔΦ) ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΤΣΞΩΕΗ-ΛΚ9 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3120 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ξηράς τροφής τύπου συντήρηση για τα αδέσποτα ζώα
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΞ4ΔΩΕΗ-Θ6Ο 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3118 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 667 /2021 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ»
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΛΜΗΩΕΗ-Β4Ω 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 20335 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υαλοκαθαριστήρων κ.ά. για το υπηρεσιακό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΝ 3750, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΖΕ0ΟΡΥΕ-ΓΓΦ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 7141 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 92Ο8ΩΕΗ-Η4Ζ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3119 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΦΦ6ΩΕΗ-ΒΑΞ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3117 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤΑ (15%) για το ΤΑΠ ΜΑΪΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΤΖΞΩΕΗ-ΧΛΡ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3116 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΤΑΠ) ΜΑΪΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΨΦΙΩΕΗ-ΑΥΡ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3115 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΔΤ & ΔΦ) ΜΑΪΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΓΚΜΩΕΗ-ΚΘΓ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3114 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ2ΦΡΩΕΗ-8Ν4 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3113 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Προμήθεια υλικών συντήρησης ανελκυστήρων »
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4ΝΝΩΕΗ-ΡΥΓ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 20345 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές παροχές σε είδος (φρέσκο γαλά) - Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2021
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΧΜΔΟΡΥΝ-Η0Ω 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 355/2021/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ηλεκτροβαλβίδας αέρος για το Τμήμα Βιολογικού Καθαρισμού, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω5Β0ΟΡΥΕ-3Β9 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 7118 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ε8ΘΩΕΗ-ΧΕΠ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3112 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’αριθ. 105/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καρδίτσας
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ1Β5ΩΕΗ-ΕΒΣ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 20339 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω1Δ0ΩΕΗ-Ξ3Υ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3111 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εργασιών με χρήση φορτοεκσκαφέα (JCB) λόγω ανάγκης συντήρησης στο Δίκτυο Ύδρευσης στη Δ.Ε Ιτάμου (έκτακτο).
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΙ44ΟΡΥΕ-Δ6Χ 22/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 7126 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4,980