Αποφάσεις

image_print
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με επωνυμία “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού και Αθλητισμού Καρδίτσας” (Δ.Ο.Π.Α.Κ)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΟ67ΩΕΗ-1Φ3 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 15976 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΩΟ6ΩΕΗ-ΑΜΘ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚΟΘΕΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών εκμίσθωσης πραγμάτων έτους 2019
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘΟΗΩΕΗ-Ο9Χ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 15963 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Μ.Κ. ΛΟΓΩ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ - ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΕΙΡΗΝΗ - (20.12.2018 - 31.12.2018)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΑΞΩΕΗ-Γ0Σ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/2392 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Καρδίτσας έτους 2019
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Ψ8ΑΩΕΗ-ΖΙ2 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 15967 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ(στο ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΠΒΗΩΕΗ-ΛΤΡ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/2398 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 1447/ 2019 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ » ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ι8ΛΩΕΗ-8Ρ3 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 15962 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λογιστική Ανατροπή για την καταχώρηση της 11ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΓΨ5ΩΕΗ-Ξ4Ω 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 15602 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της δημοτικής επιχείρησης με επωνυμία “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Καρδίτσας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ)”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΖΗΘΩΕΗ-ΤΤΜ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 15964 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ 05/08/2019 - 03/09/2019 ΜΑΡΚΟ 5 ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 4 41555469-01 1
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Ψ6ΟΤΟΡΥΝ-ΡΚΜ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ283/2019/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕΠΡΩΕΗ-ΘΝΜ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/2397 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 1446 /2019 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Α.» ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 78ΚΛΩΕΗ-ΨΜΛ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 15956 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΤΕ ΑΠΟ 08/07/2019 - 07/09/2019 ΤΗΛ.2441071134 ΚΩΔ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 1688838
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 7ΧΘΚΟΡΥΝ-Α39 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ282/2019/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΛΩΣ. ΥΛΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΥΔΡ-ΑΠΟΧ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΥΟΩΟΡΥΕ-Φ3Θ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 843/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΓΚΑΤ. ΣΔΠ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΩΚΟΟΡΥΕ-606 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 842/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ λογω συμμετοχής στα ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (01.08 - 31.08.2019) - ΖΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 61ΣΓΩΕΗ-03Β 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/2396 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚ.-ΣΥΝΤΗΡ. Α/Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΤΗΨΟΡΥΕ-ΞΙΚ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 841/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 61ΑΕΟΡΥΝ-ΦΧΧ 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 81/486Α/2019/ΑΠΟΦ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΝΑΛΩΣ. ΥΛΙΚΑ ΥΔΡ-ΑΠΟΧ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΣΙΚΟΡΥΕ-ΔΡ2 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 840/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΑΥ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 65Η9ΟΡΥΕ-453 18/09/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ538/6344/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 3.713