Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 955 / 2018 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018 Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ » Ποσου 4.800,00 € ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 24%.
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ2ΑΜΩΕΗ-ΑΟΝ 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 15301 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών (Αλεξάκος Φώτιος, Αθήνα, 20/09/2018 -21/09/2018, Συνάντηση με Γ.Γ. Ανάπτυξης και Γ.Γ. Χωροταξικού Σχεδιασμού)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΞΧΗΩΕΗ-Ρ8Π 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 1118 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 292/94 ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΟΡΥΦΗ" ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ,Τ.Κ.ΚΑΝΑΛΙΩΝ,ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ,Π.Ε.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΨΚΔΒΩΕΗ-ΜΔΚ 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 3708 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αιτήσεις για τετραετή παράταση υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης αγροτεμαχίων στην Τ.Κ Γεωργικού
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΕ3ΟΩΕΗ-9Ω9 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 15299 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΟΠΑΚ ΑΡΙΘΜΟΣ 85 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΑΔΑ: 78ΔΠΟΚΟ3-8ΛΘ 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 2586 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αίτηση για τετραετή παράταση υφιστάμενης σύμβασης μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ Ρούσσου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΝΓΣΩΕΗ-3ΩΗ 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 15298 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων έτους 2018
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΜΦΞΩΕΗ-ΘΚΝ 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 15297 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΑΥ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω7Ο1ΟΡΥΕ-9Β5 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ 751/7030 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την αποκατάσταση βλάβης και την πραγματοποίηση ελέγχου στο κεντρικό Αντλιοστάσιο Αποχέτευσης και στο Αντλιοστάσιο Αγίου Νικολάου, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΞΙΖΟΡΥΕ-3Φ5 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 7012 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιστροφή ποσού από παράβολο χορήγησης άδειας μουσικής ως αχρεωστήτως καταβληθέντος
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΜΕΒΩΕΗ-ΧΑΣ 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 15281 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφή οφειλής λόγω λύσης σύμβασης μίσθωσης του υπ΄αριθμ. Ι-2 Καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΧΟΕΩΕΗ-ΙΨΒ 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 15280 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ψ3ΩΩΕΗ-ΠΦΕ 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 15279 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφή οφειλών Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Χ9ΚΩΕΗ-ΧΕ3 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 15278 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφή οφειλής από τέλη ύδρευσης της Τ.Κ Ραχούλας
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 60Ζ9ΩΕΗ-ΓΦ6 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 15277 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφή οφειλής από κλήση
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠ8ΖΩΕΗ-ΥΔΝ 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 15276 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΑΥ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΟ0ΦΟΡΥΕ-7ΩΗ 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ 750/7025 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 84 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΕΧΥΟΚΟ3-Β4Κ 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 2584 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση ηλεκτρικών εργασιών για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Τμήματος Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΡ50ΟΡΥΕ-1Α3 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 7011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΟΠΑΚ ΑΡΙΘΜΟΣ 83 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 61ΠΠΟΚΟ3-ΘΔΧ 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 2582 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κατάρτιση σχεδίου Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Ω1ΒΡΟΡΥΝ-ΙΘΥ 19/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 41/616/2018/ΑΠΟΦ.Ε.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 3.132