Αποφάσεις

image_print
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΔΛ6ΟΡΥΕ-ΞΩΘ 19/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 193 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 94Β3ΟΡΥΕ-3ΕΩ 19/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 1345 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΛΙΑΣ Χ.ΤΡΙΚΑΛΑ 18/10/2019( ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω5ΘΖΩΕΗ-ΞΓΖ 19/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/329 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η ΑΡΙΘ. 132/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΟΧ2/2020.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΚΜΣΩΕΗ-ΙΜΚ 19/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 3095 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΑΥ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΜΡΕΟΡΥΕ-ΡΔΛ 19/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ167/1349/2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9Ψ9ΗΟΡΥΕ-Ξ3Μ 19/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ166/1347/2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 4-6/12/2019 (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΝΕΠ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΙΛ6ΩΕΗ-ΗΘΖ 19/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/328 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Τ.Σ. ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΙΥΤΩΕΗ-19Τ 19/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/327 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΟΝ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9ΞΝΥΟΡΥΕ-7ΛΖ 19/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ165/1342/2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 0,06% ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ ΧΕΠ: Α/84
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω3ΗΩΩΕΗ-ΖΚΨ 19/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/66 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.ΕΠΙ 0,06% ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ ΧΕΠ: Α/84
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 631ΑΩΕΗ-Κ1Θ 19/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/67 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 0,07% ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΣ ΧΕΠ: Α/84
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΦ27ΩΕΗ-3ΜΜ 19/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Γ/68 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 17/10/2019 (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω9ΕΝΩΕΗ-6ΙΡ 19/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/326 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΛ07ΟΡΥΕ-ΚΝΚ 19/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ164/1340/2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 15-6262.00 ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ
ΑΔΑ: ΨΜΓ8ΟΚΟ3-ΚΟΧ 19/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 399 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΕΗΞΟΡΥΝ-ΖΘΥ 19/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 55/2020/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΘΗΝΑ 17/10/2019 (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΒΑ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΝΔΤΩΕΗ-Λ13 19/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/325 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΥ 1895 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΓΕΞΟΡΥΝ-Τ7Β 19/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 54/2020/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΗ 3081 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΨΤΘΒΟΡΥΝ-Χ7Ι 19/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 53/2020/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΗΞ4ΟΡΥΕ-Η72 19/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 1311 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4,036