Αποφάσεις

image_print
ΑΑΥ-ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΡΤΑ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Φ7ΨΟΡΥΕ-ΩΥΑ 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ 172/2031 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια υλικών για την ολοκλήρωση της ηχητικής εγκατάστασης της αίθουσας συνεδριάσεων Νέου Δημαρχείου
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας ΑΔΑ: 66ΤΑΩΕΗ-ΥΨΙ 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 9352/23-3-2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΕΡΜΟ” .
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘΖ8ΩΕΗ-ΠΞΑ 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 9418 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΠΑΖΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ074ΩΕΗ-6ΩΖ 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 9382 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Η ΑΡΙΘΜ. 193/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΓΗ0ΩΕΗ-ΛΩΦ 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 9378 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΡΙΘΜ.191/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΥΝ2ΩΕΗ-ΗΓΛ 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 9361 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ98ΙΩΕΗ-15Ε 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 9413 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2022
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 91ΩΖΩΕΗ-Χ7Χ 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/740 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2022
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 90ΚΧΩΕΗ-ΡΞΙ 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/739 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2022
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΣΝΡΩΕΗ-ΑΝΘ 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/738 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2022
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΠΞΑΩΕΗ-ΙΝ8 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/737 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΑΔΑ: ΩΜ0ΦΟΚΟ3-ΛΔΩ 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/106 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΑΔΑ: 6ΤΕΛΟΚΟ3-72Σ 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/105 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αποδέσμευση. Προμήθεια πρόσθετου ηλεκτρολογικού υλικού για εγκατάσταση στο νέο Δημαρχείο
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΚΝΥΩΕΗ-ΩΕ9 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 739 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα εργαζομένου μέσω προγράμματος ΔΥΠΑ, (ΦΕΚ 2800 Τ. Β΄/13-07-2020), στο Δ.Ο.Π.Α.Κ., για την καταβολή επιδόματος τριετιών.
ΑΔΑ: Ψ3ΕΒΟΚΟ3-ΣΞΣ 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 754 Αρ. Αποφ.: 34 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια πρόσθετου ηλεκτρολογικού υλικού για εγκατάσταση στο νέο Δημαρχείο
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 97ΞΖΩΕΗ-18Π 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 740 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΧΥΛΩΕΗ-ΨΒΙ 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/736 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
ΑΔΑ: 99ΧΑΟΚΟ3-ΧΗ0 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/104 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΓΦ0ΩΕΗ-Γ3Κ 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 738 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν απο το Ν. 4830/2021 (1322.0029)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 96ΗΜΩΕΗ-318 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 737 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 5.831