Αποφάσεις

image_print
Συντήρηση αστικού εξοπλισμού και στοιχείων κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Κάμπου ΑΠ: 22838- 17/07/2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ7ΜΦΩΕΗ-Α7Γ 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/2198 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση αστικού εξοπλισμού και στοιχείων κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Ιτάμου Α.Π. 22837 - 17/7/2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΤΒΡΩΕΗ-ΡΒ0 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/2197 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 63ΙΜΟΡΥΝ-ΨΚΡ 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 79/400Α/2024/ΑΠΟΦ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ 1/2024
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: ΨΜΨ5ΟΡΤ8-ΗΚ5 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 110/23-7-2024 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συντήρηση αστικού εξοπλισμού και στοιχείων κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Μητρόπολης Α.Π. 22840 - 17/7/2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΔΣΙΩΕΗ-61Δ 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/2195 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεα κλιματιστικών μονάδων για τις ανάγκες των δημοτικών κτιρίων (αφορά την υλοποίηση προμήθειας κλιματιστικών μονάδων στην Τ.Κ. Απιδιάς)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΧΗ4ΩΕΗ-8Δ0 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 1178 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ(ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙΘ ΑΕΡΙΟ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΖΗ1ΩΕΗ-Γ1Ι 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/2194 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
η ΑΡΙΘΜ.503/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 633ΧΩΕΗ-5Θ5 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 23623 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΡΤ8ΟΡΥΝ-ΘΤΙ 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 253/2024/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΨΞΛ6ΟΡΥΝ-96Λ 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 254/2024/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ(ΠΛΗΡΩΜΗ ΖΕΝΙΘ ΑΕΡΙΟ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ6Λ1ΩΕΗ-0ΨΤ 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/2193 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος για τον Ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους 2025 σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/91/οικ.12793/10-07-2024 του Υπ. Εσωτ. (ΑΔΑ ΡΟΞΛ46ΜΤΛ6-ΑΒ7)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9Ξ9ΓΟΡΥΕ-ΡΝΗ 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΑΠΟΦ.108 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 93ΔΛΩΕΗ-Η7Κ 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 23632/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 98ΕΜΩΕΗ-ΔΣΦ 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 23629/2024 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διατύπωση απόψεων Δημοτικού Συμβουλίου σε θέματα απαγόρευσης βοσκής που προκύπτουν στα πλαίσια διαχείρισης του Διακατεχόμενου Δάσους Αγίου Γεωργίου για την διαχειριστική περίοδο 2024 – 2033.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΞΔΝΩΕΗ-64Λ 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 23695 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εισφορές σε Ασφαλιστικούς οργανισμούς και Ταμεία, Φόροι και Εισφορές (ΠΟΕ) (ΔΟΠΑΚ) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΦΨΗΩΕΗ-ΩΜΕ 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/2192 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διάφορα έξοδα κοινωνικών δραστηριοτήτων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΑΥΛΩΕΗ-ΦΝΨ 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 1177 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εισφορές σε Ασφαλιστικούς οργανισμούς και Ταμεία, Φόροι και Εισφορές (ΠΟΕ) (ΔΟΠΑΚ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Λ9ΨΩΕΗ-ΞΦΟ 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/2191 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6Χ5ΦΟΡΥΝ-Η9Κ 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 78/399Α/2024/ΑΠΟΦ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Τ3ΟΩΕΗ-Ω2Φ 23/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 1176 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 6.608