Αποφάσεις

Έγκριση δαπάνης για την κατασκευή ανοξείδωτων εργαλειοθηκών για τα υπηρεσιακά οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΚΑΑ 769 και ΚΑΑ 771 , ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΝ9ΗΟΡΥΕ-ΨΩ8 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 366 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΨΥΦΟΡΥΕ-7ΝΣ 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 34/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9690ΟΡΥΕ-57Π 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 33/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΝΔΣΟΡΥΕ-ΤΟ9 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 364 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΜΒΒΟΡΥΕ-ΠΦ7 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 361 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΠΜΤΟΡΥΕ-ΧΔ9 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 360 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πρακτικού (Ι) της επιτροπής διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου “ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω2ΨΥΩΕΗ-ΛΜΗ 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 793 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΓ2ΧΟΡΥΕ-ΨΩΦ 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 359 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση των όρων διακήρυξης για την κατασκευή του έργου “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ “ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ” - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 67ΠΛΩΕΗ-ΒΒ2 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 763 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΩΞΛΟΡΥΕ-ΞΤ9 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 32/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω8ΔΦΟΡΥΕ-Γ4Φ 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 31/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης προσφυγών-ενστάσεων για τις συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το 2019
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΠΩΦΟΡΥΕ-Β2Λ 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΠ.ΑΠΟΦ.4 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Β4ΘΟΡΥΕ-3Γ3 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 30/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση αποφάσεων δημάρχου για απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων μέχρι την ανεύρεση προμηθευτών για τη συγκεκριμένη προμήθεια
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω2ΟΗΩΕΗ-Χ87 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 765 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό της επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το 2019
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Η3ΗΟΡΥΕ-Υ2Π 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΑΠΟΦ.3 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η ΥΠ ΑΡΙΘΜ 32/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: Ω515ΩΕΗ-5Η0 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 756- 17/1/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΣΚ. ΣΥΝΤΗΡ. Δ. ΥΔΡ. ΔΕ ΙΤΑΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΒ91ΟΡΥΕ-822 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 29/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ « ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ »
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: Ω68ΡΩΕΗ-3ΨΟ 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 753 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΩΡ7ΟΡΥΕ-06Π 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 347 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
η υπ αριθμ.25/2018 απόφαση της ΔΕΠ
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: 6ΟΤΓΩΕΗ-ΞΩΦ 17/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 742-17/1/2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 3.379