Αποφάσεις

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση και διάθεση πιστώσεων κωδικών του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π.Α.Κ. οικονομικού έτους 2018.
ΑΔΑ: ΩΤΔ9ΟΚΟ3-ΕΒΛ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1799 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 15-6699.01 ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ
ΑΔΑ: Ω8ΙΛΟΚΟ3-ΝΦΡ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1798 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤΑ (15%) για το ΤΑΠ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΨΘΥΩΕΗ-ΤΓ0 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1211 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΤΑΠ) ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΠΩΜΩΕΗ-ΖΦ1 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1210 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΔΤ & ΔΦ) ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΥΧΒΩΕΗ-4Κ9 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1209 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤΑ (15%) για το ΤΑΠ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΛΑΚΩΕΗ-97Β 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1208 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΤΑΠ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΖΖΚΩΕΗ-ΙΛΧ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1207 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΔΤ & ΔΦ) NOEMΒΡΙΟΥ 2017.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΘΜΙΩΕΗ-Μ55 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1206 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΒΦ0ΟΡΥΕ-ΤΤΧ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 585/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικού ΜΑΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2017
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 603ΘΩΕΗ-ΛΒΚ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1203 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικού ΜΑΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2017
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΣΝΕΩΕΗ-ΟΝΘ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1202 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικού ΜΑΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2017
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΔΨ0ΩΕΗ-ΗΣ3 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1201 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικό ΜΑΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2017
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ30ΛΩΕΗ-ΝΝΝ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1200 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικού ΜΑΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ-ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2017
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΒ1ΘΩΕΗ-Ν9Ε 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1199 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικού IOYNIOY-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2017
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΜΤ6ΩΕΗ-Δ9Υ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1198 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚ. ΣΥΝΤΗΡ. ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΔ1ΛΟΡΥΕ-ΣΙ8 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 584/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λοιπές δημοσιεύσεις σε εφημερίδες κοκ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 20,21 (15Χ6Χ2,00€) ΧΡΕΩΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΨΨΣΩΕΗ-91Υ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1205 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση εργασίας με χρήση φορτοεκσκαφέα (JCB) λόγω ανάγκης συντήρησης στο δίκτυο Ύδρευσης (έκτακτο).
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΨ2ΟΟΡΥΕ-Φ9Ν 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 4982 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές δημοσιεύσεις σε εφημερίδες κοκ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 18-4-2018.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΦ4ΑΩΕΗ-Ρ3Λ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1204 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣ. ΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΝΑΚ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΒ6ΖΟΡΥΕ-Σ64 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 583/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 2.980