Αποφάσεις

image_print
ΑΑΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤ.ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9ΞΟ8ΟΡΥΕ-ΧΘ3 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ681/8158/2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΡ7ΕΟΡΥΕ-8ΗΑ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ680/8156/2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΣΕ ΑΛΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ)
ΑΔΑ: 6ΚΤΛΟΚΟ3-Ξ0Ξ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/623 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥ0ΛΟΚΟ3-Μ52 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/622 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΣΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ (ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ)
ΑΔΑ: Ψ1ΧΙΟΚΟ3-34Μ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/621 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας – παρακολούθησης και ενστάσεων για την προμήθεια καυσίμων - λιπαντικών Δήμου Καρδίτσας και λοιπών φορέων έτους 2023 (διαδικασία διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 98ΘΟΩΕΗ-ΘΗΨ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 31735 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 9Α4ΨΩΕΗ-Θ52 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 31737 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΔΑ: ΨΣ1ΓΟΚΟ3-ΔΟΚ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/620 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 62Η6ΩΕΗ-87Τ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/3246 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός Υπευθύνου /Συντονιστή Μητρώου Εθελοντών του Δήμου Καρδίτσας
Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών & Δημόσιας Υγείας ΑΔΑ: 6Α0ΥΩΕΗ-ΣΒΑ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 31736 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση δαπάνης για την ασφάλιση του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΚ 2440 από 10-12-2022 ως 10-12-2023 βάσει του ειδοποιητηρίου με αριθμό Ο 23407, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΩΛΥΟΡΥΕ-6ΤΦ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 8144 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την ασφάλιση του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΑ 771 από 10-12-2022 ως 10-12-2023 βάσει του ειδοποιητηρίου με αριθμό Ο 23406, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Ζ52ΟΡΥΕ-ΗΛΤ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 8143 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ) ΚΩΔ. ΠΕΛΑΤΗ 2ΠΕ099347 -ΜΕΤΡΗΤΗΣ 010403078 10/5/2022 ΕΩΣ 4/11/2022 (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΩ44ΩΕΗ-Α9Ψ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/3245 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΑΔΑ: ΩΑΒΨΟΚΟ3-ΖΒΗ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/619 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΨΝΔΕΟΡΥΝ-34Φ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 424/2022/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση δαπάνης για την ασφάλιση του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΑ 769 από 10-12-2022 ως 10-12-2023 βάσει του ειδοποιητηρίου με αριθμό Ο 23405, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΩΗ3ΟΡΥΕ-03Ω 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 8142 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση εκδηλώσεων Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς στο πλαίσιο του θεματικού Πάρκου ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ - ΤΟ ΜΑΓΕΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ του Δήμου Καρδίτσας έτους 2022-2023
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ176ΩΕΗ-ΜΥΞ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: 31733 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.-ΝΕΑ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Α/2849,Α/2853,Α/2926,Α/3147,Α/3155,Α/3167,Α/3168,Α/3170
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 66Δ0ΩΕΗ-41Ε 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/1040 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Α/2853
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Σ8ΘΩΕΗ-ΜΓΖ 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/1041 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Τ.Π.Δ.Υ. ΧΕΠ: Α/2849,Α/2853,Α/2925,Α/2926,Α/3147,Α/3148,Α/3155,Α/3164,Α/3167,Α/3168,Α/3170,Α/3177
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 63ΥΧΩΕΗ-Κ2Ε 02/12/2022 Αρ. Πρωτ.: Γ/1042 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 5.649