Αποφάσεις

image_print
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤ.& ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ ΧΕΠ: Α/1988,Α/1989,Α/1990
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω0Ρ1ΩΕΗ-8Β2 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/687 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΧΕΠ: Α/1910,Α/1911,Α/1913,Α/1924,Α/1925,Α/1926,Α/1927,Α/1939,Α/1942,Α/1950,Α/1951,Α/1952,Α/1953,Α/1954,Α/1988,Α/1989,Α/1991,Α/1992,Α/1993,Α/1994,Α/1984,Α/1985,Α/1986,Α/1987,Α/2025,Α/2026,Α/2027,Α/2028,Α/2029,Α/2030,Α/2031,Α/2032,Α/2033,Α/2035,Α/2036,Α/2039,Α/2040,Α/2042,Α/2043,Α/2044,Α/2045,Α/2046,Α/2047,Α/2048,Α/2049,Α/2051,Α/2052,Α/2053,Α/2054,Α/2055,Α/2113,Α/2115,Α/2116,Α/2144,Α/2145,Α/2146,Α/2199,Α/2200,Α/2201,Α/2202,Α/2203,Α/2204
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΞΟΖΩΕΗ-Π2Λ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/686 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΕΠ: Α/1988,Α/1989,Α/2025,Α/2026,Α/2027,Α/2028,Α/2029,Α/2030,Α/2031,Α/2033,Α/2035,Α/2036,Α/2039,Α/2040,Α/2144,Α/2145
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 94ΣΕΩΕΗ-ΟΟΚ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/685 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Α/1988,Α/1989,Α/2025,Α/2026,Α/2027,Α/2028,Α/2029,Α/2030,Α/2031,Α/2033,Α/2035,Α/2036,Α/2039,Α/2040,Α/2144,Α/2145
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕ3ΜΩΕΗ-Ν2Ν 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/684 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ ΧΕΠ: Α/2036,Α/2054
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Μ7ΗΩΕΗ-ΔΩ7 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/683 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΕΠ: Α/2025,Α/2026,Α/2027,Α/2028,Α/2030,Α/2031,Α/2032,Α/2033,Α/2035,Α/2036,Α/2039,Α/2040,Α/2042,Α/2044,Α/2046,Α/2047,Α/2048,Α/2049,Α/2051,Α/2052,Α/2053,Α/2054,Α/2055
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ03ΩΩΕΗ-Β65 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/682 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΑΣΦ) ΧΕΠ: Α/1988,Α/1989
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΗΒΔΩΕΗ-Θ2Λ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/681 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΕΡΓΔ) ΧΕΠ: Α/1988,Α/1989
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖΟ3ΩΕΗ-ΩΙΥ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/680 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Α/2025,Α/2026,Α/2027,Α/2028,Α/2029,Α/2030,Α/2031,Α/2032,Α/2033,Α/2035,Α/2036,Α/2039,Α/2040,Α/2144,Α/2145
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ι8ΛΩΕΗ-Σ92 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/679 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Α/2025,Α/2026,Α/2027,Α/2028,Α/2029,Α/2030,Α/2031,Α/2032,Α/2033,Α/2035,Α/2036,Α/2039,Α/2040,Α/2144,Α/2145
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΔΡ5ΩΕΗ-ΔΧΘ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/678 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΣΜΕΔΕ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Α/2031,Α/2033,Α/2035,Α/2039,Α/2040
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Α5ΜΩΕΗ-ΑΕΣ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/677 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΣΜΕΔΕ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛ. ΧΕΠ: Α/2031,Α/2033,Α/2035,Α/2039,Α/2040
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑΙΗΩΕΗ-ΙΑΧ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/676 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΣΜΕΔΕ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Α/2031,Α/2033,Α/2035,Α/2039,Α/2040
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΟΩ7ΩΕΗ-ΛΦ6 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/675 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΣΜΕΔΕ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛ. ΧΕΠ: Α/2031,Α/2033,Α/2035,Α/2039,Α/2040
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΜΒΩΩΕΗ-Σ4Η 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/674 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΕΠ: Α/2031,Α/2033,Α/2035,Α/2039,Α/2040,Α/2042,Α/2054
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΔΟΠΩΕΗ-8ΨΗ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/673 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Α/2031,Α/2033,Α/2035,Α/2039,Α/2040
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 968ΒΩΕΗ-Ω2Θ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/672 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛ. ΧΕΠ: Α/2031,Α/2033,Α/2035,Α/2039,Α/2040,Α/2042
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ1ΒΣΩΕΗ-ΙΓΥ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/671 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΣΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Α/2026,Α/2028,Α/2040
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΞΗ2ΩΕΗ-2ΧΡ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/670 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΣΑΥ ΣΤΕΓΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Α/1989
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΩΑΣΩΕΗ-89Κ 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/669 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΣΑΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Α/1989
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΩ87ΩΕΗ-Φ99 30/07/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/668 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4,850