Αποφάσεις

image_print
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Γ8ΓΩΕΗ-ΡΙΓ 21/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/3149 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΞΓΩΕΗ-Ι20 21/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/3148 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤΑ (15%) για το ΤΑΠ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ0ΛΓΩΕΗ-ΘΨ7 21/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/3144 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΤΑΠ) ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΤΨΤΩΕΗ-ΙΙΤ 21/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/3143 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΔΤ & ΔΦ) ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΑΒ4ΩΕΗ-ΤΔΞ 21/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/3142 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΥΟΨΩΕΗ-ΦΧΚ 21/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/3145 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.88/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΟΟΕΩΕΗ-ΑΒ6 21/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/3147 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΣΛΖΩΕΗ-6ΞΤ 21/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/3146 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση ποσού από Πάγια Προκαταβολή Προέδρου Τ/Κ Φράγκου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ2ΠΕΩΕΗ-ΠΥΣ 21/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 1325 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση ποσού από Πάγια Προκαταβολή Προέδρου Τ/Κ Καστανιάς
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ8Ζ7ΩΕΗ-8ΟΕ 21/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 1326 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση ποσού από Πάγια Προκαταβολή Προέδρου Τ/Κ Μητρόπολης
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ9ΟΕΩΕΗ-ΞΒ7 21/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 1324 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
“Λήψη απόφασης για την βεβαίωση ταμειακού ελλείμματος προηγούμενων χρήσεων στον Υπόχρεο.”
ΑΔΑ: ΨΝΥΟΟΚΟ3-ΕΜΦ 21/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 2913 Αρ. Αποφ.: 121 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΑΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6577ΟΡΥΕ-Ν17 21/11/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ671/8047/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του Πολιτιστικού Εργαστηρίου ΡΟΔΑ για την παραχώρηση χώρου του Μουσείου για την πραγματοποίηση παράστασης.
ΑΔΑ: Ψ5Η5ΟΚΟ3-5Η7 21/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 2912 Αρ. Αποφ.: 120 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου υπαλλήλου του Δ.Ο.Π.Α.Κ.
ΑΔΑ: ΨΤ07ΟΚΟ3-3ΤΙ 21/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 2911 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΑΔΑ: ΩΦΘΠΟΚΟ3-8ΓΖ 21/11/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/450 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΟΠΑΚ ΑΡΙΘΜΟΣ 91 ΜΕ ΘΕΜΑ: "“ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 21 /2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ”
ΑΔΑ: 6ΙΟΜΟΚΟ3-9ΝΚ 21/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 2910 Αρ. Αποφ.: 91 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Πρόγραμμα Εναρμόνισης περιόδου 2018-2019, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (τρόφιμα)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ3Η0ΩΕΗ-ΞΕΟ 21/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 1322 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΔΙΑΦ.ΑΝΑΛΩΣ.ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΖΣΑΟΡΥΕ-ΠΒΦ 21/11/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ670/8032/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός έτους 2019 (εξοπλισμός ασύρματης επικοινωνίας)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΨ3ΒΩΕΗ-91Κ 21/11/2019 Αρ. Πρωτ.: 1323 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 3.843