Αποφάσεις

image_print
Αναστολή λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών ΑΔΑ: 9ΚΒΕΩΕΗ-ΧΟΩ 04/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 3452 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1% ΧΕΠ: Α/411
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΚΖΣΩΕΗ-ΥΝΦ 04/03/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/172 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 0,06% ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ ΧΕΠ: Α/411
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ37ΩΩΕΗ-Γ73 04/03/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/173 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.ΕΠΙ 0,06% ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ ΧΕΠ: Α/411
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΓ36ΩΕΗ-ΧΔΖ 04/03/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/174 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 0,07% ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Α/411
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΔΛΔΩΕΗ-ΚΜΧ 04/03/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/175 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 0,07% ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΣ ΧΕΠ: Α/411
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ζ1ΟΩΕΗ-ΦΝ4 04/03/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/176 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εκτυπωτή, οθονών, ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.α., ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΓ2ΥΟΡΥΕ-ΣΨ6 04/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 1505 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση των ζημιών και των καταστροφών που προκλήθηκαν στο Δήμο Καρδίτσας από την πλημμύρα στις 18.09.2020
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ8ΩΞΩΕΗ-Ο1Ψ 04/03/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/427 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 120/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ
Τμήμα Παιδείας, Αθλητισμού & Διά Βίου Μάθησης ΑΔΑ: ΨΘΙΠΩΕΗ-ΡΙΧ 04/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 3443/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση των ζημιών και των καταστροφών που προκλήθηκαν στο Δήμο Καρδίτσας από την πλημμύρα στις 18.09.2020, "ΙΑΝΟΣ"
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΜΣΕΩΕΗ-ΨΧΙ 04/03/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/426 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση των ζημιών και των καταστροφών που προκλήθηκαν στο Δήμο Καρδίτσας από την πλημμύρα στις 18.09.2020, "ΙΑΝΟΣ"
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 64ΞΜΩΕΗ-ΤΔΗ 04/03/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/425 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΤΕ ΑΠΟ 23/12/2020 - 22/02/2021 ΤΗΛ.2441021351 ΚΩΔ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 12238448
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΨΦΔΨΟΡΥΝ-ΔΕ1 04/03/2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 53/2021/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ) 2ος/2021
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 65Τ9ΟΡΥΝ-26Ω 04/03/2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 52/2021/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΚΥ (Β' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2021 -ΑΠΟΔΟΣΗ Τ.Π.Δ.)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛΥ0ΩΕΗ-ΓΒΦ 04/03/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/424 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π..Δ- Β' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΜΚ8ΩΕΗ-ΘΕ5 04/03/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/423 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 117/2021 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΒΡΩΩΕΗ-ΘΩΜ 04/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 3437 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ POS ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 63ΨΟΟΡΥΝ-ΓΦΑ 04/03/2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 50/2021/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση των ζημιών και των καταστροφών που προκλήθηκαν στο Δήμο Καρδίτσας από την πλημμύρα στις 18.09.2020, "ΙΑΝΟΣ"
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΦΗΠΩΕΗ-ΖΜΛ 04/03/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/422 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της Ε.Ε.Λ., ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ0Λ2ΟΡΥΕ-Τ3Χ 04/03/2021 Αρ. Πρωτ.: 1512 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ (2441100356-ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΙ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝΠΖΩΕΗ-Φ2Κ 04/03/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/421 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4,574