Αποφάσεις

image_print
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 1233 2019(Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ « ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ » ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ & ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019
Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών ΑΔΑ: ΩΑ1ΡΩΕΗ-ΑΓΙ 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 11954 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΞΜ3ΟΡΥΕ-ΧΣΦ 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 660/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΛΩΣ. ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΛΜΨΟΡΥΕ-6ΩΟ 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 659/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (τρόφιμα) ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2019 ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΤ2ΙΩΕΗ-4ΧΥ 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1812 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης για άδεια άσκησης εργασίας ως ωρομισθίου καθηγητή Μουσικής υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. του Δ.Ο.Π.Α.Κ.
ΑΔΑ: Ω4ΛΧΟΚΟ3-ΔΧ3 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 1725 Αρ. Αποφ.: 71 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (τρόφιμα) ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2019 ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Η3ΔΩΕΗ-ΣΘΟ 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1811 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΚΤΓΩΕΗ-Φ4Π 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1810 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ταχυδρομικά τέλη ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΙΟΥ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΦΖΚΩΕΗ-ΤΞΦ 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1809 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ5ΞΦΟΡΥΕ-9Υ3 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ420/4837/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΜΑΝΩΕΗ-ΛΓΝ 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1808 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΟ5ΚΩΕΗ-ΑΥ6 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1800 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚ. ΣΥΝΤΗΡ. Α/Σ ΔΕ ΙΤΑΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 63ΧΘΟΡΥΕ-Π3Ε 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 658/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΑΥ ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΤΛ ΔΕ ΙΤΑΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΦ2ΒΟΡΥΕ-ΓΦ6 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ419/4835/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΘ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 15 - 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 - ΓΚΕΒΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΥΩΞΩΕΗ-ΔΔΣ 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Β/120 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (τρόφιμα) ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2019 ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 67ΧΘΩΕΗ-ΘΛ5 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1807 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (τρόφιμα) ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2019 ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΤΚΩΩΕΗ-ΟΥΛ 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1806 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 24/04/2019-24/06/2019 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 016. Α΄. ΚΡΑΤ. ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Θ6ΚΩΕΗ-ΘΥΦ 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1805 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΜΑΘΩΕΗ-6ΧΓ 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚΟΘΕΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (τρόφιμα) ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ρ6ΠΩΕΗ-Ο71 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1804 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λογιστικη ανατροπή Κ.Α.20-7135.0009
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 606ΘΩΕΗ-6ΟΝ 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 995 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 3.613