Αποφάσεις

image_print
Η ΑΡΙΘΜ. 645/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΑΚ4ΩΕΗ-ΡΑΛ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 15861 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 625 / 2020(Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020»
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΣΠΕΩΕΗ-ΥΕΒ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 15794 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η ΑΡΙΘΜ. 624/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΤΨΜΩΕΗ-8ΨΖ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: - ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΑΥ ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤΗΡ-Δ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΙΤΑΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ6ΖΠΟΡΥΕ-ΒΓΕ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ575/6246/2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων για το: ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ, Ν66 ETESIA N47. ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ Ν66, ΧΛΟΚΟΠΤΙΚΟ Ν47
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: Ψ179ΩΕΗ-ΖΑΑ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 15824 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων για το: ΚΗΟ4750, ΚΗΙ2244, ΜΕ118492
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: 61ΘΘΩΕΗ-ΚΓΜ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 15823 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων για το: ΚΗΙ4126, ΜΕ48870
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: 6ΝΑΒΩΕΗ-8Ξ7 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 15822 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων για το: ΜΕ48866
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΨΙΤΩΕΗ-ΥΘ0 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 15825 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων για το: ΚΗΗ3067
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: 660ΨΩΕΗ-Θ61 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 15821 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων για το: ΑΜ61369
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: 6ΑΣ7ΩΕΗ-ΤΔΠ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 15819 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων για το:ΚΗΗ3057,ΚΗΗ6623,ΚΗΗ622
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΣΑΓΩΕΗ-ΤΚΜ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 15810 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων για το:ΜΕ48919
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΘΤΠΩΕΗ-69Δ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 15811 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων για το:ΜΕ115847, ΜΕ118491,ΑΜ61369
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΙΜΟΩΕΗ-9ΟΩ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 15817 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων για το: ΜΕ48866
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: 9ΠΑΡΩΕΗ-Ε0Υ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 15818 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων για το:ΚΗΙ2212, ΚΗΥ1890, ΚΗΥ1815, ΚΗΙ2287, ΚΗΗ3057
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: Ψ8ΨΝΩΕΗ-Δ7Β 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 15816 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων για το:ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ, ΚΗΙ2237,ΚΗΙ2292,ΚΗΙ2212
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΑΚΙΩΕΗ-249 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 15815 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων για το: ΜΕ118491
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: ΨΞ83ΩΕΗ-ΚΗΖ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 15826 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια λοιπού υλικού (Χημικά υλικά)
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΩΣ9ΞΟΡΥΝ-ΡΩ3 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ/Α-563/133/2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων για το: ΚΗΗ3067, ΚΗΙ2236
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: 64ΞΩΩΕΗ-ΖΗΒ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 15820 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων για το:ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ, ΚΗΙ2237,ΚΗΙ2292,ΚΗΙ2212
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: Ω2ΛΕΩΕΗ-49Σ 22/09/2020 Αρ. Πρωτ.: 15814 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4,400