Αποφάσεις

image_print
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΑΚΘΩΕΗ-8ΙΝ 15/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1748 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βάσης laptop και usb flash drive για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 94ΟΝΟΡΥΕ-Κ5Α 15/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 4630 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τεσσάρων τεμαχίων τόνερ για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΥΩΒΟΡΥΕ-44Π 15/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 4629 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ.(ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 99ΛΘΩΕΗ-ΜΘΤ 15/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1747 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ομπρελών ηλίου, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΧΧΔΟΡΥΕ-ΞΡ2 15/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 4617 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 62ΛΠΟΡΥΕ-ΠΧ2 15/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 693/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΑΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 99ΕΗΟΡΥΕ-4Φ6 15/07/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ471/4636/2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών γραφείου (κλασέρ διαφόρων χρωμάτων, βιβλίου πρωτοκόλλου κ.α.) ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 94Ξ6ΟΡΥΕ-5ΘΥ 15/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 4609 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΥ67ΟΡΥΕ-Υ8Λ 15/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 692/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ94ΒΟΡΥΕ-ΟΥΠ 15/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 691/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εργασίας με χρήση φορτοεκσκαφέα (JCB) λόγω ανάγκης συντήρησης στο δίκτυο Ύδρευσης Δ.Ε. Καλλιφωνίου (έκτακτο).
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΥΡΔΟΡΥΕ-5Ω9 15/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 4631 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εργασίας με χρήση φορτοεκσκαφέα (JCB) λόγω ανάγκης συντήρησης στο δίκτυο Ύδρευσης στην πόλη της Καρδίτσας (έκτακτο).
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΟΖΤΟΡΥΕ-ΥΓ3 15/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 4632 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΙΩΓΟΡΥΕ-1ΦΘ 15/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 690/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 4-6/3/20 ( Επιμορφωτικό πρόγραμμα ΙΝΕΠ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 699ΧΩΕΗ-ΑΒΡ 15/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1746 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΠΑΡΟΧΗ 441575478-011 ΑΠΟ 24/10/2019 ΕΩΣ 22/6/2020)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΔΘΡΩΕΗ-Λ92 15/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1745 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή σύμφωνης γνώμης για την υποβολή αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΞΗΖΩΕΗ-1ΕΚ 15/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 10934 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 61ΘΔΟΡΥΕ-2Ν0 15/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 689/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Η ΑΡΙΘΜ. 369/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΩΙΨΩΕΗ-ΥΞΥ 15/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 8495 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια διανομέα και σκάστρας για το υπηρεσιακό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1816 και ανάθεση της αλλαγής της σκάστρας και του διανομέα στο ανωτέρω υπηρεσιακό όχημα, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΦΡΟΟΡΥΕ-ΨΣΤ 15/07/2020 Αρ. Πρωτ.: 4607 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ 10/3/2020 (Συνάντηση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας γιαα το ΒΑΑ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω5ΘΘΩΕΗ-5ΝΡ 15/07/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/1744 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4,286