Αποφάσεις

image_print
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΙ6ΖΩΕΗ-ΕΩΥ 26/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 26863 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η ΑΡΙΘΜ. 650/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ν1ΚΩΕΗ-ΛΔΡ 26/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 26860 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η 44/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9ΨΠ1ΟΛΝ9-44Σ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 231/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΥΜ5ΟΡΥΝ-Δ6Ο 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 366/2023/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ 4/7/2023 -31/8/2023 ΧΩΡΙΣ ΟΔΟ 43300 ΑΝΩΓΕΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 4 41536146-01 3
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6Μ0ΥΟΡΥΝ-173 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 360/2023/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ 01/08/2023- 31/08/2023 ΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΛΙΜΝΗ Υ-19 ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 4 41596534-01 1
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 9ΕΧ0ΟΡΥΝ-6Υ7 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 361/2023/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ 08/07/2023 -05/09/2023 ΕΡΜΗΤΣΙ Υ/Σ8 ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 4 41543080-01 7
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΨΚΧΕΟΡΥΝ-6Υ1 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 362/2023/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ 01/08/2023- 31/08/2023 ΜΟΣΧΑΤΟ Υ-Σ 17 ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 4 41594098-01 7
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 65ΕΓΟΡΥΝ-ΝΓ9 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 363/2023/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ 03/08/2023-03/09/2023 ΜΑΡΚΟ 5 ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 4 41555469-01 1
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΨΥΤΞΟΡΥΝ-8ΣΠ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 364/2023/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ 01/08/2023- 31/08/2023 ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 4 94409570-01 2. ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 4 94409570-01 2.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 9ΞΩΛΟΡΥΝ-7Γ8 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 365/2023/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων Δ.Ε. Καρδίτσας. Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΥΦ9ΩΕΗ-Σ0Α 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1196 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΣ30ΩΕΗ-ΗΚΑ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/2636 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΧΣΕΩΕΗ-8ΛΔ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/2635 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η 43.2023 ΑΠΟΦΑΣΗ
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΘΧ1ΟΛΝ9-ΥΛ8 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 230/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ)
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 633ΦΟΡΥΝ-Κ3Μ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 359/2023/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ5ΑΣΩΕΗ-99Σ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 26736 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δαπάνης για την αγορά γραμματοσήμων, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΖΙΛΟΡΥΕ-7ΧΚ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 6177 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΨΚΑ7ΟΡΥΝ-67Κ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 358/2023/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ-462-6176 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΝΨΖΟΡΥΕ-04Π 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ-462-6176 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6Ρ13ΟΡΥΝ-ΞΡΞ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 357/2023/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 6.108