Αποφάσεις

Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή μέρους χρέωσης από βεβαιωτικούς καταλόγους κατανάλωσης ύδρευσης
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΨΧΑΘΟΡΥΝ-Α4Κ 17/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Δ.Σ.12/428/06-07-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΠΙΣΚ. ΣΥΝΤΗΡ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Θ75ΟΡΥΕ-Τ8Λ 17/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 673/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 78ΒΞΟΡΥΕ-2ΑΩ 17/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 5531 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΡΓ. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Γ4ΗΟΡΥΕ-Ζ4Υ 17/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 672/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΑΥ ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΤΛ ΔΕ ΙΤΑΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 666ΕΟΡΥΕ-53Υ 17/07/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ 584/5535 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βάσεων υδρομέτρων, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ2ΘΗΟΡΥΕ-ΦΡΞ 17/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 5532 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΚΥ (Ζ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2018)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω913ΩΕΗ-Δ2Ι 17/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1384 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΟΚΟΙ Τ.Π.Δ. (ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ Δ7- Ζ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2018)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ6ΦΛΩΕΗ-ΖΚΘ 17/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1383 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η αριθ. 744/2018 απόφαση Δημάρχου Καρδίτσας.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΕΟΜΩΕΗ-Σ6Ω 17/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 12152 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ Τ.Π.Δ. (ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ Δ7- ΣΤ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2018)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ6Τ2ΩΕΗ-ΞΔ2 17/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1382 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΑΔΑ: Ψ181ΟΚΟ3-ΩΗΧ 17/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/284 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (Ζ ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2018)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 750ΒΩΕΗ-Η08 17/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1381 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
40η εντολή πληρωμής του έργου «Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας – Αίθουσα Βαρέων Αθλημάτων»
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΡΖΚΩΕΗ-0Λ0 17/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 12140/17-7-2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΑΥ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΙ4ΚΟΡΥΕ-ΤΘΝ 17/07/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ 583/5526 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤΗΡ-Δ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΙΤΑΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΟΥ7ΟΡΥΕ-ΛΒΑ 17/07/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ 582/5523 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καυσίμων ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 64Ε7ΟΡΥΕ-ΧΤ3 17/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 5519 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ3054
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: 6Ε3ΘΩΕΗ-Η7Ν 17/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 12106 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καυσίμων ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΟ88ΟΡΥΕ-2ΑΕ 17/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 5518 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΑΜ62284
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: 6ΓΓ6ΩΕΗ-Υ1Π 17/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 12111 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αρ. 743/ 2018 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ « ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ – ΟΦΟΙΟΑΠΩΘΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018» ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: 674ΦΩΕΗ-ΤΥ1 17/07/2018 Αρ. Πρωτ.: 12115 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 3.024