Διαδικασίες

image_print

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα) στα όρια του Δήμου Καρδίτσας απευθύνονται με αίτησή τους στην Υπηρεσία μας για τη χορήγηση της άδειας.

Συνημμένα έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

 1. Άδεια γάμου από την αντίστοιχη χώρα μεταφρασμένη στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και αν η χώρα προέλευσης του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης η επίθεση της επισημειώσεως ΑPOSTILLE (ειδική σφραγίδα που τοποθετείται από την αρμόδια υπηρεσία), ενώ εάν δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται καταρχήν θεώρηση του εγγράφου από την Πρεσβεία του αλλοδαπού στην Ελλάδα, στη συνέχεια θεώρηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια η μετάφραση του.
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης μεταφρασμένη στα Ελληνικά από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα και αν η χώρα προέλευσης έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης η επίθεση της επισημειώσεως ΑPOSTILLE, ενώ εάν δεν έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης απαιτείται καταρχήν θεώρηση του εγγράφου από την αντίστοιχη Πρεσβεία στην Ελλάδα, στη συνέχεια θεώρηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών και στη συνέχεια η μετάφρασή του.
 3. Άδεια παραμονής ή VISA της οποίας ο χρόνος ισχύος δεν έχει λήξει.
 1.   Αίτηση
 2. Βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας του ή την οικεία Προξενική Αρχή στην Ελλάδα περί του ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για να τελέσει γάμο ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός (μεταφρασμένη και επικυρωμένη).
 3. Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
 4. Απλή φωτοτυπία διαβατηρίου.
 5. Αποδεικτικό στοιχείο της νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα σε ισχύ (άδεια παραμονής, βίζα, κάρτα ευρωπαίου πολίτη κλπ. σε απλή φωτοτυπία).
 6. Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, το διαζευκτήριο μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
 7. Σε περίπτωση χηρείας, Ληξιαρχική πράξη θανάτου μεταφρασμένη και επικυρωμένη.
 8. Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα του Βόλου και προσκόμιση ολόκληρης της εφημερίδας στην Υπηρεσία μας, όπου θα φαίνεται ο τόπος τέλεσης.
 9. Παράβολο χαρτοσήμου γάμου

Η άδεια γάμου για κάθε μελλόνυμφο εκδίδεται από τον Δήμο της τελευταίας κατοικίας του.

 • Αίτηση
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 όπου δηλώνεται:α) ότι οι μελλόνυμφοι δεν έχουν κώλυμα για γάμο από τα αναφερόμενα στα άρθρα 1350, 1351, 1352, 1354, 1356, 1357 , 1360 του Α.Κ.

  β) αν έχουν πραγματοποιήσει γάμο στο παρελθόν και πόσες φορές

 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
 • Δικαστική απόφαση, σε περίπτωση που οι μελλόνυμφοι είναι ανήλικοι
 • Διαζευκτήριο για τους διαζευγμένους ή ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας
 • Δημοσίευση της αγγελίας του γάμου για μία μέρα σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα (Χρειάζονται δύο φύλλα της ίδιας εφημερίδας, ένα για τον καθένα). (Σημ.: Στη δημοσίευση στην εφημερίδα δεν αναγράφεται η ημερομηνία τέλεσης του γάμου μόνο η πρόθεση τέλεσης αυτού).
 • Παράβολλο χαρτοσήμου για γάμο από τη Δ.Ο.Υ. , ένα για κάθε άδεια γάμου
 • Ταυτότητες.

Η άδεια γάμου εκδίδεται μετά την παρέλευση επτά ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών

Ως ημέρα τέλεσης των πολιτικών γάμων στην Καρδίτσα, ορίστηκε η  Πέμπτη κάθε εβδομάδας και από ώρας 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για σοβαρούς λόγους, η τέλεση μπορεί να γίνει σε άλλη ώρα, ή άλλη ημέρα της εβδομάδος, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου για την τέλεση πολιτικών γάμων Δημάρχου ή Αντιδημάρχων.

 • Για την τέλεση πολιτικού γάμου στην Καρδίτσα επιβάλλεται τέλος 35€.
 • Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα, ο οποίος πρέπει να είναι ενήλικο άτομο. Ο μάρτυρας μπορεί να είναι και συγγενής, ακόμα και πρώτου βαθμού.
 • Οι μάρτυρες πρέπει απαραίτητα να κρατούν την ταυτότητά τους ή το διαβατήριό τους αν δεν είναι Έλληνες

Όταν ζητείται απαγόρευση στάθμευσης μπροστά από είσοδο-έξοδο κτιρίου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Συμβόλαιο αγοράς ή χρήσης του ακινήτου
 • Οικοδομική άδεια όπου να αναφέρεται η ύπαρξη της νόμιμης θέσης στάθμευσης
 • Κάτοψη της στάθμης όπου βρίσκεται η θέση στάθμευσης (από το φάκελο της οικοδομικής άδειας με τη σφραγίδα της θεώρησης κατά ΓΟΚ της πολεοδομίας)
 • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας (άρθρο 285 του Ν 3463/2006 ΔΚΚ)

Συνημμένα έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Πιστοποιητικό κινητικής αναπηρίας
 • Άδεια κυκλοφορίας αναπηρικού αυτοκινήτου
 • Συμβόλαιο αγοράς ή μίσθωσης ακινήτου
 • Θεώρηση της αίτησης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Καρδίτσας (άρθρο 285 του Ν 3463/2006 ΔΚΚ)

Συνημμένα έγγραφα

Με την υποβολή της συγκεκριμένης αίτησης ο κάθε δημότης μπορεί να αιτηθεί για διάφορα θέματα που αφορούν το πράσινο όπως:

 • προτάσεις αναβάθμισης υπάρχοντων χώρων πρασίνου
 • αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα άρδευσης
 • περιποίηση χώρου πρασίνου
 • κλάδεμα δένδρων ή θάμνων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους
 • φύτευση
 • κοπή ανεπιθύμητης βλάστησης από κοινόχρηστους χώρους και πεζοδρόμια
 • καταγγελία για πρόκληση ζημιών και κλοπής σε χώρους πρασίνου κλπ

Κατά την συμπλήρωση της αίτησης απαιτείται σαφής περιγραφή του αιτήματος με αναφορά της συγκεκριμένης περιοχής (οδός, αριθμός, περιοχή  κλπ)

Συνημμένα έγγραφα

Σημείωση: Θα πρέπει να αποδεικνύεται η ιδιότητα εγγραφής με γέννηση στο Δήμο μας

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής ή γέννησης (κατά περίπτωση) για μεταδημότευση στο Δήμο Καρδίτσας

Συνημμένα έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τις μεταβολές
 • Συμβολαιογραφική πράξη (συμπληρωματικά)

Συνημμένα έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Ληξιαρχική πράξη γάμου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής για μεταδημότευση στο Δήμο Καρδίτσας

Συνημμένα έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Βεβαίωση διετούς διαμονής στο Δήμο Καρδίτσας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής ή γέννησης (κατά περίπτωση) για μεταδημότευση στο Δήμο Καρδίτσας

Συνημμένα έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής ή γέννησης ( κατά περίπτωση ) για μεταδημότευση στο Δήμο Καρδίτσας
 • Δικαιολογητικά για επιμέλεια ανήλικων τέκνων

Συνημμένα έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής ή γέννησης (κατά περίπτωση) για μεταδημότευση στο Δήμο Καρδίτσας

Συνημμένα έγγραφα

1 2 3 5