Οργανόγραμμα

image_print
 • Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
  • Αποκ. Υπηρεσίες με Έδρα το Καλλίθηρο
   • Γραφείο ΚΕΠ Καλλίθηρου
   • Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη Καλλίθηρου
   • Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Καλλίθηρου
  • Αποκ. Υπηρεσίες με Έδρα το Καλλιφώνι
   • Γραφείο ΚΕΠ Καλλιφωνίου
   • Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη Καλλιφωνίου
   • Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Καλλιφωνίου
  • Αποκ. Υπηρεσίες με Έδρα το Σταυρό
   • Γραφείο ΚΕΠ Σταυρού
   • Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη Σταυρού
   • Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Σταυρού
  • Αποκ. Υπηρεσίες με Έδρα τη Μητρόπολη
   • Γραφείο ΚΕΠ Μητρόπολης
   • Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη Μητρόπολης
   • Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Μητρόπολης
 • Δήμαρχος
 • Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο
  • Γενικός Γραμματέας
  • Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
  • Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
  • Νομική Υπηρεσία
  • Αυτοτελές Γραφείο Διοίκησης, Μέριμνας & Πολιτικής Προστασίας
  • Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας
  • Αυτοτελές Τμήμα Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
 • Γενική Διεύθυνση
 • Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας
  • Τμήμα Προγραμματισμού
  • Τμήμα Δικτύων, Τηλεπικοινωνιών & Υποστήριξης Εξοπλισμού ΤΠΕ
  • Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής
 • Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης
  • Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
  • Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών
  • Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
 • Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου
  • Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
   • Γραφείο Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
  • Τμήμα Συντήρησης Χώρων Πρασίνου
 • Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
  • Τμήμα Μέριμνας
  • Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας
  • Τμήμα ΚΑΠΗ
  • Τμήμα Παιδείας - Πολιτισμού
 • Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών
  • Τμήμα Διοίκησης
  • Α' Παιδικός Σταθμός
  • Α' Βρεφονηπιακός Σταθμός
  • Γ' Παιδικός Σταθμός
  • Α' Βρεφικός Σταθμός
  • Β' Βρεφονηπιακός Σταθμός
  • Παιδικός Σταθμός Καρδιτσομαγούλας
  • Παιδικός Σταθμός Μητρόπολης
 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
  • Τμήμα Ληξιαρχείου
  • Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Τμήμα Διαδικασιών Μισθοδοσίας
  • Τμήμα Εσωτερικής Διοίκησης
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Λογιστηρίου, Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης
  • Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας
  • Τμήμα Ταμείου
  • Τμήμα Προμηθειών Υλικών, Εξοπλισμού, Υπηρεσιών
  • Τμήμα Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων
 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
  • Τμήμα Κτιριακών Έργων & Υπαίθριων Χώρων
  • Τμήμα Υδραυλικών, Εγγειοβελτιωτικών & Περιβαλλοντικών Έργων
  • Τμήμα Εγκαταστάσεων & Αδειών Μεταφορών
 • Διεύθυνση Κ.Ε.Π.
  • Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
  • Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης