Αποφάσεις

image_print
Έγκριση του ισολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Κ. οικονομικού έτους 2010.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΠΑΩΕΗ-ΔΨΜ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 14725 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΚΝΩΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΛΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΠΑΟΡΥΕ-8ΙΛ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3203 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Νταφέτσιου Αποστολία)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΠΑΩΕΗ-ΨΑΨ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 14690 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Νταφέτσιου Αποστολία)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΠΑΩΕΗ-5ΩΛ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 14689 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Νταφέτσιου Αποστολία)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΠΑΩΕΗ-ΩΙΣ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 14688 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας (Κολοβός Βασίλειος)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΠΑΩΕΗ-Λ9Ε 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 14687 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τιμής μονάδας λόγω μη αφαίρεσης εισφοράς σε γη (Σαμπαλιώτης Κωνσταντίνος)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΠΑΩΕΗ-Θ16 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 14686 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τιμής μονάδας λόγω μη αφαίρεσης εισφοράς σε γη (Σαμπαλιώτης Κωνσταντίνος)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΠΑΩΕΗ-ΕΤ5 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 14685 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τιμής μονάδας λόγω μη αφαίρεσης εισφοράς σε γη (Σαμπαλιώτης Βασίλειος)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΠΑΩΕΗ-ΦΓΞ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 14684 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΤΗΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ-ΑΥΓΟΥΣΤΟ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΠΑΟΡΥΕ-Ο7Ψ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3199 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τιμής μονάδας λόγω μη αφαίρεσης εισφοράς σε γη (Σαμπαλιώτης- Μήνιας Μιχαήλ -Άγγελος)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΠΑΩΕΗ-ΛΜΥ 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 14863 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1801
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 45ΠΑΟΡΥΕ-Ρ0Ε 03/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3191 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: 4Α8ΤΟΡΤ8-ΖΣΛ 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 154/30-9-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Επιστροφή ποσού 75,00 € καταβληθέντος εκ παραδρομής από τον Σπυρόπουλο Βάιο για παράβολο άδειας μουσικών οργάνων έτους 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΤΩΕΗ-02Τ 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 14668 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ.
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: 4Α8ΤΟΡΤ8-ΧΑ0 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 153/30-9-2011 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κέντρο Γυναικών ΑΔΑ: 4Α8ΤΟΡΤ8-Ν79 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 149/27-9-2011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ. Καραγιάννη Νικόλαου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΤΩΕΗ-Χ7Δ 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 14636 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ - ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ - ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας Γ΄τριμήνου 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΤΩΕΗ-ΡΚΦ 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 14643 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρδίτσας Γ΄τριμήνου 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α8ΤΩΕΗ-ΩΓΜ 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 14643 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΦΡΕΑΤΙΑ ΚΩΝΟΙ -ΦΡΕΑΤΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΟΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΑΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 4Α8ΤΟΡΥΕ-ΜΑΡ 30/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 3181 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 6.098 6.099 6.100 6.101 6.102 6.203