Αποφάσεις

image_print
ΧΕΠ 1429 ΓΙΑ Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων(κλασσέρ skag μαύρα)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 706ΛΩΕΗ-ΦΒΠ 25/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 1429 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ 1428 ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΔ/ΓΟΥΛΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2014 (μισό)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 75Θ3ΩΕΗ-ΡΛΓ 25/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 1428 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ 1427 ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΔ/ΓΟΥΛΑΣΑΠΟ ΙΟΥΝΙΟΥΕΩΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2014 (μισό)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΥ7ΚΩΕΗ-9Β1 25/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 1427 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Π. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΔΛΦΟΡΥΕ-43Θ 25/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 3557 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ 1426 ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΡΔ/ΓΟΥΛΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΥΩΕΩΕΗ-ΚΓΝ 25/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 1426 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ 1425 ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Δ7 & Δ8)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΝΔΖΩΕΗ-ΤΣΣ 22/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 1425 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ 463 ΓΙΑ Βελτίωση και συντήρηση δημοτικών υποδομών στην πόλη της Καρδίτσας (ΣΑΤΑ ΠΟΕ) ΕΞΟΦΛΗΣΗ 1ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΜ0ΓΩΕΗ-ΘΚΞ 22/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 463 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κόλλας PVC ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Τμήματος Αποχέτευσης Ακαθάρτων της Υπηρεσίας
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΨΝΠΟΡΥΕ-3Ψ2 22/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 3264 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Σ.Δ.Π.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΞΧΥΟΡΥΕ-ΦΚΩ 22/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 2635 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Κ.Α. ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΝΔΔΟΡΥΕ-ΕΗΧ 22/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 3623 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
166 Ο.Ε. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 75ΚΘΩΕΗ-Σ5Θ 22/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 20778 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση Προέδρου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6Ρ17ΟΡΥΝ-ΚΚΗ 22/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 320Α ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση παροχής εργασίας Δικαστικού Επιμελητή για την διαδικασία επιδόσεων δικογράφων.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 7ΟΒΩΟΡΥΝ-ΧΟ0 22/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 316Α ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ 1416 ΓΙΑ 2η ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΓΙΑ - Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΒΧΕΩΕΗ-ΠΦΨ 22/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 1416 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ 1417 ΓΙΑ 2η ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω87ΖΩΕΗ-ΜΛΚ 22/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 1417 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ 1420 ΓΙΑ 2η ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - Προμήθεια λοιπού υλικού
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΔ6ΒΩΕΗ-ΚΩ1 22/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 1420 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ 1419 ΓΙΑ 2η ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - Προμήθεια λοιπού υλικού
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 69ΝΘΩΕΗ-Η25 22/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 1419 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ 1418 ΓΙΑ 2h ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ- Προμήθεια λοιπού υλικού
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 70Ρ4ΩΕΗ-ΠΗΦ 22/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 1418 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ 1421 ΓΙΑ 2η ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΣ6ΟΩΕΗ-4ΘΞ 22/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 1421 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ 1414 ΓΙΑ 2η ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - Προμήθεια λοιπού υλικού
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω1ΥΟΩΕΗ-2Τ0 22/08/2014 Αρ. Πρωτ.: 1414 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 5.819 5.820 5.821 5.822 5.823 6.550