Αποφάσεις

ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ3056,
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: ΒΤΥ7ΩΕΗ-ΕΞΓ 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25373 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός μελών για τη σύσταση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 63ΦΘΩΕΗ-ΗΨΓ 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 26031 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ3052, ΚΗΙ2231, ΚΗΙ2232, ΚΗΟ4750, ΚΗΗ3051, ΚΗΙ2212, ΚΗΙ2217, ΚΗΙ4126
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: 7ΔΠ8ΩΕΗ-ΨΡΧ 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25835 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΜΑΝΤΑΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών & Δημόσιας Υγείας ΑΔΑ: 7ΞΨΛΩΕΗ-32Δ 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25962 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΜΕ118491
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: Ω1Λ7ΩΕΗ-93Τ 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25371 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ3053
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: 6Υ2ΗΩΕΗ-7ΞΧ 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25374 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΜΕ48919, ΜΕ48893, ΜΕ28270, ΜΕ115847, ΜΕ48866
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: 7ΘΙ2ΩΕΗ-ΗΥΧ 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25833 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΣΤΙΣ 7-11/10/2013
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΔΗΞΩΕΗ-8Φ5 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.: Β/555 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΑΜ61369,
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: 6Β1ΔΩΕΗ-ΜΚΓ 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25375 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΣΤΙΣ 11/4/2013
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Ν0ΖΩΕΗ-Γ59 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.: Β/556 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΣΤΙΣ 24/4/2013.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΘΣ2ΩΕΗ-ΩΝ2 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.: Β/557 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω2ΚΡΩΕΗ-Θ6Ρ 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.: Β/558 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 26/11/2013
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 61ΛΤΩΕΗ-8ΩΕ 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.: Β/559 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΜΕ28270, ΚΗΙ2225, ΚΗΟ4750, ΚΗΙ2232, ΚΗΙ2207, ΚΗΗ3054, ΚΗΙ2230, ΚΗΥ1804, ΚΗΗ3052, ΚΗΗ3053, ΚΗΙ4126, ΚΗΙ2216, ΚΗΗ3075
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: ΒΔΣΛΩΕΗ-ΛΛ8 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25169 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ1804, ΚΗΗ3052, ΚΗΙ2212, ΚΗΗ3054
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: Β30ΕΩΕΗ-2Υ0 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25377 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΣΤΙΣ 19/12/2013
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 76ΩΒΩΕΗ-ΛΨΒ 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.: Β/560 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 2/10/2013
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΔΦ8ΩΕΗ-6ΟΖ 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.: Β/561 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΣΤΙΣ 20/9/2013
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΠΜ7ΩΕΗ-5Φ7 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.: Β/562 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 23-25/10/2013 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΕΙΗΩΕΗ-0ΘΤ 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.: Β/563 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 23-25/10/2013
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 60ΛΡΩΕΗ-4Γ5 24/10/2014 Αρ. Πρωτ.: Β/564 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 5.819 5.820 5.821 5.822 5.823 6.608