Αποφάσεις

image_print
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΕ 8231.14
Δ.Ο.Π.Α.Κ. ΑΔΑ: 7ΗΘΦΟΚΟ3-ΞΥΤ 23/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 2248 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (Χρ.Χριστοδούλου)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω3ΠΝΩΕΗ-29Φ 23/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25822 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘΟΜΩΕΗ-Κ6Κ 23/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25823 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (Δ. Ξενάκη).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΩΜΖΩΕΗ-0ΥΡ 23/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25821 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟΥ(ΕΚΟ 10 4 ΛΙΤΡΑ).
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 7ΖΠΓΟΡΥΝ-5ΙΛ 23/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 282Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδοχή δωρεάς ενός σάρωθρου αναρρόφησης για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧΗΕΩΕΗ-ΙΘ0 23/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25811 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΣΘΕΩΕΗ-2ΧΞ 23/10/2014 Αρ. Πρωτ.: Β/551 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΘΤΓΩΕΗ-ΖΤΨ 23/10/2014 Αρ. Πρωτ.: Β/550 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΕΒ9ΩΕΗ-ΦΨ0 23/10/2014 Αρ. Πρωτ.: Β/554 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάκληση της υπ'αριθμ. 429/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο μηνών για έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες του Δήμου Καρδίτσας
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΥΛΘΩΕΗ-40Η 23/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25797 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΙΑ ΧΕΠ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ - Δ.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ -- 04,05,06,07,08,09 & 10 ΕΤΟΥΣ 2013
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΤΣ5ΩΕΗ-67Δ 22/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 527 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Προέδρου απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ορυκτέλαιου (ΕΚΟ 10 4 ΛΙΤΡΑ).
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 60Χ9ΟΡΥΝ-ΝΝΠ 22/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 452Α ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ - ΤΚ ΑΓ.ΜΥΡΙΝΗΣ - ,05,07,10,12, 2012
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΒΟΟΩΕΗ-ΓΤΤ 22/10/2014 Αρ. Πρωτ.: Β/534 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 42/2014 της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 78ΑΕΟΛΝ9-Π05 22/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 447/2014 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ της εκτέλεσης του έργου Παραλλαγή δικτύου στην οδό Ηροδότου (΄Αγ.Παντελεήμονας)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΩ2ΗΩΕΗ-Β0Ψ 22/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25722 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πληρωμή κοινοχρήστων στα διαμερίσματα του Κληροδοτήματος Βαλταδώρου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΑΣΧΩΕΗ-ΗΟ5 22/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25716 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαγραφή προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών λόγω ένταξης στο Ν.4178/13.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 69ΣΛΩΕΗ-ΞΓΜ 22/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25715 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Χορήγηση αποζημίωσης σε συνταξιοδοτηθείσα υπάλληλο του Δήμου Καρδίτσας (Ελένη Ντανοβασίλη)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω51ΧΩΕΗ-Ψ16 22/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25720 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ΄Υδρευσης Καταφυγίου-Λαμπερού
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΣΟΨΩΕΗ-ΕΟ1 22/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25717 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου 1712/2014.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 749ΧΩΕΗ-50Θ 22/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 25746 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 5.821 5.822 5.823 5.824 5.825 6.608