Αποφάσεις

image_print
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω12ΛΩΕΗ-ΦΩ7 03/06/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/745 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΑΪΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΒΩ5ΩΕΗ-Υ17 03/06/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/746 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2257.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΟΗΩΟΡΥΕ-4Α7 03/06/2015 Αρ. Πρωτ.: 2317 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. ΜΑΙΟΣ 2015. (ΜΟΝΙΜΟΙ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΝΔ3ΩΕΗ-4Ρ8 03/06/2015 Αρ. Πρωτ.: Β/184 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 77Δ9ΩΕΗ-ΚΥΑ 03/06/2015 Αρ. Πρωτ.: Β/183 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων (ΣΑΤΑ 2014) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2014 .
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΖΦ4ΩΕΗ-ΟΜΞ 03/06/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/748 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υλικά πεζοδρομίων (ΣΑΤΑ 2014) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ& ΛΟΙΠΑ (ΥΛΙΚΑ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Β70ΩΕΗ-ΗΝΣ 03/06/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/747 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Δημοτική Κοινότητα Καρδιτσομαγούλας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 703ΕΩΕΗ-Ξ29 03/06/2015 Αρ. Πρωτ.: 12632 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. πρωτ. 396/4-4-2014) - Πράξη "Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ & ευπαθών ομάδων"
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΜΩ2ΩΕΗ-ΕΓ9 03/06/2015 Αρ. Πρωτ.: Β/182 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια κάρτας επικοινωνίας , ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Τμήματος Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΗΨΔΟΡΥΕ-ΨΤΔ 03/06/2015 Αρ. Πρωτ.: 2119 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο Ύδρευσης στην Καρδιτσομάγουλα και στην περιοχή Παλιάλωνα (έκτακτα).
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΙΥΤΟΡΥΕ-ΜΣ0 03/06/2015 Αρ. Πρωτ.: 2373 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σχαρών για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών του Τμήματος Αποχέτευσης Ομβρίων της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7Ζ3ΙΟΡΥΕ-Μ7Η 03/06/2015 Αρ. Πρωτ.: 2368 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριαη δαπάνης για την προμήθεια σωλήνων ύδρευσης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7Β7ΧΟΡΥΕ-ΖΕΗ 03/06/2015 Αρ. Πρωτ.: 2365 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΚ 4381.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΘΠΞΟΡΥΕ-Μ4Ο 03/06/2015 Αρ. Πρωτ.: 2371 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ.146/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της κυκλοφορίας στην πόλη της Καρδίτσας”.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΞΗΔΩΕΗ-9Υ5 02/06/2015 Αρ. Πρωτ.: 12554/2-6-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΜΨΖΟΡΥΕ-84Σ 02/06/2015 Αρ. Πρωτ.: 1707 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η αριθμ. 697/2015 απόφαση του Δημάρχου καρδίτσας.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΛΜΜΩΕΗ-9ΩΗ 02/06/2015 Αρ. Πρωτ.: 12406 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή παραίτησης τοπικού συμβούλου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨΞΚΩΕΗ-ΡΙΗ 02/06/2015 Αρ. Πρωτ.: 12480 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δαπάνες σίτισης μαθητών του Μουσικού Σχολείου...(ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ6Ι3ΩΕΗ-ΓΓΛ 02/06/2015 Αρ. Πρωτ.: Β/181 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
“Αποδοχή παραίτησης δημοτικού συμβούλου”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω8Σ7ΩΕΗ-Χ4Κ 02/06/2015 Αρ. Πρωτ.: 12479 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 5.489 5.490 5.491 5.492 5.493 6.553