Αποφάσεις

image_print
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΤ9ΤΩΕΗ-ΙΜΘ 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/72 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φαρμακευτικών υλικών και γαντιών λατέξ για την εξυπηρέτηση των αναγκών του τμήματος του Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΑΦΠΟΡΥΕ-ΖΜΠ 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 424 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φαρμακευτικών υλικών (Betadine) για την εξυπηρέτηση των αναγκών του τμήματος του Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΙ6ΔΟΡΥΕ-ΣΑ0 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 425 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ (Αντιδήμαρχοι & Προέδρου Δ.Σ.) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΕΡ2ΩΕΗ-Α89 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/71 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης για την εκπόνηση μελέτης “Μελέτη προστασίας και διαχείρισης δημοτικού δάσους Ραχούλας Δ.Ε Ιτάμου”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 711ΡΩΕΗ-ΡΞΑ 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 2577 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΕΤΣΩΕΗ-ΨΛΚ 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/70 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΠΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 0,5% ΧΕΠ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑ78ΩΕΗ-ΑΚΝ 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Γ/5 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης για την εκπόνηση μελέτης “Μελέτη προστασίας και διαχείρισης δημοτικού δάσους Καταφυγίου Δ.Ε Ιτάμου”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΟ9ΖΩΕΗ-ΕΩΒ 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 2576 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης , για να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της Υπηρεσίας.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΩΛ1ΟΡΥΕ-0ΝΡ 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 426 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν4178/2013 ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΜΗΤΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (1204436) ΤΗΣ WIND-HELLAS Α.Ε.Β.Ε ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΕΡΜΗΤΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΩΞΨΘΩΕΗ-ΙΩΔ 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 1695 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1,5% ΧΕΠ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Ν8ΠΩΕΗ-5Γ4 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Γ/4 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης για την εκπόνηση μελέτης “Μελέτη προστασίας και διαχείρισης διακατεχόμενου δάσους Αγίου Γεωργίου Δ.Ε Μητρόπολης”.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΞΨΣΩΕΗ-Χ0Τ 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 2575 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν4178/2013 ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΟΦΑΔΕΣ-ΠΥΡΓΟΣ(4857)ΤΗΣ WIND HELLAS Α.Ε.Β.Ε. ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΜΑΣΧΟΛΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 6ΛΓΥΩΕΗ-ΥΞ0 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 3133 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΚ ΤΗΣ 16/2014 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 6ΠΝΦΩΕΗ-4ΦΗ 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 432 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΡΙΘ.61/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΔΟΦΩΕΗ-Ψ25 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 2315 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Μελέτη προστασίας & Διαχείρισης Δημοτικού Δάσους Ραχούλας Δ.Ε. Ιτάμου (ΣΑΤΑ ΠΟΕ).
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 645ΟΩΕΗ-Σ7Ω 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 327 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μελέτη προστασίας & Διαχείρισης Διακτεχόμενου Δάσους Αγ. Γεωργίου Δ.Ε. Μητρόπολης (ΣΑΤΑ ΠΟΕ).
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β8ΚΖΩΕΗ-ΩΥΘ 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 326 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Μελέτη προστασίας & Διαχείρισης Δημοτικού δάσους Καταφυγίου Δ.Ε. Ιτάμου (ΣΑΤΑ ΠΟΕ).
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΘΟΒΩΕΗ-ΛΦΙ 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 325 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΛΥΣΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 1244-2999961)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω124ΩΕΗ-ΑΨ4 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/87 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 1244-2999961)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Σ5ΧΩΕΗ-ΤΩ0 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/88 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 5.488 5.489 5.490 5.491 5.492 6.402