Αποφάσεις

image_print
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΧΕΠ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 76Γ1ΩΕΗ-ΒΣ1 09/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Γ/6 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟ ΜΤΠΥ ΝΕΟ ΧΕΠ: Β/398,Α/867,Α/1015,Α/1141,Α/1250
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΦ90ΩΕΗ-ΡΚΗ 09/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Γ/7 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 - ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω394ΩΕΗ-ΟΗΘ 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/98 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΛΘ8ΩΕΗ-4ΥΒ 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/97 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΙΧΘΩΕΗ-Ω04 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/93 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΠΑΙΔΕΙΑΣ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 79ΞΨΩΕΗ-ΤΙΛ 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/91 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΩΤΞΩΕΗ-Υ4Ψ 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/89 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (Θ+Χ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω7Ι0ΩΕΗ-6Ρ3 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/86 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (ΑΟΡΙΣΤΟΥ - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΥ7ΚΩΕΗ-44Χ 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/85 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟΝΣΩΕΗ-4Α8 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/84 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΦΒΓΩΕΗ-ΨΨ5 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/82 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΜΞΜΩΕΗ-ΩΞΣ 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/81 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΔ36ΩΕΗ-ΜΡΦ 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/75 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΚΑΠΗ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Δ6ΙΩΕΗ-Κ1Κ 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/80 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (35-6021.01)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΥΨΟΩΕΗ-Ξ4Ο 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/79 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (30-6021.01)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟΦΤΩΕΗ-ΖΥΔ 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/78 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (20-6021.01)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ484ΩΕΗ-Χ3Χ 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/77 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΚΓΥΩΕΗ-6ΒΕ 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/76 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΥΖ4ΩΕΗ-ΑΥ4 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/74 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΙ3ΓΩΕΗ-0Ν4 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/73 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 5.487 5.488 5.489 5.490 5.491 6.402