Αποφάσεις

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΣΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω8ΠΧΩΕΗ-ΥΡΔ 10/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Γ/441 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ ΧΕΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΓΓΒΩΕΗ-ΗΓΜ 10/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Γ/443 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΑΣΦΑΛ.,ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Κ4ΥΩΕΗ-Τ7Σ 10/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Γ/444 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΣΜΕΔΕ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛ.,ΤΣΜΕΔΕ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Γ25ΩΕΗ-9Χ9 10/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Γ/445 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΣΜΕΔΕ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛ.,ΤΣΜΕΔΕ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 74Θ6ΩΕΗ-59Λ 10/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Γ/446 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΣΠΕΑΘ ΑΣΦΑΛ.,ΤΣΠΕΑΘ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Α/733
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 63ΞΙΩΕΗ-ΣΛΣ 10/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Γ/447 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ,ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΗΧΝΩΕΗ-Γ6Λ 10/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Γ/448 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΕΡΓΔ),ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΑΣΦ) ΧΕΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟΕΞΩΕΗ-42Σ 10/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Γ/449 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΕΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 741ΨΩΕΗ-0Ψ4 10/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Γ/453 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΧΕΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Δ0ΚΩΕΗ-340 10/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Γ/455 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Τ.Π.Δ.Υ. ΧΕΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΛΜΙΩΕΗ-7ΥΚ 10/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Γ/456 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΧΕΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω9ΒΚΩΕΗ-ΙΝΡ 10/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Γ/454 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΕΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΤΟ1ΩΕΗ-ΧΛΔ 10/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Γ/451 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ν.3513/06 ΧΕΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Ζ96ΩΕΗ-0Χ9 10/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Γ/452 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
'Εγκριση δαπάνης για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΖΚΒ 9102.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 61Β4ΟΡΥΕ-ΧΨΝ 10/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 3507 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.Τ.Π.Δ.Υ. 1% ΧΕΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Β8ΙΡΩΕΗ-ΝΕ4 10/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Γ/418 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΠΔ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΧΕΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΑΟ7ΩΕΗ-Δ6Λ 10/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Γ/417 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΜ.ΠΑΡ.&ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΕΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Κ1ΡΩΕΗ-Ε79 10/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Γ/416 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ Ο.Δ.Δ.Υ. ΧΕΠ: Α/739
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΔΩΤΩΕΗ-0ΝΜ 10/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Γ/450 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΤΠΔΥ 1% ΧΕΠ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΙΖΔΩΕΗ-ΚΦ1 10/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Γ/419 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 5.489 5.490 5.491 5.492 5.493 6.606