Αποφάσεις

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΛΥΣΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 1244-2999961), ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΝΧΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΗ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω213ΩΕΗ-Α2Χ 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/90 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 1244-2999961), ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΡΝΑΩΕΗ-Ι03 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/92 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΛΥΣΙΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 2605-2753818)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 609ΞΩΕΗ-Α3Ι 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/94 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΚΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 2605-2753818)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Λ5ΚΩΕΗ-Ρ2Ν 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/95 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ(ΕΞΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 75ΒΧΩΕΗ-ΘΝΚ 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/96 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ ΓΙΑ Ορισμός υπολόγου για την έκδοση Χρημ. Εντ/τος Προπληρωμής γαι το έργο: Χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 8 kVA (Ν 0) σε PILLAR σε παιδική Χαρά με αρ. παρ. 41601759-01 που βρίσκεται Τιτάνων και Φερρων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΥΜΘΩΕΗ-4ΝΔ 06/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 83 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης για ταχυδρομικά τέλη έτους 2015
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 63Ν6ΩΕΗ-Λ6Δ 05/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 2505 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια τροφίμων έτους 2015.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω9ΕΖΩΕΗ-5ΓΧ 05/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 2505 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με επωνυμία”ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΕΝ.Κ.ΔΗ.ΚΑ)”.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΨΟΦΩΕΗ-6Μ3 05/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 2496 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση πίστωσης για την καταβολή αποζημίωσης στους απολυθέντες εργαζόμενους των Εργαστηρίων Τέχνης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Κ8ΧΩΕΗ-Ι9Δ 05/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 2497 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση Προέδρου πρόσληψης ενός (1) Ηλεκτροτεχνίτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 66ΜΚΟΡΥΝ-Ν9Ω 05/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 11/2015 ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης της ΔΗΚΕΚ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΞ8ΤΩΕΗ-7ΚΣ 05/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 2485 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Ν1ΤΩΕΗ-ΠΨΓ 05/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 324 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΙ95ΩΕΗ-ΔΩΙ 05/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 322 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας - Πράξη "Κέντρα Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων" (ΕΣΠΑ 2007-2013)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΥΠΓΩΕΗ-2ΥΛ 05/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 323 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότηττας για τα ΚΔΑΠ (Δράση: Εναρμόνισης Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής -ΕΣΠΑ 2007-2013)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΙΖΣΩΕΗ-ΡΟΡ 05/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 321 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΨΨΞΩΕΗ-ΝΒΙ 05/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 320 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση επισκευών στο όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2259.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΓΧ9ΟΡΥΕ-ΦΒΩ 05/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 393 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Χ28ΩΕΗ-ΙΤΣ 05/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 2433 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤΑ (15%) για το ΤΑΠ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω7ΡΘΩΕΗ-ΨΦ9 04/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/69 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 5.489 5.490 5.491 5.492 5.493 6.402