Αποφάσεις

image_print
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπίνακα.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 7ΥΥΘΟΡΥΝ-775 06/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 49/2015/Α282/ΑΠΟΦ.ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ) ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ Δ' ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ2014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΔΗΑΩΕΗ-ΖΣΝ 06/05/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/535 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ Α'&Β' ΒΡΕΦ/ΚΟ ΣΤΑΘΜΟ) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω5Ω8ΩΕΗ-9Ε1 06/05/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/536 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Ι89ΩΕΗ-ΣΓ9 06/05/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/538 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΠΙΘΩΕΗ-ΩΒ7 06/05/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/539 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ Δ' ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΚΦ3ΩΕΗ-77Α 06/05/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/543 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ Α΄ & Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ -ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ2014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΔΘΜΩΕΗ-Υ1Δ 06/05/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/544 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΩ9ΦΩΕΗ-ΞΘΓ 06/05/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/546 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων (ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΚ2ΨΩΕΗ-33Μ 06/05/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/547 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του οχήματος της Υπηρεσίας με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 48832 (γρασάρισμα).
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΨΓΕΟΡΥΕ-Ξ10 06/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 1670 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ Α'& Β' ΒΡΕΦ/ΚΟ ΣΤΑΘΜΟ. (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒ.2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΡΟ7ΩΕΗ-ΖΨΥ 06/05/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/545 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ Α'& Β' ΒΡΕΦ/ΚΟ ΣΤΑΘΜΟ. (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒ.2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΚΧΕΩΕΗ-ΙΧΒ 06/05/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/542 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ Α'&Β' ΒΡΕΦ/ΚΟ ΣΤΑΘΜΟ. (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒ.2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Κ7ΔΩΕΗ-ΗΑΘ 06/05/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/540 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ Α'& Β' ΒΡΕΦ/ΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒ.2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω5ΞΖΩΕΗ-ΨΑΔ 06/05/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/537 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ Α'& Β' ΒΡΕΦ/ΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒ.2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 66Θ9ΩΕΗ-ΛΚΡ 06/05/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/534 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ Α'& Β' ΒΡΕΦ/ΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒ.2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω9Ξ3ΩΕΗ-603 06/05/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/533 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λογ/σμοί άρδευσης έως 2014 - Διακανονισμός - 1η δόση
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΖΖΙΩΕΗ-6ΓΖ 06/05/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/541 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πλήρωση θέσεων υδρονομέων στο Δήμο Καρδίτσας για την αρδευτική περίοδο έτους 2015.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΟΨ8ΩΕΗ-703 06/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 8852 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή εργασίας βαφής εσωτερικού χώρου γραφείου Προέδρου του Συνδέσμου.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 77ΡΘΟΡΥΝ-8Γ9 06/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 48/2015/Α278/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για το μηχανάκι της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΑΤΕ 814.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω2Φ3ΟΡΥΕ-ΥΟΥ 06/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 1514 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 5.490 5.491 5.492 5.493 5.494 6.519