Αποφάσεις

image_print
Η αριθμ. 2118/2014 απόφαση του Δημάρχου Καρδίτσας.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 793ΦΩΕΗ-ΜΓΓ 03/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 31693 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Υποχρεώσεις του Δήμου λόγω λύσεως αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω311ΩΕΗ-3Ξ8 03/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 319 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η αριθμ. 2117/2014 απόφαση του Δημάρχου Καρδίτσας.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΑΓΨΩΕΗ-Υ7Ρ 03/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 31692 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η αριθμ. 2074/2014 απόφαση του Δημάρχου Καρδίτσας.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Β3ΞΩΕΗ-ΕΔΞ 03/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 31303 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 77ΙΕΩΕΗ-2ΗΥ 02/02/2015 Αρ. Πρωτ.: Β/11 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η αριθμ. 53/2015 απόφαση του Δημάρχου Καρδίτσας.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΜΦΩΩΕΗ-ΔΛΦ 02/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 2153 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΛΥΖΟΡΥΕ-ΩΜΨ 02/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 307 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 664ΦΟΡΥΕ-3ΝΩ 02/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 297 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΡΒΣΟΡΥΕ-ΨΒΥ 02/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 5753 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου στον υπάλληλο του Συνδέσμου Ύδρευσης Ρίζου Νικόλαου του Χρήστου, κλάδου ΥΕ Εργατών.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 7ΑΓΩΟΡΥΝ-ΤΝΚ 02/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 8/2015 ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 65ΦΣΟΡΥΕ-ΖΝ0 02/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 5754 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΒΜ23ΟΡΥΕ-ΩΟΩ 02/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 5755 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόφαση 55/2015 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: Ω9ΦΥΩΕΗ-ΕΣΑ 02/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 2146/2-2-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 54/2015 της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: 75ΗΠΩΕΗ-ΕΦ9 02/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 2145/2-2-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πλαστικών «καναλιών», ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Τμήματος Καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω482ΟΡΥΕ-ΕΑ7 02/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 351 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Δ5ΩΟΡΥΕ-Θ3Φ 02/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 349 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έ΅γκριση δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων προμήθειας ορυκτελαίου για το όχημα της Υπηρεσίας με αριθμό κυκλοφορίας ΥΡΟ 7038, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Τμήματος Καταναλωτών της Δ.Ε.Υ.Α. Καρδίτσας.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΔΖ2ΟΡΥΕ-Γ92 02/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 346 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΒΞΔΟΡΥΕ-ΖΥ1 02/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 336 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω2ΜΣΟΡΥΕ-ΤΟ4 02/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 329 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΤΗΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2015.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΟΦ9ΟΡΥΕ-ΧΣΜ 02/02/2015 Αρ. Πρωτ.: 334 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 5.491 5.492 5.493 5.494 5.495 6.402