Αποφάσεις

image_print
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2023
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΖΘΥΟΡΥΕ-ΝΜ5 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 8215 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΤΗΡΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2023
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 60Ο8ΟΡΥΕ-ΜΑ4 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 8214 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Πρόγραμμα Εναρμόνισης, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (τρόφιμα για ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Γ8ΕΩΕΗ-Α30 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/3237 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η ΑΡΙΘΜ. 777/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΟΧ8ΩΕΗ-741 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 33015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 774 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Παροχή υπηρεσιών Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων στα πλαίσια του Κανονισμού 2016/679 (ΕΕ)»
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας ΑΔΑ: ΡΟΑ2ΩΕΗ-956 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 32804 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή ή μη του αιτήματος της από 1.7.2020 αγωγής των Βασιλοπούλου Βασιλικής κλπ κατά του Δήμου Καρδίτσας (ΓΑΚ 42326/2020) και χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας σε ιδιώτη δικηγόρο για παράσταση κατά τη συζήτηση της αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 1.12.2023
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 973ΜΩΕΗ-ΕΕΙ 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 33116 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή ή μη του αιτήματος της από 4.10.2021 αγωγής των Χαβρουζά Ιωάννας κλπ κατά του Δήμου Καρδίτσας (ΓΑΚ 77813/2021) και χορήγηση εντολής και πληρεξουσιότητας σε ιδιώτη δικηγόρο για παράσταση κατά τη συζήτηση της αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την 1.12.2023
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 69ΥΜΩΕΗ-Ξ0Σ 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 33114 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταβολή παραβόλων εν γένει(Αναθεώρηση της αρ. 71/2013 άδειας δόμησης για την Επέκταση Θεοδωρίδειου Κέντρου Υποστήριξης για ανθρώπους με αναπηρία -ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΨ8ΗΩΕΗ-44Ι 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/3236 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Βασίλειος Μήνος, Οδηγός, Λάρισα, 01.12.2023, Μεταφορά τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΥΣ6ΩΕΗ-ΦΝ7 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1395 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή παραβόλων εν γένει(Πληρωμή παραβόλου υπέρΤΕΕ για έκδοση βεβαίωσης δύνδεσης με τα δίκτυα κονής ωφελείας του Δήμου Καρδίτσας στην Τ.Κ Καταφυγίου)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΞΜΡΩΕΗ-8Μ4 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/3235 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή παραβόλων εν γένει(Πληρωμή παραβόλου υπέρΤΕΕ για έκδοση βεβαίωσης δύνδεσης με τα δίκτυα κονής ωφελείας του Δήμου Καρδίτσας στην Τ.Κ Δαφνοσπηλιάς )
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 94ΣΔΩΕΗ-3ΘΓ 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/3234 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΤΡΙΟΣ
ΑΔΑ: Ψ7Ο6ΟΚΟ3-ΧΣΧ 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 2547 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Καταβολή παραβόλων εν γένει. Πληρωμή παραβόλου υπερ ΤΕΕ για έκδοση βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας του Δήμου Καρδίτσας στην Τ.Κ. Καταφυγίου.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΞΨΒΩΕΗ-821 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1394 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή παραβόλων εν γένει. Πληρωμή παραβόλου υπερ ΤΕΕ για έκδοση βεβαίωσης σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας του Δήμου Καρδίτσας στην Τ.Κ. Δαφνοσπηλιάς.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΝΕΚΩΕΗ-0ΔΛ 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1393 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΒΑΛΑΡΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΑΔΑ: ΨΤ00ΟΚΟ3-Ζ5Λ 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 2546 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Υ76ΩΕΗ-ΙΝΛ 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/3233 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή παραβόλων εν γένει. Έκδοση άδειας δόμησης με τίτλο «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ. 71/2013 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΕΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΨΕΙΣ» στην Δημοτική Ενότητα Καρδίτσας.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9560ΩΕΗ-ΜΕ2 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1392 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑ,ΜΕΛΕΤΗ,ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΟΣΗ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ "Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ" ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟΓΡ.ΜΟΥΣΕΙΟ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)
ΑΔΑ: 9ΤΨΩΟΚΟ3-ΜΧ7 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/553 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λογιστική Ανατροπή Κ.Α. για την καταχώρηση της 13ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΞΤΗΩΕΗ-38Π 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 32654 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια επίπλων Α.Π. 31463/13-11-2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 66Σ5ΩΕΗ-2ΝΚ 30/11/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/3232 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 3 4 5 6 7 6.209