Αποφάσεις

image_print
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6766ΩΕΗ-4ΜΥ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1824 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργοδοτικη εισφορά πρακτικής Μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛΘΤΩΕΗ-07Β 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1823 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργοδοτικη εισφορά πρακτικής Μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΥ5ΓΩΕΗ-ΚΦ3 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1822 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΚ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΥ5ΘΩΕΗ-46Α 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1821 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΚ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒ89ΩΕΗ-Ψ38 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1820 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΚ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΞΓΦΩΕΗ-ΧΛ9 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1819 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΚ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΧ8ΧΩΕΗ-ΡΦΠ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1818 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΚΥ (ΣΤ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2024 -ΑΠΟΔΟΣΗ Τ.Π.Δ.)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4ΨΤΩΕΗ-ΦΜΚ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1817 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ.(ΣΤ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2024)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΧΒ8ΩΕΗ-5ΤΞ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1815 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες σίτισης μαθητών του Μουσικού Σχολείου (0619.0003+5113.0004) Α.Π. 17472/30-05-2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΚΨΘΩΕΗ-ΚΚΦ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1816 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 5.24
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΧΙ9ΩΕΗ-ΤΦΘ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1814 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΤΡΗΤΗ 05088645 (ΚΩΔ. ΠΕΛΑΤΗ 2ΠΕ189306) ΑΠΟ 1/5/2024 ΕΩΣ 31/5/2024 & ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΓ8ΒΩΕΗ-6ΥΥ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1813 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες σίτισης μαθητών του Μουσικού Σχολείου (0619.0003+5113.0004) Α.Π. 17471/30-05-2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛΨ9ΩΕΗ-ΧΔΓ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1812 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες σίτισης μαθητών του Μουσικού Σχολείου (0619.0003+5113.0004) Α.Π. 17476/30-05-2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ι09ΩΕΗ-50Ο 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1811 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΘΥ4ΟΡΥΝ-13Ρ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 200/2024/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ-449-4988 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9ΠΙΛΟΡΥΕ-ΡΚΗ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ-449-4988 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ-448-4986 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΕΑΚΟΡΥΕ-61Ζ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ-448-4986 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 429/ 2024(Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ με τίτλο «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024
Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών ΑΔΑ: 99ΓΦΩΕΗ-Ψ5Β 18/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 19777 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 430/2024(Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΗΣΝΩΕΗ-ΖΞΑ 18/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 19778 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μηχανογραφικό υλικό (Η/Υ, πολυμηχανήματα, σκάνερ, φαξ, περιφερειακά κοκ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 90Ε6ΩΕΗ-Ξ97 18/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 1038 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 3 4 5 6 7 6.564