Αποφάσεις

image_print
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΔΤ & ΔΦ) ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΔΧΑΩΕΗ-ΩΞ6 07/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3613 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 65ΧΛΟΡΥΕ-96Ρ 07/12/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ784/8243/2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΤΛ ΔΕ ΙΤΑΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΨ0ΥΟΡΥΕ-341 07/12/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ783/8242/2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ) 11ος/2021
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 67Ι9ΟΡΥΝ-ΕΙΔ 07/12/2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 415/2021/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Βούζα Χρυσούλα, Δικηγόρος, Λάρισα 10.12.2021, Δικαστήριο)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΥΛ4ΩΕΗ-ΡΒΑ 07/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 1371 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων των κοινοτήτων Κρύας Βρύσης, Ξινονερίου και Μητρόπολης της Δ.Ε Μητρόπολης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1ΩΝΩΕΗ-ΤΗ4 07/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 22867 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων των κοινοτήτων Μέλισσας και Σταυρού της Δ.Ε Κάμπου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΓΛΞΩΕΗ-ΚΒΑ 07/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 22865 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πληρωμή του λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για την περίοδο από 01-11-2021 έως 30-11-2021, ανάληψη δαπάνης και έγκριση πληρωμής.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΧΜ7ΟΡΥΕ-ΠΣΣ 07/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 8233 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Μ9ΛΟΡΥΕ-Γ3Ρ 07/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 8232 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΧΕΡΟΡΥΕ-ΦΙ0 06/12/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ782/8228/2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσων υλικών μηχανογάφησης και ηλεκτρικών συστημάτων.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 92ΛΣΟΡΥΝ-ΥΝΟ 06/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 157/689Α/2021/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤΑ (15%) για το ΤΑΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΜΨΥΩΕΗ-ΤΝΕ 06/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3611 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΤΑΠ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟΞΣΩΕΗ-Μ23 06/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3610 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΔΤ & ΔΦ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Σ24ΩΕΗ-ΜΤΟ 06/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3609 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόγραμμα Εναρμόνισης, Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕ6ΕΩΕΗ-ΔΡΕ 06/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3612 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Kαθορισμό αντιτίμου για κατά χρήση παραχώρηση χώρου στην κεντρική πλατεία για πώληση λαχείων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΗ8ΚΩΕΗ-Α89 06/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 22857 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΛΣΙΟΡΥΝ-4ΓΓ 06/12/2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 414/2021/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΣΤ8ΩΕΗ-ΡΟΦ 06/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3608 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ8ΑΝΩΕΗ-ΥΛΧ 06/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3607 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΔΩ5ΩΕΗ-Ρ41 06/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3606 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 5,058