Αποφάσεις

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΣΥΝΤ ΕΡΓ,ΙΚΑ ΣΥΝΤ ΑΣΦ ΧΕΠ: Α/214 ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
ΑΔΑ: ΨΟΛΓΟΚΟ3-ΚΓΜ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/254 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓ,ΤΥΔΚΥ ΑΣΦ ΧΕΠ: Α/214,Β/3 ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018-ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ Β' 2017
ΑΔΑ: ΩΓΣ0ΟΚΟ3-ΘΛ4 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/253 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΠΔΥ -ΤΑΔΚΥ,ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ ΧΕΠ: Α/214,Β/3 ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018-ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ Β' 2017
ΑΔΑ: ΩΗΕΞΟΚΟ3-ΠΨ3 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/252 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣ. ΑΓΓΕΛ-ΑΝΑΚ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 67ΜΜΟΡΥΕ-5Μ6 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 579/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ ΕΡΓ,ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ ΑΣΦ ΧΕΠ: Α/214 ΜΕΤ/ΝΤΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
ΑΔΑ: 66ΒΤΟΚΟ3-0ΦΤ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/251 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ(<1/1/1993) ΧΕΠ: Α/214 ΜΕΤ/ΝΤΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
ΑΔΑ: Ω98ΞΟΚΟ3-ΙΒ2 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/250 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣ. ΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Λ5ΕΟΡΥΕ-ΓΑΦ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 578/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟ ΤΤ ΧΕΠ: Α/213 ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
ΑΔΑ: 725ΚΟΚΟ3-Δ9Ψ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/249 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΕΠ: Α/213 ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
ΑΔΑ: 7Μ0ΕΟΚΟ3-ΗΑΕ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/248 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΧΕΠ: Α/213,Β/2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018-ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ Β' 2017
ΑΔΑ: 634ΙΟΚΟ3-3ΜΩ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/247 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Φ.Μ.Υ. ΧΕΠ: Α/213,Β/2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018-ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ Β' 2017
ΑΔΑ: 6ΝΩ2ΟΚΟ3-Δ8Ε 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/246 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση εργασίας με χρήση φορτοεκσκαφέα (JCB) λόγω ανάγκης συντήρησης στο δίκτυο Ύδρευσης της Δ.Ε. Μητρόπολης (έκτακτο).
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7Ν70ΟΡΥΕ-2ΧΠ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 4975 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΑΛΛ ΦΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΕΠ: Α/213 ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
ΑΔΑ: Ψ6ΜΥΟΚΟ3-5Υ6 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/245 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΣΥΝΤ ΕΡΓ,ΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓ ΜΟΝΙΜΟΙ,ΙΚΑ ΣΥΝΤ ΑΣΦ,ΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦ ΜΟΝΙΜΟΙ ΧΕΠ: Α/213,Β/2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2018-ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ Β' 2017
ΑΔΑ: 7ΧΖΖΟΚΟ3-6ΚΜ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/244 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΠΔΥ,ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΠΔΥ ΧΕΠ: Α/213,Β/2 ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018-ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ Β' 2017
ΑΔΑ: 6Ο4ΣΟΚΟ3-ΑΣΥ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/243 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση γνωμοδότησης σε Δικηγόρο.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΦΡΗΟΡΥΝ-33Τ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 52/361/2018/ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λύση σύμβασης μίσθωσης του υπ΄ αριθμ. Ι-2 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς πριν από τη λήξη του συμφωνηθέντος χρόνου, με αναπλειστηριασμό εις βάρος του μισθωτή και του εγγυητή του, καθώς και επανεκμίσθωση αυτού
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜ6ΖΩΕΗ-6ΛΧ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 10701 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟ ΤΤ ΧΕΠ: Α/224 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΑΪΟΣ 2018
ΑΔΑ: Ω3ΛΙΟΚΟ3-51Ι 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/242 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΕΠ: Α/224 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΑΪΟΣ 2018
ΑΔΑ: ΩΕΠ0ΟΚΟ3-2Φ0 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/241 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Α/224,Β/4 ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΜΑΪΟΣ 2018-ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ Β' 2017
ΑΔΑ: 6ΖΖΞΟΚΟ3-ΥΜΟ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/240 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 4 5 2.980