Αποφάσεις

image_print
Συντηρήσεις ηλεκτρονικών συστημάτων σχολικών κτιρίων (Συντηρήσεις ηλεκτρονικών συστημάτων σχολικών κτιρίων, επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς Η/Υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοασκουστικό εξοπλισμό)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 90ΕΧΩΕΗ-ΡΡΔ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1193 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ) 8ος/2023
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 65ΒΝΟΡΥΝ-Ζ08 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 353/2023/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΩΣΖΩΕΗ-0ΓΥ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/2591 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕΠΨΩΕΗ-ΓΜΙ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/2590 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ( ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟΡΔΩΕΗ-ΞΘΤ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/2588 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 956ΦΟΡΥΝ-0Σ7 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 108/524Α/2023/ΑΠΟΦ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
AΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΟΠΑΚ ΑΡΙΘΜΟΣ 46 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΑΔΑ: 6ΝΛΦΟΚΟ3-Ψ0Ψ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 2026 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σάρωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Καρδίτσας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΛΧΞΩΕΗ-Ι47 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/2587 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «ΠΡΟΛΗΨΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (II)»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΥΜ5ΟΡΥΕ-237 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΑΠΟΦ.128 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σάρωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Καλλιφωνίου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 68ΟΘΩΕΗ-ΩΓΩ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/2586 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ-447-6059 ΣΥΝΤΗΡ.Η-Υ-ΔΙΑΦ ΑΝΑΛ ΥΛΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΥΔΡ-ΑΠΟΧ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΥΣΑΟΡΥΕ-ΠΝ2 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ-447-6059 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σάρωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Καρδίτσας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΣΛ8ΩΕΗ-Φ7Ψ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/2585 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΟ9ΞΩΕΗ-3ΩΧ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 26439 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
​ Έγκριση αποφάσεων αντιδημάρχου προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρδίτσας ​
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΧΖΞΩΕΗ-Ε3Ε 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 26438 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σάρωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Καρδίτσας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΓΨΙΩΕΗ-ΜΞΩ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/2584 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σάρωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Ιτάμου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9031ΩΕΗ-ΠΩ3 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/2583 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σάρωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Καλλιφωνίου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΤΜΩΕΗ-ΥΝ5 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/2582 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σάρωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Καλλιφωνίου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Ξ5ΧΩΕΗ-ΟΞΛ 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/2581 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΚ ΤΗΣ 765210/2023 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: ΨΣ9ΓΩΕΗ-ΟΧ6 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 26414 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ8Χ9ΩΕΗ-ΒΨ3 20/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/2580 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 6.104