Αποφάσεις

image_print
Καταχώρηση παραστατικών χρήσης 2023 στο Οικονομικό Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Καρδίτσας
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΤΡ6ΩΕΗ-ΠΨ6 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 7135 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤ.&ΟΓΑ ΧΑΡΤ. ΑΙΡΕΤΩΝ ΧΕΠ: Α/217,Α/218
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΞΗΧΩΕΗ-ΔΗ4 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/122 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΛΗΤΗΡΑ ΤΗς ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2024
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΩΕΘΟΡΥΕ-7Δ5 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1944 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΧΕΠ: Α/473,Α/144,Α/180,Α/143,Α/145,Α/179,Α/178,Α/142,Α/181,Α/176,Α/64,Α/61,Α/60,Α/58,Α/54,Α/56,Α/65,Α/62,Α/59,Α/57,Α/55,Α/53,Α/52,Α/51,Α/43,Α/50,Α/49,Α/48,Α/47,Α/46,Α/45,Α/235,Α/205,Α/209,Α/212,Α/217,Α/218,Α/219,Α/220,Α/221,Α/222,Α/308,Α/309,Α/319,Α/303,Α/317,Α/315,Α/304,Α/302,Α/316,Α/314,Α/313,Α/306,Α/305,Α/312,Α/307,Α/290,Α/288,Α/294,Α/296,Α/287,Α/289,Α/291,Α/292,Α/293,Α/295,Α/297,Α/298,Α/322
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ890ΩΕΗ-ΤΙ1 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/121 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΕΠ: Α/61,Α/60,Α/54,Α/56,Α/50,Α/49,Α/48,Α/47,Α/45,Α/217,Α/218,Α/309,Α/319,Α/317,Α/315,Α/304,Α/302,Α/316,Α/314,Α/313,Α/306,Α/305,Α/307,Α/312,Α/322
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 63ΣΞΩΕΗ-ΗΟ7 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/120 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Α/61,Α/60,Α/54,Α/56,Α/50,Α/49,Α/48,Α/47,Α/45,Α/217,Α/218,Α/309,Α/319,Α/317,Α/315,Α/304,Α/302,Α/316,Α/314,Α/313,Α/306,Α/305,Α/307,Α/312,Α/322
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΘΚ9ΩΕΗ-5ΕΤ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/119 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ ΧΕΠ: Α/315
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΦΗΒΩΕΗ-ΑΘ0 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/118 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΧΕΠ: Α/210,Α/212
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΚΠΓΩΕΗ-5Γ3 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/117 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΕΠ: Α/308,Α/309,Α/319,Α/303,Α/317,Α/315,Α/304,Α/302,Α/316,Α/314,Α/313,Α/306,Α/307,Α/290,Α/288,Α/294,Α/296,Α/287,Α/289,Α/291,Α/292,Α/293,Α/295,Α/322
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 99ΝΘΩΕΗ-ΤΗΡ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/116 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΑΣΦ) ΧΕΠ: Α/217,Α/218,Α/312
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΝΙΣΩΕΗ-5Λ6 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/115 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ (ΕΡΓΔ) ΧΕΠ: Α/217,Α/218,Α/312
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΝΚΧΩΕΗ-Γ4Ξ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/114 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Α/61,Α/60,Α/58,Α/54,Α/56,Α/43,Α/50,Α/49,Α/48,Α/47,Α/46,Α/45,Α/308,Α/309,Α/319,Α/303,Α/317,Α/315,Α/304,Α/302,Α/316,Α/314,Α/313,Α/306,Α/305,Α/307,Α/322
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΜΒ3ΩΕΗ-4ΦΙ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/113 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Α/61,Α/60,Α/58,Α/54,Α/56,Α/43,Α/50,Α/49,Α/48,Α/47,Α/46,Α/45,Α/308,Α/309,Α/319,Α/303,Α/317,Α/315,Α/304,Α/302,Α/316,Α/314,Α/313,Α/306,Α/305,Α/307,Α/322
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΛΚ6ΩΕΗ-ΞΛΕ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/112 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Α/319,Α/302,Α/314,Α/292,Α/322
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Θ6ΡΩΕΗ-Ξ9Σ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/111 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΣΜΕΔΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Α/319,Α/302,Α/314,Α/292,Α/322
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Υ1ΟΩΕΗ-ΑΤΩ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/110 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ-208-1961 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ3ΩΤΟΡΥΕ-ΦΒΑ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ-208-1961 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΣΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Α/309,Α/317,Α/313,Α/322
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΡΕ7ΩΕΗ-ΗΧΤ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/109 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) ΧΕΠ: Α/144,Α/143,Α/142,Α/61,Α/60,Α/58,Α/54,Α/56,Α/43,Α/50,Α/49,Α/48,Α/47,Α/46,Α/45,Α/218,Α/308,Α/309,Α/319,Α/303,Α/317,Α/315,Α/304,Α/302,Α/316,Α/314,Α/313,Α/306,Α/307,Α/322
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΜΟΚΩΕΗ-6Ψ3 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/108 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) ΕΡΓ ΧΕΠ: Α/61,Α/60,Α/54,Α/56,Α/50,Α/48,Α/47,Α/45,Α/309,Α/319,Α/317,Α/315,Α/304,Α/302,Α/316,Α/314,Α/313,Α/306,Α/305,Α/307,Α/322
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΦΚΘΩΕΗ-ΑΝΧ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/107 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) ΑΣΦ ΧΕΠ: Α/61,Α/60,Α/54,Α/56,Α/50,Α/48,Α/47,Α/45,Α/309,Α/319,Α/317,Α/315,Α/304,Α/302,Α/316,Α/314,Α/313,Α/306,Α/305,Α/307,Α/322
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΞΔ1ΩΕΗ-ΡΛ4 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/106 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 6.399