Αποφάσεις

Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Ψ6ΠΣΟΡΥΝ-ΔΧ9 20/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 69/354Α/2018/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΑΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΝΔΝΟΡΥΕ-2ΙΡ 20/08/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ 671/6295 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6Η7ΖΟΡΥΝ-ΥΒΑ 20/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 70/355Α/2018/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 4 41576158-03 8
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΩΔ87ΟΡΥΝ-ΜΞ4 20/08/2018 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ181/2018/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 4 94409570-01 2
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 7ΥΗΓΟΡΥΝ-ΧΗ2 20/08/2018 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ180/2018-Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α' 15/ΜΕΡΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΑΔΑ: 67ΙΗΟΚΟ3-ΡΒΥ 20/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/330 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΟΟΡΩΕΗ-ΣΤΡ 17/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1665 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΔΖΦΩΕΗ-9ΗΗ 17/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1664 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΖΡ0ΩΕΗ-ΥΚ3 17/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1663 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η αριθ. 842/2018 απόφαση Δημάρχου καρδίτσας.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΥΠ9ΩΕΗ-Ν22 17/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 13577 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α'15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΔΞ5ΩΕΗ-ΣΞΧ 17/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1662 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
H ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 58/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΑΒΡΟΛΝΟ-7ΝΣ 17/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 237/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΑΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΜΞΜΟΡΥΕ-ΚΞΖ 17/08/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ 670/6281 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΛΑΜΙΑΣ κ.ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ.1755/156331/14/9/15 ΑΠΟΦ. ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΗΣ ΑΔΘΣΕ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΗΝΘΩΕΗ-Ρ3Ο 17/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1661 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω0ΠΦΟΡΥΕ-3ΘΚ 17/08/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ 669/6278 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΤΡΥΩΕΗ-ΤΦΡ 17/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1660 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 752ΞΩΕΗ-9Χ5 17/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1659 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΦΙΘΩΕΗ-01Ω 17/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1658 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Υ66ΩΕΗ-ΤΦΕ 17/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1657 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΖΦ8ΩΕΗ-ΠΟ3 17/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1656 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 3.081