Αποφάσεις

image_print
ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΧΛΩΡΙΟΥ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΩΞΛ8ΟΡΥΝ-Φ0Ξ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 335/2020/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια οικοδομικών υλικών, υλικών ασφάλτου και σιδήρου Δ.Ε. Καλλιφωνίου,
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΑΤΠΩΕΗ-ΖΓΦ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/2469 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως (ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ) - 9ος/2020
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Ω2ΥΠΟΡΥΝ-4ΩΓ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 334/2020/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ 22/07/2020 - 22/09/2020 ΧΩΡΙΣ ΟΔΟ ΑΓΙΟΠΗΓΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 4 41570869-01 1 RF37 9077 38000300 0049 6379 6
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΩΓΜΟΡΥΝ-6ΓΚ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 333/2020/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης ,έγκριση όρων διαγωνισμού, Ορισμός Επιτροπής διαγωνισμού της δράσης με τίτλο «Προμήθεια – εγκατάσταση και λειτουργική σύνδεση εξοπλισμού για την αναβάθμιση Ε.Ε.Λ. Καρδίτσας» , προϋπολογισμού 1.829.785,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Ρ9ΑΟΡΥΕ-ΑΑ7 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΑΠΟΦ.52 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΝ 18/9/2020
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΧΖΥΩΕΗ-Θ87 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/2468 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η ΑΡΙΘΜ. 685/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 63ΑΡΩΕΗ-Ι9Θ 09/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 17302 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συμπληρωματική. Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ/Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας (2017-2020)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ι1ΘΩΕΗ-ΘΣΜ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 1304 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Επείγουσες εργασίες καθαρισμού δημοτικών χώρων σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες (Πάγια Προκαταβολή Προέδρων Τ/Σ & Δ/Σ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 93Δ3ΩΕΗ-ΩΥΒ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 1303 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Αντίτιμο ρεύματος αντλιοστασίων άρδευσης.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΛΜΜΩΕΗ-9ΗΑ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 1302 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Τακτικές αποδοχές προσωπικού Δημοσίου Δικαίου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ξ5ΩΩΕΗ-ΛΥΣ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 1301 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 60Ξ9ΩΕΗ-5ΘΧ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 1300 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Συμψηφισμός οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4316/2014 (ΙΚΑ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΘΡΣΩΕΗ-ΩΤ9 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 1299 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χορήγηση ετήσιας εισφοράς στο ΚΕΝΤΡΟ "ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ"
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΑΟΟΩΕΗ-74Κ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 1298 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Χρεωλύσια δανείων από ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖΔΙΩΕΗ-ΤΣΡ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 1297 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Αμοιβές και προμήθειες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ι0ΥΩΕΗ-ΠΚΝ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 1296 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Τόκοι δανείων από ΤΠ&Δ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΩ1ΗΩΕΗ-Γ6Δ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 1295 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Τόκοι δανείων ALPHA BANK
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΙΔ0ΩΕΗ-ΧΩ8 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 1294 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. ΕΝΦΙΑ τρέχουσας χρήσης
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΕΦΕΩΕΗ-09Φ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 1293 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Προμήθεια τραπέζης για χρήση συστήματος POS
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΥΟ4ΩΕΗ-ΛΚΩ 08/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 1292 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 4,429