Αποφάσεις

image_print
Συμπληρωματική. Καταβολή παραβόλων εν γένει (Ανταποδοτικό Τέλος ΤΕΕ -e-Αδειες-Εγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω7ΧΦΩΕΗ-ΔΡΥ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 1004 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Επείγουσες εργασίες καθαρισμού δημοτικών χώρων σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες ΜΟΥΧΑ-ΚΑΣΤΑΝΙΑ,
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΚΡΟΩΕΗ-ΩΒΜ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1835 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων για τα οχήματα:ΑΜ62284
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΦΠ7ΩΕΗ-ΙΤ3 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 28 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων για τα οχήματα: ΚΗΙ2279
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΧΩΧΩΕΗ-Θ3Θ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 27 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΨ4ΒΩΕΗ-Η2Π 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1833 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια Συσκευής ΦΑΞ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΩΩΘΩΟΡΥΝ-2ΣΩ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ225/2019/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α' 15/ΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΑΔΑ: ΩΒΤ6ΟΚΟ3-ΥΥΟ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/276 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΟΧ. ΠΡΟΣ. 8ΜΗΝΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 1 ΕΩΣ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 -ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ.20 ΑΡΘΡ.21 ΤΟΥ Ν.2190/1994)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Χ04ΩΕΗ-ΖΥ4 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1834 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 40/2019 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6023ΩΕΗ-ΑΛ4 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1828 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω9ΛΛΩΕΗ-ΑΦ3 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1832 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 - ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΧΟΨΩΕΗ-2Β6 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1830 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 - ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Α5ΕΩΕΗ-53Π 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1831 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 1238/ 2019(Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΦΚΘΩΕΗ-9ΓΟ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 12068 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΠΑΡΟΧΗ 441575478-011 ΑΠΟ 24/10/2018 ΕΩΣ 21/6/2019)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ471ΩΕΗ-ΚΜ4 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1829 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΚΝΗΩΕΗ-26Α 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1825 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΟΧ-2 - ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΙΖΨΩΕΗ-ΛΑΥ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1827 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΑΙΟΥ 2019 - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΟΧ-2 - ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΚΚΜΩΕΗ-2ΙΙ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1826 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΟΧ1-2017.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω8ΩΚΩΕΗ-9Ω8 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 12016 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του Ισολογισμού ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2015 του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Καρδίτσας.
ΑΔΑ: ΨΓ8ΡΟΚΟ3-9ΡΓ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 1733 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΔΠΗΩΕΗ-2ΒΤ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1824 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 3.618