Αποφάσεις

image_print
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΙΨΔΩΕΗ-ΧΒΘ 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΕΥΩΕΗ-ΚΝ6 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/2 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 2/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 6ΗΞ3ΟΛΝΟ-ΡΘΞ 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 14/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ7ΒΥΩΕΗ-ΜΤΖ 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/1 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 3/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΦΜΞΟΛΝΟ-ΑΥ7 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 13/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΓΕ8ΩΕΗ-ΝΛΝ 18/01/2021 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚΟΘΕΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος, Μηχανοτεχνίτης αυτοκινήτου, Θέρμη Θεσσαλονίκης, 19.01.2021, συνοδεία για την παραλαβή του απορριμματοφόρου οχήματος με αρ. κυκλ. ΚΗΗ3057)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Π74ΩΕΗ-3ΙΓ 18/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 434 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Κύρκος Ηλίας, οδηγός αυτοκινήτου, Θέρμη Θεσσαλονίκης, 19.01.2021, για παραλαβή του απορριμματοφόρου οχήματος με αρ. κυκλ. ΚΗΗ3057)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΑ0ΝΩΕΗ-Δ14 18/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 433 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τέλη κυκλοφορίας του οχήματος Ε.Ι.Χ./Δ.Ι.Χ. με αρ. κυκλ. ΚΑΙ0356 έτους 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΦΖΣΩΕΗ-2Β9 18/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 432 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τέλη κυκλοφορίας του φορτηγού Ι.Χ. με αρ. κυκλ. ΚΗΗ6637 έτους 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΨΦΓΩΕΗ-ΒΑ7 18/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 431 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9ΡΥΨΟΡΥΕ-ΖΝΜ 18/01/2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ18/2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΑΥ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ κ.Λ.ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9ΟΩΚΟΡΥΕ-74Φ 18/01/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ105/363/2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση ποσού σε δημότες ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Καρανάσιος Χαράλαμπος του Βασιλείου)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 677ΑΩΕΗ-ΤΣΡ 18/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 430 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση ποσού σε δημότες ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Κουτρούλια Αγορίτσα του Βαίου)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΥΖΚΩΕΗ-ΔΗΨ 18/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 429 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του κ. δημάρχου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 60ΦΟΩΕΗ-60Δ 18/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 621 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από κλήσεις και επαναβεβαίωση σε νέους οφειλέτες
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ54ΣΩΕΗ-5Ω6 18/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 620 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 11/2021 Δημάρχου Καρδίτσας
Τμήμα Παιδείας, Αθλητισμού & Διά Βίου Μάθησης ΑΔΑ: Ψ4Η7ΩΕΗ-9ΥΦ 18/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 617/18.01.2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόγραμμα Εναρμόνισης, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ο2ΜΩΕΗ-ΠΡ2 18/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 428 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Σ1ΧΩΕΗ-ΞΧΤ 18/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 427 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 63ΚΚΩΕΗ-ΟΗΒ 18/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 426 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 4,487