Αποφάσεις

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την 3η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της ΔΕΥΑΚ για το 2019
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω7ΒΔΟΡΥΕ-6ΕΠ 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ. ΑΠΟΦ.39 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΟΠΑΚ ΑΡΙΘΜΟΣ 44 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ.
ΑΔΑ: ΩΙΓΚΟΚΟ3-Φ2Ε 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 1186 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 542/2019 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΑΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ», Ποσου 6.572,00 € ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 24%.
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΥΟ7ΩΕΗ-Ξ63 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 7351 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΑΥ -ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Ε9ΜΟΡΥΕ-Θ34 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 3364 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΡΞΤΟΡΥΕ-ΒΚΜ 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 481/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 14/2019 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΩΔΞΡΟΛΝ9-6ΗΦ 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 80/13.05.2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΦΣΜΟΡΥΕ-Β4Χ 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 3359 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια συστήματος συλλογής περιττωμάτων ζώων συντροφιάς.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΚ0ΝΩΕΗ-84Ν 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1188 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω1ΥΙΟΡΥΕ-9Δ8 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 3358 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια τραπέζης για χρήση συστήματος POS, ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΜΘΝΩΕΗ-8ΒΨ 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1187 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 25/2019 Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Καρδίτσας
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 60Τ2ΟΛΝ9-1ΚΡ 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 76/13.05.2019 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω1ΤΑΟΡΥΕ-0ΞΦ 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 3354 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Η αριθ. 559/2019 απόφαση Δημάρχου Καρδίτσας.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 90ΦΩΩΕΗ-Τ93 10/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 7296 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόγραμμα Εναρμόνισης περιόδου 2018-2019, Καθαρισμός κτιρίων (απολύμανση)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΒΛΛΩΕΗ-ΗΩΞ 10/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 842 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΕΠ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΓΣΞΟΡΥΕ-ΩΝΛ 10/05/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ0480/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθαρισμός κτιρίων του Δήμου (απολύμανση)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΗΣ1ΩΕΗ-Ο2Β 10/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 841 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ9Ν0ΩΕΗ-ΘΧ7 10/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Β/16 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 558 / 2019 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»
Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών ΑΔΑ: 97ΤΘΩΕΗ-ΚΝΓ 10/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 7282 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡ. ΜΕΣΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω43ΨΟΡΥΕ-Ω92 10/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 478/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΛΙΑ Χρ. στη ΛΑΡΙΣΑ ΣΤΙΣ 13/11/2018.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΧΤΩΩΕΗ-ΕΥΦ 10/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Β/13 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 3.545