Αποφάσεις

ΑΡΙΘΜ.1076/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΞΟ9ΩΕΗ-0ΤΟ 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 17309 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΩΝΡΩΕΗ-ΛΕΘ 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/2221 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΡΙΘΜ.1075/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΤΒΟΩΕΗ-ΣΑΙ 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 17308 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΡΙΘΜ.1074/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΕΟ6ΩΕΗ-ΠΥΓ 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 17307 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΡΙΘΜ.1073/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΖΩΚΩΕΗ-ΠΝΝ 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 17306 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΡΙΘΜ.1072/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΖΦΡΩΕΗ-Θ2Τ 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 17305 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΡΙΘΜ.1071/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΠΦ5ΩΕΗ-ΩΚ2 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 17304 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.ΕΠΙ 0,06% ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ ΧΕΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΓΝΧΩΕΗ-5ΝΛ 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/920 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤ.&ΟΓΑ επί του 0.06% υπέρ ΕΑΑΔΣ ΧΕΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΤΠΗΩΕΗ-ΩΒΟ 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/921 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΡΙΘΜ.1070/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΝΞΝΩΕΗ-Δ97 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 17303 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 0,06% ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ ΧΕΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΙΞΙΩΕΗ-ΥΒΧ 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/919 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΡΙΘΜ.1069/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΧΗΔΩΕΗ-ΓΧ3 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 17301 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΡΙΘΜ.1068/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΕΤΘΩΕΗ-1ΓΞ 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 17300 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ4Χ0ΟΡΥΕ-ΝΝΜ 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 7787 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΧΕΠΩΕΗ-ΝΗΜ 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/2220 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣ.ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΚΨΦΟΡΥΕ-3ΛΘ 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ 847/7791 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΦ. ΑΝΑΛ. ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΛ2ΠΟΡΥΕ-Φ1Β 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 983/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Π/Υ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΖΚΓΩΕΗ-Κ6Μ 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚΟΘΕΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΑΥ ΔΙΑΦ.ΑΝΑΛΩΣ.ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 637ΓΟΡΥΕ-2ΡΔ 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ 846/7789 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΑΦΧΟΡΥΕ-ΦΘ0 18/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 982/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 3.193