Αποφάσεις

2η ΔΟΣΗ ΑΠΟ 120- ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ALPHA --ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Δ.Σ. 679/2014-ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 989003019529600-ΔΑΝΕΙΟ Νο 2741249320-ΣΥΜΒΑΣΗ 0000035884
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω3ΦΡΩΕΗ-ΠΡ7 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/30 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
2η ΔΟΣΗ ΑΠΟ 120- TOKOI ΔΑΝΕΙΟΥ ALPHA --ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Δ.Σ. 679/2014-Α2. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 989003019529600-ΔΑΝΕΙΟ Νο 2741249320-ΣΥΜΒΑΣΗ 0000035884
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΙ0ΟΩΕΗ-6Υ0 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/31 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
2η ΔΟΣΗ ΑΠΟ 120- ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ALPHA --ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Δ.Σ. 679/2014-ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 989003019528907-ΔΑΝΕΙΟ Νο 2741236620-ΣΥΜΒΑΣΗ 0000035885
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ917ΩΕΗ-Λ26 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/32 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
2η ΔΟΣΗ ΑΠΟ 120- TOKOI ΔΑΝΕΙΟΥ ALPHA --ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Δ.Σ. 679/2014-ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 989003019528907-ΔΑΝΕΙΟ Νο 2741236620-ΣΥΜΒΑΣΗ 0000035885
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑ8ΚΩΕΗ-Ο73 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/33 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΚΟΕΟΡΥΕ-ΕΥ1 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ75/394/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 78ΣΤΟΡΥΕ-Κ2Ν 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 382 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες εκχιονισμού Δ.Ε. Κάμπου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟ3ΡΩΕΗ-ΚΤΩ 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 417 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υπηρεσίες εκχιονισμού Δ.Ε. Μητρόπολης
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΖΧΒΩΕΗ-Δ1Α 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 416 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών (Τέσσερις επιδόσεις από δικαστικό επιμελητή για υπόθεση της Νομ. Συμβούλου Βούζα Χρυσούλας)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΛΣΜΩΕΗ-Χ49 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 415 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΥΗ0ΟΡΥΕ-Ρ8Ρ 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 40/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΑΥ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 69Ε6ΟΡΥΕ-Ν9Γ 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ74/389/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΛΥΧΟΡΥΕ-ΖΚΠ 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ73/387/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ7ΚΒΟΡΥΕ-3ΦΥ 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 381 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω8Χ1ΟΡΥΕ-1ΝΓ 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 39/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΗΓ ΧΡΗΣΕΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΓΡ6ΟΡΥΕ-Ρ2Μ 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 38/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω9ΤΞΩΕΗ-ΤΞΚ 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 835 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταβολή αποζημίωσης σε υπάλληλο του Δήμου Καρδίτσας λόγω συνταξιοδότησης (Γ. Φούκας)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥ9ΥΩΕΗ-7ΦΝ 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 830 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταβολή αποζημίωσης σε υπάλληλο του Δήμου Καρδίτσας λόγω συνταξιοδότησης (Κων. Καραπέτσα)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Κ2ΛΩΕΗ-ΡΙ1 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 829 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καταβολή αποζημίωσης σε υπάλληλο του Δήμου Καρδίτσας λόγω συνταξιοδότησης (Ν. Λυρίτση)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΠΕΙΩΕΗ-ΛΙΓ 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 828 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΚ2ΔΟΡΥΕ-ΤΝΡ 18/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 37/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 3.383