Αποφάσεις

image_print
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΚΥ (ΣΤ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2024 -ΑΠΟΔΟΣΗ Τ.Π.Δ.)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4ΨΤΩΕΗ-ΦΜΚ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1817 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ.(ΣΤ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2024)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΧΒ8ΩΕΗ-5ΤΞ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1815 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες σίτισης μαθητών του Μουσικού Σχολείου (0619.0003+5113.0004) Α.Π. 17472/30-05-2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΚΨΘΩΕΗ-ΚΚΦ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1816 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 5.24
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΧΙ9ΩΕΗ-ΤΦΘ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1814 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΤΡΗΤΗ 05088645 (ΚΩΔ. ΠΕΛΑΤΗ 2ΠΕ189306) ΑΠΟ 1/5/2024 ΕΩΣ 31/5/2024 & ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗ(ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΓ8ΒΩΕΗ-6ΥΥ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1813 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες σίτισης μαθητών του Μουσικού Σχολείου (0619.0003+5113.0004) Α.Π. 17471/30-05-2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛΨ9ΩΕΗ-ΧΔΓ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1812 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες σίτισης μαθητών του Μουσικού Σχολείου (0619.0003+5113.0004) Α.Π. 17476/30-05-2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ι09ΩΕΗ-50Ο 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1811 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΘΥ4ΟΡΥΝ-13Ρ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 200/2024/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ-449-4988 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9ΠΙΛΟΡΥΕ-ΡΚΗ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ-449-4988 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ-448-4986 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΕΑΚΟΡΥΕ-61Ζ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ-448-4986 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 429/ 2024(Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ με τίτλο «ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024
Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών ΑΔΑ: 99ΓΦΩΕΗ-Ψ5Β 18/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 19777 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 430/2024(Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΗΣΝΩΕΗ-ΖΞΑ 18/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 19778 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μηχανογραφικό υλικό (Η/Υ, πολυμηχανήματα, σκάνερ, φαξ, περιφερειακά κοκ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 90Ε6ΩΕΗ-Ξ97 18/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 1038 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗΣ 11ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & Α΄ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΚΩΔ. ΠΕΛΑΤΗΣ 2ΠΕ168378 )-ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΠΟ 27/3/2024 ως 24/5/2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛ1ΑΩΕΗ-Π6Ψ 18/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1810 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΚ ΤΗΣ 130678/2020 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 67ΜΛΩΕΗ-ΓΚΤ 18/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 19760 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α΄15/ΝΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒ35ΩΕΗ-ΑΧΟ 18/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1809 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α΄15/ΝΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΙΠΓΩΕΗ-Ν5Κ 18/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1808 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α΄15/ΝΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΧΝΟΩΕΗ-ΥΓ4 18/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1807 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Μάιος 2024
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6Υ7ΜΟΡΥΝ-ΔΚΨ 18/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 434/17-6-2024 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ-447-4976 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9ΩΧΡΟΡΥΕ-Ψ3Μ 18/06/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ-447-4976 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 6 6.562