Αποφάσεις

ΔΙΑΦ.ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΥΔΡ-ΑΠΟΧ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 78Ξ0ΟΡΥΕ-716 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 285/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 281/2019 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ» , ΠΟΣΟΥ : 4.402,00 € ( με Φ.Π.Α 24% ).
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΣΠΛΩΕΗ-ΘΑΛ 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 4115 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
4η ΔΟΣΗ ΑΠΟ 120- TOKOI ΔΑΝΕΙΟΥ ALPHA --ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Δ.Σ. 679/2014-ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 989003019528907-ΔΑΝΕΙΟ Νο 2741236620-ΣΥΜΒΑΣΗ 0000035885
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ8ΗΜΩΕΗ-Δ5Α 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/605 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
4η ΔΟΣΗ ΑΠΟ 120- ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ALPHA --ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Δ.Σ. 679/2014-ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 989003019528907-ΔΑΝΕΙΟ Νο 2741236620-ΣΥΜΒΑΣΗ 0000035885
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω3ΗΖΩΕΗ-4Ο9 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/604 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
4η ΔΟΣΗ ΑΠΟ 120- TOKOI ΔΑΝΕΙΟΥ ALPHA --ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Δ.Σ. 679/2014-Α2. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 989003019529600-ΔΑΝΕΙΟ Νο 2741249320-ΣΥΜΒΑΣΗ 0000035884
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΚΖΝΩΕΗ-ΘΜΘ 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/603 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
4η ΔΟΣΗ ΑΠΟ 120- ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ALPHA --ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Δ.Σ. 679/2014-ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 989003019529600-ΔΑΝΕΙΟ Νο 2741249320-ΣΥΜΒΑΣΗ 0000035884
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΤΕΘΩΕΗ-Ο8Ο 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/602 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
4η ΔΟΣΗ ΤΟΥ 120- ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ALPHA --ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Δ.Σ. 679/2014-ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 989003019527103-ΔΑΝΕΙΟ Νο 2953399620-ΣΥΜΒΑΣΗ 3049130492
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6131ΩΕΗ-ΕΔΑ 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/601 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
4η ΔΟΣΗ ΑΠΟ 120- ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ALPHA --ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Δ.Σ. 679/2014-ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 989003019527103-ΔΑΝΕΙΟ Νο 2953399620-ΣΥΜΒΑΣΗ 3049130492
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ψ99ΩΕΗ-ΘΘΟ 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/599 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
4η ΔΟΣΗ ΑΠΟ 120- TOKOI ΔΑΝΕΙΟΥ ALPHA --ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Δ.Σ. 679/2014-ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 989003019520008-ΔΑΝΕΙΟ Νο 2953394120-ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 3048630489
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΣΣΩΕΗ-ΗΨΓ 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/598 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
4η ΔΟΣΗ ΑΠΟ 120- ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ALPHA --ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Δ.Σ. 679/2014-ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 989003019520008-ΔΑΝΕΙΟ Νο 2953394120-ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 3048630489
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΦΖΡΩΕΗ-Β8Ω 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/597 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ στη ΛΑΡΙΣΑ, 23/11/2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΤΑΡΩΕΗ-ΕΓΕ 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/595 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΕΨΚΩΕΗ-Σ59 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/600 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για: 1.Την έγκριση της μελέτης με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ» 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ 850.000,00 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ» με τίτλο : «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΥΖ8ΟΡΥΕ-ΜΗΠ 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΑΠΟΦ.25 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 280/2019 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ» , ΠΟΣΟΥ : 15.110,64 € ( με Φ.Π.Α 24% ).
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΨΟΛΩΕΗ-Υ6Ψ 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 4097 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή της μισθοδοσίας του μηνός Φεβρουαρίου 2019 των μελών του προσωπικού που εργάζονται στην Υπηρεσία στα πλαίσια του προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. «Επιχορήγηση επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την απασχόληση ανέργων 55-67 ετών»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΛΒΡΟΡΥΕ-51Λ 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 2044 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών και αναλωσίμων για επισκευή-συντήρηση του κέντρου παραγωγής πεπιεσμένου αέρα
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΨΧ3ΜΟΡΥΝ-Τ4Α 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 20/204Α/2019/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΩΣ. ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ5ΥΔΟΡΥΕ-ΗΙΦ 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 284/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Τ13ΟΡΥΕ-ΙΗ1 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 283/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 279/2019 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ» , ΠΟΣΟΥ : 2.418,00 € ( με Φ.Π.Α 24% ).
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΡΜΙΩΕΗ-ΑΥ0 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 4087 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΩΜΜΩΕΗ-ΜΑΜ 14/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/596 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 6 3.490