Αποφάσεις

image_print
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ 0,1% ΧΕΠ: Α/50
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΨΔ6ΦΟΡΥΝ-ΠΞΒ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 8/2024/Σ-Γ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%,ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΧΕΠ: Α/22,Α/23,Α/50,Α/51,Α/52,Α/53
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Ψ0Β4ΟΡΥΝ-1ΧΨ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 9/2024/Σ-Γ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ674ΩΕΗ-5ΜΨ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 713 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα. Συνδρομή σε υπηρεσία τηλεδάσκεψης [Webex Starter Plan (24 μήνες)].
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 94Θ2ΩΕΗ-ΑΩΕ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 714 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διάφορες προμήθειες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας DANIEL. Διάφορα ανταλλακτικά για οχήματα και μηχανήματα.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΨΜ4ΩΕΗ-Γ15 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 715 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διάφορες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας DANIEL. Εργασίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΒ7ΕΩΕΗ-Α3Σ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 716 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας DANIEL. Διάφορα λιπαντικά για τη συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΓΦ1ΩΕΗ-2ΦΤ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 717 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια τροφίμων, καθαριστικών και λοιπών ειδών πρώτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας DANIEL (σακούλες απορριμάτων).
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΨΞ0ΩΕΗ-ΠΥ0 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 718 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών (ορολογική εξέταση, σήμανση, αποπαρασίτωση, εμβολιασμός, στείρωση)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 90ΧΥΩΕΗ-ΤΗΘ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 719 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή παραβόλων εν γένει. Πληρωμή ανταποδοτικού τέλους (παράβολο) υπέρ ΤΕΕ για έκδοση βεβαίωσης σύνδεσης με δίκτυο κοινής ωφέλειας στο Δήμο Καρδίτσας που αφορά την επέκταση οδικού φωτισμού στη θέση Τσαπόχα Τ.Κ. Καρδίτσας του Δήμου Καρδίτσας.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟ72ΩΕΗ-ΞΕ3 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 720 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ-209-1971 ΚΑΥΣΙΜΑ κ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Λ9ΖΟΡΥΕ-Α5Δ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ-209-1971 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες διοργάνωσης ετήσιας χοροεσπερίδας του Δημοτικού Χορευτικού “Μαίρη Ιωαννίδου” Α.΄Π. 6832/27-02-2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΩΝΦΩΕΗ-Κ76 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/496 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση ανελκυστήρων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΩΓΧΩΕΗ-3ΓΠ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/495 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες διοργάνωσης ετήσιας χοροεσπερίδας του Δημοτικού Χορευτικού “Μαίρη Ιωαννίδου” Α.Π. 6412/26-02-2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ30ΗΩΕΗ-ΡΝΑ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/494 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
78η ΔΟΣΗ ΑΠΟ 100- ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΑΣΕΙ Ν. 4483/2017- ΔΗΜΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Υ2ΙΩΕΗ-ΕΙΓ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/492 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
78η ΔΟΣΗ ΑΠΟ 100- ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΑΣΕΙ Ν. 4483/2017- ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΥ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΧΞΤΩΕΗ-Ο9Β 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/491 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
78η ΔΟΣΗ ΑΠΟ 100- ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΒΑΣΕΙ Ν. 4483/2017- ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΓΣΤΩΕΗ-ΒΒΖ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/490 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΩΝΖΩΕΗ-ΚΨΙ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/493 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής μοτέρ (καθαρίσματος, αλλαγής ρουλεμάν κ.α.) για το Β/Κ, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9ΝΧ3ΟΡΥΕ-ΧΕΙ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1958 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες διοργάνωσης ετήσιας χοροεσπερίδας του Δημοτικού Χορευτικού “Μαίρη Ιωαννίδου” Α.Π. 6790/27-02-2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΒΟΠΩΕΗ-8ΡΝ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/489 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 6 6.402