Αποφάσεις

image_print
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Α/473,Α/171,Α/63,Α/64,Α/54,Α/56,Α/65,Α/62,Α/59,Α/57,Α/55,Α/53,Α/52,Α/51,Α/43,Α/50,Α/49,Α/46,Α/44,Α/228,Α/235,Α/205,Α/209,Α/210,Α/212,Α/219,Α/220,Α/221,Α/222,Α/241,Α/308,Α/309,Α/303,Α/317,Α/316,Α/314,Α/313,Α/290,Α/288,Α/294,Α/296,Α/287,Α/289,Α/291,Α/292,Α/293,Α/295,Α/297,Α/298,Α/322
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 61Λ8ΩΕΗ-ΩΨΑ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/93 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΕΝΤΡ.&ΔΥΤ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΧΕΠ: Α/319,Α/302,Α/314,Α/292,Α/322
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΨΡΛΩΕΗ-ΟΕΕ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/92 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 4.3% ΧΕΠ: Α/313
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΘΔΩΕΗ-ΧΨ0 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/91 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΡΩΓΗΣ ΑΣΤΥΝ. ΧΕΠ: Α/218
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΜ47ΩΕΗ-ΜΨ1 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/90 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΟΑΕΔ 1% ΧΕΠ: Α/473
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ε3ΡΩΕΗ-ΙΒΕ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/89 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τεντών, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 944ΠΟΡΥΕ-ΚΞΖ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1953 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΑΛΛΗΛ.2% ΧΕΠ: Α/144,Α/180,Α/143,Α/179,Α/178,Α/142,Α/181,Α/176,Α/61,Α/60,Α/58,Α/54,Α/56,Α/43,Α/50,Α/49,Α/48,Α/47,Α/46,Α/45,Α/217,Α/218,Α/308,Α/309,Α/319,Α/303,Α/317,Α/315,Α/304,Α/302,Α/316,Α/314,Α/313,Α/306,Α/307,Α/322
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ5ΜΧΩΕΗ-Ο26 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/88 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Κ8ΞΩΕΗ-1ΤΝ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/486 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΔΟΕΑΠ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Α/473,Α/312
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ2ΦΡΩΕΗ-1Ε2 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/87 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΔΟΕΑΠ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Α/473,Α/312
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΕΩ0ΩΕΗ-ΝΚ7 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/86 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ-206-1955 ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜ.ΔΕ.ΚΑΜΠΟΥ-ΜΗΤΡΟΠ-ΙΤΑΜ-ΚΑΛΛ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ0ΙΖΟΡΥΕ-84Μ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ-206-1955 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΕΠ: Α/303,Α/317,Α/313,Α/292,Α/295,Α/322
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΣΕΛΩΕΗ-0ΟΒ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/85 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΠΔ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΧΕΠ: Α/313,Α/294,Α/289
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΥΗΘΩΕΗ-Ζ0Δ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/84 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΜ.ΠΑΡ.&ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΕΠ: Α/309,Α/319,Α/304,Α/302,Α/314,Α/313,Α/322
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΧΟΚΩΕΗ-ΛΙ1 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/83 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΑΡΕΑ ΤΕΑΔΥ(ΤΑΔΚΥ)ΕΡΓ. ΧΕΠ: Α/54,Α/50,Α/47,Α/314,Α/313
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΦΒ3ΩΕΗ-1ΧΜ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/81 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9ΒΣ7ΟΡΥΕ-11Ω 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1946 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών, τρόπου ανάθεσης, καθώς και έγκριση δαπάνης σχετικά με ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εντύπων λογαριασμών Ύδρευσης-Αποχέτευσης και φακέλων», σύμφωνα με το άρθρο 328 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΨΗΞΟΡΥΕ-9ΟΟ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΑΠΟΦ.35 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΗ01ΩΕΗ-3Δ2 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/485 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ-205-1952 ΠΑΡΕΠΟΜ.ΠΑΡΟΧΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΞΩΩΟΡΥΕ-06Α 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ-205-1952 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 638ΤΟΡΥΕ-2ΗΕ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 1947 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 5 6 7 8 9 6.402