Αποφάσεις

image_print
ΑΑΥ-208-1961 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ3ΩΤΟΡΥΕ-ΦΒΑ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ-208-1961 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΣΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Α/309,Α/317,Α/313,Α/322
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΡΕ7ΩΕΗ-ΗΧΤ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/109 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) ΧΕΠ: Α/144,Α/143,Α/142,Α/61,Α/60,Α/58,Α/54,Α/56,Α/43,Α/50,Α/49,Α/48,Α/47,Α/46,Α/45,Α/218,Α/308,Α/309,Α/319,Α/303,Α/317,Α/315,Α/304,Α/302,Α/316,Α/314,Α/313,Α/306,Α/307,Α/322
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΜΟΚΩΕΗ-6Ψ3 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/108 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) ΕΡΓ ΧΕΠ: Α/61,Α/60,Α/54,Α/56,Α/50,Α/48,Α/47,Α/45,Α/309,Α/319,Α/317,Α/315,Α/304,Α/302,Α/316,Α/314,Α/313,Α/306,Α/305,Α/307,Α/322
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΦΚΘΩΕΗ-ΑΝΧ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/107 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) ΑΣΦ ΧΕΠ: Α/61,Α/60,Α/54,Α/56,Α/50,Α/48,Α/47,Α/45,Α/309,Α/319,Α/317,Α/315,Α/304,Α/302,Α/316,Α/314,Α/313,Α/306,Α/305,Α/307,Α/322
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΞΔ1ΩΕΗ-ΡΛ4 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/106 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΧΕΠ: Α/305
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒΞ1ΩΕΗ-ΨΕΩ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/105 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΒΑΡΕΩΝ ΧΕΠ: Α/50,Α/47,Α/314,Α/313
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΨ4ΟΩΕΗ-2ΤΨ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/104 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ-207-1960 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΜΣΘΟΡΥΕ-ΗΤΧ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ-207-1960 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Τ.Π.Δ.Υ.-ΝΠΔΔ ΧΕΠ: Α/309,Α/317
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Φ75ΩΕΗ-ΩΚ5 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/103 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Τ.Π.Δ.Υ. ΧΕΠ: Α/54,Α/56,Α/50,Α/49,Α/217,Α/218,Α/309,Α/317,Α/315,Α/304,Α/302,Α/313,Α/287,Α/322
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΛΕΧΩΕΗ-Π8Π 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/102 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Α/218
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Ε0ΟΩΕΗ-Β4Τ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/101 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.-ΝΕΑ ΕΡΓΟΔ. ΧΕΠ: Α/56,Α/49,Α/217,Α/218,Α/309,Α/317,Α/315,Α/304,Α/302
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ6ΒΕΩΕΗ-ΣΔΦ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/100 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Τ.Ε.Α.Δ.Υ.(ΝΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜ) ΧΕΠ: Α/56,Α/49,Α/217,Α/218,Α/309,Α/317,Α/315,Α/304,Α/302
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΙΦ1ΩΕΗ-ΖΔΦ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/99 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Γιαννουλάκη Γεωργία, Πολιτικός Μηχανικός, Τρίκαλα, 29.02.24, Συμμετοχή στην ημερίδα "Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδος Α.Ε.)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΣΧΕΩΕΗ-4Σ9 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 712 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Μετατόπιση παροχής με αριθμό 41606366-01 στη Δ/νση Αλλαμανή 57, Καρδίτσα (Κωδ. Πελάτη: RF509082028000044160636601). Μετατόπιση παροχής με αριθμό 41606010-01 στη Δ/νση Αλλαμανή 57, Καρδίτσα (Κωδ. Πελάτη: RF77908208000044160601001). Ηλεκτροδότηση ΠΙΛΛΑΡ παροχής ισχύος 8kVA με αριθμό 41606790-01 για σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης της εγκατάστασης στη διεύθυνση Καροπλέσι.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 67ΒΜΩΕΗ-7ΟΣ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: 711 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΚΑ.ΤΡ. ΧΕΠ: Α/319,Α/302,Α/291
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΒΒΝΩΕΗ-63Δ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/98 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΧΕΠ: Α/314,Α/313
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 99ΠΥΩΕΗ-ΣΩΚ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/97 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. ΧΕΠ: Α/319,Α/302,Α/291
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΤΝΘΩΕΗ-Ε52 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/96 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Μ.Τ.Π.Υ. ΧΕΠ: Α/54,Α/56,Α/50,Α/49,Α/217,Α/218,Α/309,Α/317,Α/315,Α/302,Α/314,Α/313,Α/322
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Υ73ΩΕΗ-Ο7Σ 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/95 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Α/473,Α/171,Α/63,Α/64,Α/54,Α/56,Α/65,Α/62,Α/59,Α/57,Α/55,Α/53,Α/52,Α/51,Α/43,Α/50,Α/49,Α/46,Α/44,Α/228,Α/235,Α/205,Α/209,Α/210,Α/212,Α/219,Α/220,Α/221,Α/222,Α/241,Α/308,Α/309,Α/303,Α/317,Α/316,Α/314,Α/313,Α/290,Α/288,Α/294,Α/296,Α/287,Α/289,Α/291,Α/292,Α/293,Α/295,Α/297,Α/298,Α/322
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Ω26ΩΕΗ-8Ω1 29/02/2024 Αρ. Πρωτ.: Γ/94 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 4 5 6 7 8 6.402