Αποφάσεις

ΑΑΥ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΛΔΑΟΡΥΕ-ΘΕΙ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ776/8130/2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΕΠ: Α/3532,Α/3533,Α/3534,Α/3535,Α/3536,Α/3537
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω5Μ6ΩΕΗ-ΞΑ9 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/1073 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΑΡΕΑ ΤΕΑΔΥ(ΤΑΔΚΥ)ΕΡΓ. ΧΕΠ: Α/3532
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ8ΤΜΩΕΗ-Δ44 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/1074 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΑΡΕΑ ΤΕΑΔΥ(ΤΑΔΚΥ)ΕΡΓΑΖ. ΧΕΠ: Α/3532
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω1ΞΕΩΕΗ-ΤΩΙ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/1075 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΜ.ΠΑΡ.&ΔΑΝΕΙΩΝ ΧΕΠ: Α/3532
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 60ΤΨΩΕΗ-4ΕΩ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/1076 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη του ανελκυστήρα στο κτήριο όπου στεγάζεται η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το μήνα Νοέμβριο του 2021, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΒΙΥΟΡΥΕ-ΕΥ7 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 8135 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΠΔ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΧΕΠ: Α/3532
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4ΩΕΩΕΗ-ΤΜΣ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/1077 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΕΠ: Α/3532,Α/3535,Α/3537
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ5Η5ΩΕΗ-ΤΘ0 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/1078 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΑΛΛΗΛ.2% ΧΕΠ: Α/3532,Α/3533,Α/3534
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΞΜ7ΩΕΗ-4Β4 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/1079 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΟΑΕΔ 1% ΧΕΠ: Α/3532,Α/3535,Α/3536,Α/3537
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ0ΟΜΩΕΗ-Β6Υ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/1080 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.Τ.Π.Δ.Υ. 1% ΧΕΠ: Α/3532,Α/3533
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝ31ΩΕΗ-3ΞΕ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/1081 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΤΠΔΥ 1% ΧΕΠ: Α/3532,Α/3533,Α/3534
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Δ0ΘΩΕΗ-04Μ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/1082 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΕΝΤΡ.&ΔΥΤ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΧΕΠ: Α/3532,Α/3535
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΟΠΦΩΕΗ-0ΝΛ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/1083 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 4.3% ΧΕΠ: Α/3532
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΘΙΡΩΕΗ-ΥΕΧ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/1084 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Α/3532,Α/3534,Α/3535,Α/3536,Α/3537
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΗΤΧΩΕΗ-3ΥΨ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/1085 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Α/3532,Α/3534,Α/3535,Α/3536,Α/3537
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΝΦΧΩΕΗ-ΟΥΣ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/1086 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η ΑΡΙΘ. 740/01.12.2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Σ5ΦΩΕΗ-ΑΕ7 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 22584 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια φρεατίων ύδρευσης για την Τ.Κ. Παλιουρίου και την Τ.Κ. Ραχούλας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Τ3ΧΟΡΥΕ-98Π 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 8123 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΩΠΞΩΕΗ-ΧΔ5 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: 22592 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης ,έγκριση όρων διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.23492/2020/17-06-2021 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ)/ Υποδιεύθυνση Διαχείρισης και Υλοποίησης Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: ΩΘ5846ΜΤΛ6-4Υ1).
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9ΠΤΧΟΡΥΕ-Η1Γ 01/12/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΑΠΟΦ.90 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1 3 4 5 6 7 5,051