Αποφάσεις

image_print
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2023
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΝ2ΝΟΡΥΕ-ΗΗ0 26/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 6205 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2023
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9ΚΑΡΟΡΥΕ-ΒΩ8 26/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 6206 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ. 271/2023 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΖΡΔΩΕΗ-ΛΟΚ 26/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/2639 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανακοίνωση "Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου Ιπαιδιάτρου)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ3ΛΛΩΕΗ-902 26/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/2638 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής και βαθμονόμησης μηχανής συγκόλλησης, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω8Π5ΟΡΥΕ-ΝΧΡ 26/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 6207 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες εκδηλώσεων Πρωτομαγιάς "Έναρξη θεματικού πάρκου Δήμου Καρδίτσας 28/04/2023-02/06/2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΧΙΠΩΕΗ-ΘΗ0 26/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/2637 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αποδέσμευση. Ταχυδρομικά τέλη (Ταχυδρομικές υπηρεσίες Δήμου Καρδίτσας έτους 2023-2024).
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΔΚ7ΩΕΗ-ΡΑΠ 26/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1198 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φαρμακευτικό υλικό. Προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων για τις ανάγκες του Δήμου Καρδίτσας.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ1ΔΙΩΕΗ-5ΥΗ 26/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 1197 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση εργασιών γερανού στο Βιολογικό Καθαρισμό και στα Α/Σ λυμάτων, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Ε6ΙΟΡΥΕ-ΟΒΡ 26/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 6200 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το Βιολογικό Καθαρισμό, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Ν3ΛΟΡΥΕ-ΣΟΚ 26/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 6204 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
7 Ν-Γ ΣΑΤΑ 2023
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΖΖΣΟΛΝΟ-ΟΙ1 26/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 237/26-9-2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΑΤΑ 9 ΔΗΜ ΣΧ.
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: Ψ02ΑΟΛΝΟ-Π87 26/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 236/26-9-2023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 694ΨΟΡΥΕ-2ΨΖ 26/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 6203 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση εργασιών γερανού στο Β/Κ και στα Α/Σ λυμάτων, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΛΒΟΟΡΥΕ-ΓΘΡ 26/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 6199 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η 44/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 9ΨΠ1ΟΛΝ9-44Σ 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 231/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΥΜ5ΟΡΥΝ-Δ6Ο 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 366/2023/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ 4/7/2023 -31/8/2023 ΧΩΡΙΣ ΟΔΟ 43300 ΑΝΩΓΕΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 4 41536146-01 3
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6Μ0ΥΟΡΥΝ-173 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 360/2023/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ 01/08/2023- 31/08/2023 ΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΛΙΜΝΗ Υ-19 ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 4 41596534-01 1
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 9ΕΧ0ΟΡΥΝ-6Υ7 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 361/2023/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ 08/07/2023 -05/09/2023 ΕΡΜΗΤΣΙ Υ/Σ8 ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 4 41543080-01 7
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΨΚΧΕΟΡΥΝ-6Υ1 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 362/2023/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ 01/08/2023- 31/08/2023 ΜΟΣΧΑΤΟ Υ-Σ 17 ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 4 41594098-01 7
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 65ΕΓΟΡΥΝ-ΝΓ9 25/09/2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 363/2023/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 6.109