Αποφάσεις

image_print
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ 27/10/2022 ΕΩΣ 23/2/20232 ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 441566524-03 1 (ΚΔΑΠ ΓΙΟΛΔΑΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΣΑΘΩΕΗ-ΖΜΚ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/752 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ 27/10/2022 ΕΩΣ 23/2/20232 ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 441575322-01 8 (Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣΙ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΜΩ7ΩΕΗ-Α3Θ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/751 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ 2/2/2023 ΕΩΣ 6/32/2023 ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 441507518-01 8 (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΥ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Ξ9ΞΩΕΗ-Η4Ω 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/750 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΤΡΗΤΗ 005523348 ΑΠΟ 22/11/2022 ΕΩΣ 17/01/2023 ( ΑΛΑΜΑΝΗ 58 )-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ5Φ9ΩΕΗ-Δ2Ω 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/749 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΤΡΗΤΗ 005523414 ΑΠΟ 13/12/2022 ΕΩΣ 31/01/2022 ( Γ' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ)-ENANTI
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 93ΥΣΩΕΗ-ΘΩ5 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/748 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόγραμμα Εναρμόνισης, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (τρόφιμα ια Παιδικούς Σταθμούς)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΝΖΩΕΗ-ΕΔΥ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/756 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΕΡΜΟ” .
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ650ΩΕΗ-ΜΤΡ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 9418 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΖ0ΞΟΡΥΕ-ΧΚΨ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 2054 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων (τρόφιμα) (Τακτικά Εσοδα - Τροφεία) (τρόφιμα ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΨΟΘΩΕΗ-ΟΜΣ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/747 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιχορήγηση της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων για τη διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου και της Διεθνούς Γιορτής Πολιτισμού “ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΑ”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΚΙΧΩΕΗ-ΡΝΜ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 9482 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΒ2ΚΟΡΥΕ-Ξ24 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 2053 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία. Επιχορήγηση Πανελλήνιου Φεστιβάλ Θεάτρου.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΚΣΩΕΗ-Ω0Ω 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 741 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόγραμμα Εναρμόνισης, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (τρόφιμα ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΣΕΨΩΕΗ-Ι1Σ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/746 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2022
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΤ9ΔΩΕΗ-ΠΒΑ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/745 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2022
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4ΓΡΩΕΗ-ΗΚ8 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/744 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ)
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 69ΒΘΟΡΥΝ-ΥΟΒ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 98/2023/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΨΑΡΥΟΡΥΝ-ΙΓΦ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 97/2023/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων πετρέλαιο κίνησης ΜΗΝΟΣ ΦΕΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ2023-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2022
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΒΤΘΩΕΗ-0ΜΝ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/743 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων πετρέλαιο κίνησης ΜΗΝΟΣ ΦΕΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ2023-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2022
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΦΥΡΩΕΗ-ΟΔ6 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/742 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων πετρέλαιο κίνησης ΜΗΝΟΣ ΦΕΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ2023-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2022
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΔΤΥΩΕΗ-ΙΩΚ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/741 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5.833