Αποφάσεις

Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση εργασίας με χρήση φορτοεκσκαφέα (JCB) λόγω ανάγκης συντήρησης στο δίκτυο Αποχέτευσης (έκτακτο).
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΦΨΑΟΡΥΕ-Ι5Γ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 4981 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ Κ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 7ης ΑΝ/ΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 69ΗΒΩΕΗ-0ΡΒ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 10298 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΑΦ. ΑΝΑΛ. ΥΛΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΥΔΡ-ΑΠΟΧ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ93ΝΟΡΥΕ-ΛΛΜ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 581/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΣΚΕΥΩΝ (ΜΟΚΕΤΑ ΜΠΕΡΜΠΕΡ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ)
ΑΔΑ: ΩΜΥΝΟΚΟ3-ΙΣ2 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/264 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΣΜΟΥ ΟΤΕ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 64ΘΚΟΡΥΕ-0Ν1 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 4976 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣ. ΑΓΓΕΛΙΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΧ1ΓΟΡΥΕ-0ΒΑ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 580/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια λουκέτων, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΤΔΡΟΡΥΕ-Ο30 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 4979 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝ.-ΜΕΤ/ΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ΑΔΑ: 6Χ34ΟΚΟ3-70Β 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/263 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ΑΔΑ: Ω4Α0ΟΚΟ3-3ΚΒ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/262 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Α/236 ΑΙΡΕΤΟΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
ΑΔΑ: 64ΓΩΟΚΟ3-94Η 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/261 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΧΕΠ: Α/236 ΑΙΡΕΤΟΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
ΑΔΑ: 68ΛΑΟΚΟ3-8ΕΓ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/260 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Παραχώρηση χώρου έναντι αντιτίμου στην Πλατεία Πλαστήρα για την τοποθέτηση διαφημιστικού περιπτέρου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΛΒ0ΩΕΗ-ΒΤΩ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 10703 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ-ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΧΕΠ: Α/236 ΑΙΡΕΤΟΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
ΑΔΑ: ΩΠ3ΕΟΚΟ3-8Λ0 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/259 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 15-7131.05
ΑΔΑ: 6ΘΙΓΟΚΟ3-ΖΙ0 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 1797 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την έκδοση κάρτας καυσαερίων και την πραγματοποίηση τεχνικού ελέγχου του υπηρεσιακού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΥΡΟ 7038 ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 780ΣΟΡΥΕ-ΗΨΥ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 4977 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δωρεάν παραχώρηση θέσης στάθμευσης ασθενοφόρου εντός της περιοχής ελεγχόμενης στάθμευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΣΑΠΩΕΗ-Θ0Ο 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 10702 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΑΛΛ ΦΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΕΠ: Α/214 ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
ΑΔΑ: ΨΚΧ9ΟΚΟ3-Ν9Β 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/258 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΕΠ: Α/214 ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
ΑΔΑ: 6Δ8ΛΟΚΟ3-Ι1Α 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/257 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΧΕΠ: Α/214,Β/3 ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018-ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ Β' 2017
ΑΔΑ: 6874ΟΚΟ3-ΖΥΩ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/256 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Φ.Μ.Υ. ΧΕΠ: Α/214,Β/3 ΜΟΝΙΜΟΙ ΙΟΥΝΙΟΣ 2018-ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ Β' 2017
ΑΔΑ: Ω8ΛΗΟΚΟ3-ΣΓΠ 22/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/255 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 4 2.980