Αποφάσεις

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια χαρτιού Α4 ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΨΔ2ΟΡΥΕ-6ΒΞ 14/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 3377 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκλογικές δαπάνες έτους 2019 (εκτύπωση ψηφοδελτίων κοκ) (αφορά σάκους και ψηφοδέλτια)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΧΡ4ΩΕΗ-60Λ 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 850 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικού
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ12ΦΩΕΗ-ΛΥ6 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 849 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικού
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω4ΞΔΩΕΗ-9Ω1 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 848 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικού
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΑΑΟΩΕΗ-Ρ78 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 847 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικού
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΥΗΞΩΕΗ-4ΟΖ 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 846 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικού
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΠΦ7ΩΕΗ-ΜΥΖ 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 845 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικού
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΜΡ1ΩΕΗ-ΝΚ5 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 844 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ξυλείας για τη συντήρηση και επισκευή κοινόχρηστων χώρων και υποδομών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ3ΩΛΩΕΗ-ΕΟΤ 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 843 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΕΠΕΚ. ΑΠΟΧ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΥΦ4ΟΡΥΕ-Θ0Κ 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ301/3372/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ 05/02/2019 ΕΩΣ 02/04/2019 ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 441568535-03 8
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Α28ΩΕΗ-Ρ3Ψ 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1192 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.564 / 2019 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ – ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού ΑΔΑ: 9ΞΠΘΩΕΗ-Ψ1Ω 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 7363 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΕΣΠΑ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑΖΜΩΕΗ-Χ4Ε 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1191 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΩΘΒΩΕΗ-Φ4Ψ 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1190 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τροποποίηση – Συμπλήρωση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΨΠΜΚΟΡΥΝ-3ΗΘ 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 9/176/2019/ΑΠΟΦ. Δ.Σ. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 27-28/12/2018.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΞΓΛΩΕΗ-ΥΞΤ 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Β/12 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού επιτροπής που αφορά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προδιαγραφών για το διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια ειδών Ένδυσης ατομικής προστασίας, στους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΚ»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 97ΞΑΟΡΥΕ-Θ0Ι 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΑΠΟΦ.42 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΟΠΑΚ ΑΡΙΘΜΟΣ 45 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 4ο ΠΛΑΣΤΗΡΙΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΑΔΑ: ΩΡΜΡΟΚΟ3-5Λ0 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 1188 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξόφλ. του 1ου λογ. του έργου: "Συντηρήσεις και βελτιώσεις υποδομών Δ.Ε. Καλλιφωνίου και Ιτάμου έτους 2018",
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω67ΘΩΕΗ-ΒΞ3 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Β/17 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόγραμμα Εναρμόνισης περιόδου 2017-2018, Προμήθεια επίπλων και σκευών
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΧΞΞΩΕΗ-8ΑΝ 13/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1189 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 3.545