Αποφάσεις

image_print
ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ -ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 989003394286807-ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 989003019527103--ΣΥΜΒΑΣΗ 3049130492 -ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 157/2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΩΔΒΩΕΗ-8ΞΛ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/2789 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
TOKOI ΔΑΝΕΙΟΥ -ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 989003019520008-ΔΑΝΕΙΟ Νο 2953394120-ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 3048630489
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Π6ΖΩΕΗ-9ΘΥ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/2788 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ -ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 989003019520008-ΔΑΝΕΙΟ Νο 2953394120-ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 3048630489
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΑΗΣΩΕΗ-ΕΑΞ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/2787 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 609ΙΩΕΗ-4ΤΠ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/2796 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΩΧ83ΟΡΥΝ-ΔΜΜ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 124/577/2021/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΒΗΖΩΕΗ-ΧΕ4 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/2795 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Αύγουστος 2021
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΨΔΜΩΟΡΥΝ-ΞΜΖ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 578/2021 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΠΩΒΩΕΗ-ΕΑΥ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/2786 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΩΜΥΚΟΡΥΝ-544 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 576/123/2021/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόδοση ποσού σε δημότες ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Κούκλης Κων/νος του Θωμά)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ97ΟΩΕΗ-ΥΘ1 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 1152 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝ.-ΜΕΤ/ΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
ΑΔΑ: ΩΔΛΞΟΚΟ3-4ΔΔ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/394 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
ΑΔΑ: ΨΥΡΠΟΚΟ3-3ΙΠ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/393 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόδοση ποσού σε δημότες ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων (Τασιοπούλου Όλγα του Αθανασίου)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΟΧΨΩΕΗ-0ΘΙ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 1151 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 68ΧΔΩΕΗ-Ξ5Τ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/2785 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6Η1ΙΟΡΥΝ-ΞΟΞ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 122/575/2021/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΩΦΟ7ΟΡΥΝ-0ΥΧ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 313/2021/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών χρωματισμών για τις ανάγκες της Δ.Ε. Μητρόπολης (Βαφές, βερνίκια και μαστίχες)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω0Ο3ΩΕΗ-90Η 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 1150 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια υλικών χρωματισμών για τις ανάγκες της Δ.Ε. Ιτάμου (Βαφές, βερνίκια και μαστίχες)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω8ΑΞΩΕΗ-Ξ9Α 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 1149 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εργασιών με χρήση φορτοεκσκαφέα (JCB) λόγω ανάγκης συντήρησης στο Δίκτυο Ύδρευσης στη Δ.Ε Ιτάμου (έκτακτο).
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΝΣ8ΟΡΥΕ-0ΧΕ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 6176 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω5ΥΙΟΡΥΕ-Ε4Θ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ627/6186/2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 4,925