Αποφάσεις

image_print
ΑΑΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 91ΗΒΟΡΥΕ-8Λ7 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ108/389/2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 596/2021) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΥ3ΟΩΕΗ-ΣΗΗ 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 597 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ146ΩΕΗ-ΞΟΥ 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/13 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 2/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΓΘ0ΟΛΝ9-ΨΕΘ 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 8/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ0ΠΠΩΕΗ-Ψ5Ν 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/12 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΚ ΤΗΣ 184002/2020 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: Ω1Ι0ΩΕΗ-36Ξ 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 182 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΥΓΘΩΕΗ-ΧΝΤ 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/11 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΙΑΒΟΡΥΕ-Ζ1Φ 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠΟ20/2021 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 699ΨΩΕΗ-ΙΓ7 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/10 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Ξ5ΛΩΕΗ-ΑΦΨ 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/9 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 1/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ
Σχολική Επ. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: ΨΝ5ΠΟΛΝ9-ΖΗ4 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 7/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΙΜΛΩΕΗ-ΗΩ2 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/8 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΔΙΑΦ.ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΛ.ΚΑΘΑΡ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Π7ΙΟΡΥΕ-ΡΒΦ 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ107/377/2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΦΣ6ΩΕΗ-ΕΥΔ 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/7 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας θειικού αργιλίου
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΦΤ0ΟΡΥΝ-Ζ8Ρ 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 5/108Α/2021/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΑΥ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΠΩ8ΟΡΥΕ-2Ν3 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ106/373/2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 60Κ7ΩΕΗ-ΖΘΥ 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/6 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΝΓΓΩΕΗ-ΡΑΕ 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/5 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συγκρότηση της Επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκμίσθωση – εκποίηση πραγμάτων του Δήμου Καρδίτσας για το έτος 2021.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Γ2ΘΩΕΗ-ΚΛ9 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 645 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΓΣΜΩΕΗ-ΒΛ5 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/4 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 4,487