Αποφάσεις

image_print
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ( 24410 69200 Τ.Κ. ΔΑΦΝΟΣΠΗΛΙΑΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Λ5ΙΩΕΗ-ΥΒΜ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/700 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ
ΑΔΑ: 6ΤΤΣΟΚΟ3-6ΑΧ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/117 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ( 24410 88380 Τ.Κ. ΖΑΙΜΙΟΥ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ο84ΩΕΗ-Μ5Ε 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/698 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικού ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΙΤΚΩΕΗ-6ΑΖ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/696 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ( 24410 61150 Τ.Κ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΛΟΦΩΕΗ-ΓΣΝ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/697 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια λαδιών και ανταλλακτικών (φίλτρων, σπινθηριστή κ.α.) για τα υπηρεσιακά οχήματα με αριθμούς κυκλοφορίας ΝΒΚ 2769 και ΝΒΚ 2768, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΖ5ΛΟΡΥΕ-Ω2Ι 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 2249 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ (24410 76993)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω2ΡΥΩΕΗ-0ΝΕ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/695 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3% ΤΟΥ ΑΕΠΠ ΧΕΠ:Α/61,Α/65,Α/66,Α/75,Α/82,Α/83,Α/81,Α/85,Α/86
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Ω944ΟΡΥΝ-Δ78 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 24/2020/Σ-Γ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή γάλατος σε εργατοτεχνικό προσωπικού ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ( ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ), ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ62ΓΩΕΗ-Υ2Γ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/694 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 20% ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 3% ΤΟΥ 0,07% ΧΕΠ:Α/86,Α/81,Α/75,Α/66
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΚΧΓΟΡΥΝ-ΜΗΩ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 23/2020/Σ-Γ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ 4%) ΧΕΠ: Α/72,Α/67
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Ψ6Μ6ΟΡΥΝ-ΛΓ4 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 22/2020/Σ-Γ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΕΑΠ: ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛ. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ, ΤΣΜΕΔΕ,ΙΚΑ,ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΦΚΑ ,ΤΕΑΔΥ,ΤΠΔΥ,ΤΥΔΚΥ,ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1%,ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ,ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΠΨ5ΟΡΥΝ-2ΡΚ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 21/2020/Σ-Γ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια βιδών γραναζιού και λάμπας φώτων για το υπηρεσιακό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΝΒΚ 2768, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Ζ3ΒΟΡΥΕ-ΜΓ1 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 2248 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΌΣΗΜΟ υπερ ΑΕΠΠ ΧΕΠ: Α/61,Α/65,Α/66,Α/82,Α/83,Α/81,Α/85,Α/86
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΓΧΠΟΡΥΝ-2Β7 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 20/2020/Σ-Γ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ 0,07% ΧΕΠ: Α/66,Α/75,Α/81,Α/86
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Ψ7Ξ8ΟΡΥΝ-Μ1Ι 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 19/2020/Σ-Γ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΞ, ΑΡΧΗΣ Δ,Σ, 0,07% ΧΕΠ: Α/66,Α/75,Α/81,Α/86
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Ψ9Σ3ΟΡΥΝ-3ΧΨ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 18/2020/Σ-Γ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπερ της ΑΕΠΠ ΧΕΠ: Α/61,Α/65,Α/66,Α/75,Α/82,Α/83,Α/81,Α/85,Α/86
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΖΛΖΟΡΥΝ-3ΤΩ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 17/2020/Σ-Γ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ 1% ΚΑΥΣΙΜΩΝ,ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4%,ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% ΧΕΠ: Α/66,Α/75,Α/82,Α/85,Α/86,Α/61,Α/83,Α/81
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΨΨΚΨΟΡΥΝ-ΗΔΧ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 16/220/Σ-Γ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εργασίας με χρήση φορτοεκσκαφέα (JCB) λόγω ανάγκης συντήρησης στο δίκτυο Ύδρευσης (έκτακτο).
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΕΜΞΟΡΥΕ-Π1Α 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 2245 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εργασίας με χρήση φορτοεκσκαφέα (JCB) λόγω ανάγκης συντήρησης στο δίκτυο Ύδρευσης (έκτακτο).
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Ξ8ΨΟΡΥΕ-ΥΔΚ 30/03/2020 Αρ. Πρωτ.: 2244 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 4,113