Αποφάσεις

image_print
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΧΕΠ: Α/205 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΑΔΑ: 9ΤΓΞΟΚΟ3-ΛΩ8 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/274 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Φ.Μ.Υ. ΧΕΠ: Α/205 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΑΔΑ: 9ΕΘΒΟΚΟ3-759 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/273 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓ,ΤΥΔΚΥ ΑΣΦ ΧΕΠ: Α/205 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΑΔΑ: 9ΟΝΛΟΚΟ3-ΓΩΡ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/272 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Καλλιφωνίου λόγω της θεομηνίας της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΟΧΙΩΕΗ-ΚΕΞ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 46 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΠΔΥ -ΤΑΔΚΥ,ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ ΧΕΠ: Α/205 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΑΔΑ: 6ΟΔΗΟΚΟ3-ΧΗΤ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/271 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Ιτάμου λόγω της θεομηνίας της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 65Ο1ΩΕΗ-ΗΝΕ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 45 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤΑ (15%) για το ΤΑΠ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 93ΡΑΩΕΗ-3ΓΥ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/1711 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ ΕΡΓ,ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ ΑΣΦ ΧΕΠ: Α/205 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΑΔΑ: 6ΣΖΟΟΚΟ3-ΓΞ8 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/270 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΤΑΠ) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΡΝΞΩΕΗ-4ΡΑ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/1710 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Μητρόπολης λόγω της θεομηνίας της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Υ53ΩΕΗ-Θ86 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 44 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΔΤ & ΔΦ) ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΣΓΠΩΕΗ-ΛΔ7 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/1709 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Κάμπου λόγω της θεομηνίας της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ2ΛΑΩΕΗ-ΘΔ6 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 43 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε κοινόχρηστους χώρους της Δ.Ε. Καρδίτσας λόγω της θεομηνίας της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΠΠ1ΩΕΗ-ΞΝΞ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: 42 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΣΥΝΤ ΕΡΓ,ΙΚΑ ΣΥΝΤ ΑΣΦ ΧΕΠ: Α/205 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΑΔΑ: 6ΒΚΩΟΚΟ3-ΟΜΕ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/269 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΕΠ: Α/204 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΑΔΑ: 94ΟΜΟΚΟ3-6ΡΑ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/268 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 937ΙΟΡΥΝ-ΖΩΜ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 210/2022/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Φ.Μ.Υ. ΧΕΠ: Α/204 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΑΔΑ: ΩΑΙΡΟΚΟ3-ΙΥ3 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/267 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΑΛΛ ΦΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΕΠ: Α/204 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΑΔΑ: ΨΖ4ΝΟΚΟ3-ΘΔΧ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/266 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΧΕΠ: Α/204 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΑΔΑ: 9Β83ΟΚΟ3-21Π 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/265 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΣΥΝΤ ΕΡΓ,ΙΚΑ ΣΥΝΤ ΑΣΦ,ΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓ ΜΟΝΙΜΟΙ,ΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦ ΜΟΝΙΜΟΙ ΧΕΠ: Α/204 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΑΔΑ: 9ΡΘΥΟΚΟ3-9Β8 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/264 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5,416