Αποφάσεις

image_print
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΘΗΝΑ 31/3-1/4/2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΦ86ΩΕΗ-Λ4Ξ 24/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1207 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ) ΚΩΔ. ΠΕΛΑΤΗ 2ΠΕ099347 -ΜΕΤΡΗΤΗΣ 010403078 -5/1/2024 ΕΩΣ 5/3/2024 (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Λ9ΧΩΕΗ-ΝΓΝ 24/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1206 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών διατακτικών σίτισης (τροφεία) προσωπικού Δ.Ε.Υ.Α.Κ. και παροχής γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΞΝ0ΟΡΥΕ-3Ι1 24/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 3577 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εναρμόνιση περιόδου 2023-2024, Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για Παιδίατρο - Παροχή Υπηρεσιών υγείας-Παιδικοί Σταθμοί για το μήνα ΜΑΡΤΙΟ 2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΕΚΧΩΕΗ-ΝΒ0 24/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1205 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΔΤ & ΔΦ) ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ζ9ΙΩΕΗ-ΑΟΖ 24/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1199 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΤΑΠ) ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΘΗΑΩΕΗ-ΑΞΟ 24/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1200 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤΑ (15%) για το ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 63ΘΖΩΕΗ-Σ5Ι 24/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1201 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΔΤ & ΔΦ) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 65ΜΩΩΕΗ-Ξ70 24/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1202 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΤΑΠ) ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟ5ΝΩΕΗ-ΝΔΞ 24/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1203 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤΑ (15%) για το ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ1ΩΠΩΕΗ-4ΩΗ 24/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1204 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ-328-3574 ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΡΣ0ΟΡΥΕ-Μ70 24/04/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ-328-3574 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Γ26ΟΡΥΕ-ΓΚΙ 24/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 3570 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και βενζίνης αμόλυβδης, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Κ1ΨΟΡΥΕ-0Ο4 24/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 3561 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια καρέκλας γραφείου, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΤΝΤΟΡΥΕ-ΟΕΞ 23/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 3501 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόγραμμα Εναρμόνισης, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (τρόφιμα) Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α.Π.12903 -16/4/2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΝ9ΜΩΕΗ-2ΘΨ 23/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1198 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση βιβλιοδεσίας, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΚ49ΟΡΥΕ-8ΒΙ 23/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 3500 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 289/ 2024(Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με τίτλο « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ » ΕΤΟΥΣ 2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Η3ΣΩΕΗ-ΞΛΟ 23/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 13828 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΡΠ63ΟΡΥΕ-2ΜΗ 23/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 3494 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 286/2024(Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΟΠΑΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΑΠΟ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ»
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΘΔΘΩΕΗ-ΙΥΜ 23/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 13675 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΙΩ5ΩΕΗ-ΠΙΘ 23/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 13799 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 6.483