Αποφάσεις

image_print
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών ΑΠ 614/28-3-2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΛΥ6ΩΕΗ-Μ2Υ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1844 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών ΑΠ 615/28-3-2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Ζ9ΑΩΕΗ-ΡΥΒ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1838 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων για τα οχήματα:ΜΕ48866
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΡΡΦΩΕΗ-ΦΘΡ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 30 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων για τα οχήματα:ΚΥ866, ΚΑΤ382
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω2ΟΓΩΕΗ-ΞΛ8 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 29 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών ΑΠ 613/28-3-2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΥΩΦΩΕΗ-14Τ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1837 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Επείγουσες εργασίες καθαρισμού δημοτικών χώρων σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες( ΚΑΤΑΦΥΓΙ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΗ2ΜΩΕΗ-ΗΗΖ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1848 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
8η ΔΟΣΗ ΤΟΥ 120- ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ ALPHA --ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Δ.Σ. 679/2014-ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 989003019527103-ΔΑΝΕΙΟ Νο 2953399620-ΣΥΜΒΑΣΗ 3049130492
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΣΚΦΩΕΗ-Ω3Λ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1841 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
8η ΔΟΣΗ ΑΠΟ 120- ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ALPHA --ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Δ.Σ. 679/2014-ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 989003019528907-ΔΑΝΕΙΟ Νο 2741236620-ΣΥΜΒΑΣΗ 0000035885
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ9ΣΣΩΕΗ-ΔΣΘ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1845 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
8η ΔΟΣΗ ΑΠΟ 120- ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ ALPHA --ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Δ.Σ. 679/2014-ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 989003019529600-ΔΑΝΕΙΟ Νο 2741249320-ΣΥΜΒΑΣΗ 0000035884
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4ΚΤΩΕΗ-Κ5Φ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1842 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
8η ΔΟΣΗ ΑΠΟ 120- TOKOI ΔΑΝΕΙΟΥ ALPHA --ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Δ.Σ. 679/2014-ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 989003019520008-ΔΑΝΕΙΟ Νο 2953394120-ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 3048630489
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΤΤΤΩΕΗ-Δ7Κ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1839 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
8η ΔΟΣΗ ΑΠΟ 120- TOKOI ΔΑΝΕΙΟΥ ALPHA --ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Δ.Σ. 679/2014-Α2. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 989003019529600-ΔΑΝΕΙΟ Νο 2741249320-ΣΥΜΒΑΣΗ 0000035884
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΚΔ0ΩΕΗ-ΗΡ1 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1843 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
8η ΔΟΣΗ ΑΠΟ 120- TOKOI ΔΑΝΕΙΟΥ ALPHA --ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Δ.Σ. 679/2014-ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 989003019528907-ΔΑΝΕΙΟ Νο 2741236620-ΣΥΜΒΑΣΗ 0000035885
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 67ΨΓΩΕΗ-ΖΝΗ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1846 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ9ΓΑΩΕΗ-ΕΛ6 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1840 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Επείγουσες εργασίες καθαρισμού δημοτικών χώρων σε δημοτικές και τοπικές κοινότητες (ΚΑΡΟΠΛΕΣΙ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΘΒΒΩΕΗ-ΖΥΩ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1847 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΚΦ2ΩΕΗ-ΣΚΛ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1836 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚ.-ΣΥΝΤΗΡ. Α/Σ ΔΕ ΙΤΑΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΧΗΧΟΡΥΕ-2ΓΑ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 669/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.Π., Φορολ. έτους από: 1/1/2018 - 31/12/2018 (Άρθ.45 ν.4172/13) ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΚΞΛΩΕΗ-3ΤΟ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/483 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μεταφορά ορυκτών υλικών οδοποιίας για τις ανάγκες της Δ/Ε Κάμπου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω7ΑΑΩΕΗ-0ΙΠ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Β/124 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 1239/2019 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2019», ΠΟΣΟΥ 2.821,00 € ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 24%.
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΤ44ΩΕΗ-Ζ1Ξ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 12111 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 1240/2019 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2019», Ποσου 1.977,80 € ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 24%.
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Φ87ΩΕΗ-4ΞΧ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 12113 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1 2 3 4 3.618