Αποφάσεις

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της δράσης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»-Πρόσκληση ΙΙ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ09ΦΟΡΥΕ-ΨΟΒ 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΑΠΟΦ.55 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Δαπάνες αποπληρωμής εφημερίδων για τη δημοσίευση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΤΑΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017"
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΤΘΩΩΕΗ-4Κ1 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1912 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες αποπληρωμής εφημερίδων για τη δημοσίευση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΤΑΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017"
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΗΛ5ΩΕΗ-ΟΒΥ 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1913 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες αποπληρωμής εφημερίδων για τη δημοσίευση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΤΑΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017"
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΧΟΝΩΕΗ-ΞΕ4 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1914 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες αποπληρωμής εφημερίδων για τη δημοσίευση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε.ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ & ΙΤΑΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ9ΔΛΩΕΗ-ΤΦΗ 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1915 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες αποπληρωμής εφημερίδων για τη δημοσίευση ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΕ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΤΑΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΠΖΨΩΕΗ-ΤΓΒ 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1916 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης της δράσης με τίτλο «Προμήθεια-Εγκατάσταση και λειτουργική σύνδεση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της ΕΕΛ Καρδίτσας»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ9Ρ0ΟΡΥΕ-ΝΩ5 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΑΠΟΦ.54 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ανάκληση της 34/2018 απόφασης ΔΣ και συζήτηση και λήψη απόφασης εκ νέου επί της ενστάσεως της εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΕΕΕ επί του πρακτικού επιτροπής που αφορούσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προδιαγραφών για το διαγωνισμό προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Υδρομέτρων» έτους 2018
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΙΨΛΟΡΥΕ-778 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΑΠΟΦ.57 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κοινόχρηστες Δαπάνες λογ. ΔΕΥΑΚ (ποσοστό 666,67%ο) του κτιρίου της Απ/νης Δ/σης (ΤΥΔΚ- Πολεοδομία) της παροχής 045029 από 16/6/2018 ΩΣ 16/8/2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΜΛΙΩΕΗ-Σ32 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1898 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒ2ΧΩΕΗ-Ξ0Θ 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1899 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΤΑΛΩΕΗ-6ΚΣ 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1900 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΥΓΩΕΗ-5ΗΣ 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1901 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ732ΩΕΗ-Τ1Ω 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1902 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω6ΤΚΩΕΗ-5ΝΠ 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1903 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΜΞΡΩΕΗ-ΝΗΦ 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1904 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Τμήμα Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων ΑΔΑ: 6Ρ3ΝΩΕΗ-8Ξ3 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: 15134 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω63ΑΩΕΗ-Β1Σ 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1905 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΜΣΟΩΕΗ-Β7Υ 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1906 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΥΜΨΩΕΗ-ΞΩΣ 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1907 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 18
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΦ7ΓΩΕΗ-0Ω8 18/09/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1908 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 3.130