Αποφάσεις

Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για κατάρτιση νέου ΟΕΥ.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 61ΝΜΟΡΥΝ-ΟΨΣ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 63/351Α/2024/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λοιπές παροχές σε είδος (Φρεσκο Γάλα κ.λ.π.)
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6Η57ΟΡΥΝ-ΝΒ4 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ/Α-348/109/2024 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας για τη Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 991ΓΟΡΥΝ-45Ω 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 64/352Α/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συνδρομή σε ηλεκτρονικά μέσα για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οικονομικού έτους 2024 (QUALEX)»
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας ΑΔΑ: 6Ρ53ΩΕΗ-Ε2Ξ 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 20017/2024 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών (βάσης ξηραντήρα) καθώς και για την πραγματοποίηση εργασιών επισκευής για το υπηρεσιακό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΚ 4381 (αλλαγής βάσης ξηραντήρα), ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΣΛΝΟΡΥΕ-ΠΑ2 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 5011 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια διαφόρων υλικών και εργαλείων χειρός (λαμών, λαμαρινών, στειλιαριού, γαντιών πετρελαίου κ.α. ) για την Αποχέτευση και για την Ύδρευση, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΑΟ6ΟΡΥΕ-Ω4Ν 20/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 5004 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 432/2024
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας ΑΔΑ: ΨΜ2ΔΩΕΗ-959 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 19828 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 431/2024 Εκτέλεση με απευθείας ανάθεση προμήθεια διαφόρων υλικών για το χώρο προσωρινής φύλαξης
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας ΑΔΑ: ΡΚΠ4ΩΕΗ-740 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 19827 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοργάνωση εκδηλώσεων ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ. Διοργάνωση για την πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2024".
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6945ΩΕΗ-508 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 1039 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λογιστική Ανατροπή Κ.Α. για την καταχώρηση της 7ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού 2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 98ΧΛΩΕΗ-ΚΕ0 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 19599 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ 2ΜΗΝΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 97ΕΠΩΕΗ-3ΤΝ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1832 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 131/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου έγκριση κανονισμού λειτουργίας δημοτικού δάσους Παπαράντζας Δήμου Καρδίτσας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ζ2ΠΩΕΗ-2Λ4 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: 19945 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΙΜΗΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1-17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΩΓ0ΩΕΗ-ΚΒΠ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1831 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΚ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΨ0ΩΕΗ-ΝΛΑ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1830 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΚ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΝ0ΔΩΕΗ-73Σ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1829 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση στον Ε.Ο.ΑΝ. του τέλους ταφής αποβλήτων - άρθρο 38 ν.4819/2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΠΥΣΩΕΗ-Σ9Ο 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1828 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΚ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Γ5ΖΩΕΗ-349 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1827 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΚ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 99ΗΗΩΕΗ-Σ9Γ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1826 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές δημοσιεύσεις σε εφημερίδες κοκ ΑΔΑ: ΨΦΞΥΩΕΗ-ΓΨΟΑΡ.ΠΡ.18342 "ΜΙΣΘ.ΑΚΙΝΗΤ.ΠΡΟΣΩΡ.ΣΤΕΓ.ΑΝΕΠΙΤ.ΠΑΡΑΓΩΓ.ΖΩΩΝ" 19ΕΚ*2ΣΤ*2Ε+24%=94,24Ε ΗΜ7/6/24 ΣΕΛ.19 Α.Π. 19544 -14/6/2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Β2ΚΩΕΗ-Θ3Μ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1825 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ-450-4994 ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΔΙΑΦ.ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΒΙΟΛ.ΚΑΘΑΡ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9ΘΘ6ΟΡΥΕ-ΕΩΟ 19/06/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ-450-4994 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 6 6.564