Διαδικασίες

image_print

Για αλλαγή διεύθυνσης για εκλογικούς καταλόγους χρειάζεται μόνο:

 1. Αίτηση ενδιαφερομένου

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Παράβολο 15€
 • Ανακοίνωση σε εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα

Συνημμένα έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Παράβολο 15€
 • Ανακοίνωση σε εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα

Συνημμένα έγγραφα

Αφορά στην ανάκτηση πατρικού επωνύμου έγγαμης που έχει παντρευτεί πριν την 18/02/1983

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση για την ανάκτηση πατρικού επωνύμου
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Υποβολή από την ενδιαφερόμενη σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, η οποία είναι αμετάκλητη

Συνημμένα έγγραφα

Στις περιπτώσεις φθορών σε ιστούς και φωτεινούς σηματοδότες.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή Εκκαθαριστικού εφορίας
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για τη μονιμότητα της κατοικίας του ενδιαφερομένου στο Βόλο με τα στοιχεία της διεύθυνσης
 • Εκκαθαριστικό εφορίας

Αίτηση για οποιοδήποτε θέμα αφορά στο Δήμο

Συνημμένα έγγραφα

Πρότυπη κενή υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986)

Συνημμένα έγγραφα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βάπτιση έχει ως αποτέλεσμα την κτήση θρησκεύματος και όχι την κτήση κυρίου ονόματος.
Υπόχρεοι για τη δήλωση: οι γονείς του παιδιού, ο ανάδοχος, ο ίδιος ο βαπτισθείς, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Η δήλωση τέλεσης βάπτισης του Ιερέα, υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς
 • Ταυτότητα του δηλούντα

Η βάπτιση μπορεί να καταχωρηθεί απευθείας στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε το τέκνο, ή να συνταχθεί έκθεση στο Ληξιαρχείο του τόπου βάπτισης (με επί πλέον δικαιολογητικό την ληξιαρχική πράξη γέννησης).

Ο γάμος δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του γάμου. Προθεσμία Δήλωσης: 40 ημερολογιακές ημέρες από την τέλεση του γάμου. Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι σύζυγοι (ένας από τους δύο) ή άλλο πρόσωπο με ειδική εντολή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Η δήλωση τελέσεως γάμου, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός) υπογεγραμμένη από αυτόν και τους δύο συζύγους
 • Αστυνομικές ταυτότητες των συζύγων ή Διαβατήρια – πιστοποιητικά νόμιμα επικυρωμένα και μεταφρασμένα για αλλοδαπούς
 • Πράξη προσδιορισμού επώνυμου τέκνων

Εκπρόθεσμη δήλωση:

Με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιβάλλεται πρόστιμο

 1. ύψους 100 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση του 40ημέρου δηλαδή από την 41η ημέρα μέχρι και την 130η από το γάμο
 2. ύψους 300 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση 90 ημερών από την λήξη της προθεσμίας του άρθρου 29, δηλαδή μετά την 130η ημέρα από το γάμο.

Στην περίπτωση που το ζευγάρι έχει τελέσει πρώτα πολιτικό και μετά θρησκευτικό γάμο, ο θρησκευτικός καταχωρίζεται είτε απ’ ευθείας στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης γάμου ως Ιερολόγηση ή συντάσσεται έκθεση Ιερολόγησης με απαραίτητο δικαιολογητικό τη ληξιαρχική πράξη γάμου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Αστυνομικές ταυτότητες ή διαβατήρια
 • Δήλωση του Ιερέα αν πρόκειται για θρησκευτικό ή του Δημάρχου αν πρόκειται για πολιτικό γάμο
 • Άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς)
 • Δήλωση προσδιορισμού επωνύμου τέκνων

Προθεσμία Δήλωσης: 10 ημερολογιακές ημέρες από τον τοκετό

Υπόχρεοι για τη δήλωση: Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που αποδεδειγμένα παραστάθηκε στον τοκετό ή άλλο πρόσωπο με ειδική εντολή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Δήλωση γέννησης από το νοσοκομείο ή την κλινική
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο για τον δηλούντα.

Εκπρόθεσμη δήλωση:

Με απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιβάλλεται πρόστιμο:

 1.  ύψους 100 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση του 10ημέρου δηλαδή από την 11η ημέρα μέχρι και την 100η από τη γέννηση
 2.  ύψους 300 € αν η δήλωση γίνει μετά την παρέλευση 90 ημερών από την λήξη της παραπάνω .

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Δήλωση Γέννησης Μαιευτηρίου
 • Ληξιαρχική Πράξη Γάμου για έγγαμους ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης για άγαμη μητέρα
 • Ταυτότητες ή Διαβατήρια Γονέων
 • Αν πρόκειται για αλλοδαπούς: επίσημη μετάφραση στα Ελληνικά της Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου ή του Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης των γονέων και άδειες παραμονής

Δικαίωμα δήλωσης του διαζυγίου έχουν ο καθένας από τους συζύγους ή τρίτο πρόσωπο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η προθεσμία δήλωσης είναι 30 ημέρες από την ημερομηνία που έγινε αμετάκλητη η δικαστική απόφαση. Μετά την παρέλευση του ενός μήνα, επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 ευρώ με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Θεωρημένο αντίγραφο αμετάκλητης δικαστικής
 • Έκθεση επίδοσης ή παραίτηση από ένδικα μέσα
 • Πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Πρωτοδικείου περί μη άσκησης τακτικών ή έκτακτων ένδικων μέσων
 • Διαζευκτήριο (μόνο όταν ο γάμος είναι θρησκευτικός)
 • Αστυνομική ταυτότητα

 

Προθεσμία Δήλωσης: Εντός 24 ωρών από το θάνατο
Υπόχρεοι για τη δήλωση: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανούντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο ή ιδιοκτήτης Γραφείου Κηδειών, που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού ή υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Το ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου συμπληρωμένο από το νοσοκομείο ή ιδιώτη ιατρό
 • Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος
 • Σε περίπτωση απώλειας της Αστυνομικής ταυτότητας χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από πρόσωπο Α” βαθμού συγγένειας.
 • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος

 Για αλλοδαπούς:

 • Διαβατήριο
 • Μεταφρασμένο πιστοποιητικό ή μεταφρασμένο διαβατήριο

Σύσταση

Η συμφωνία δύο ενήλικων προσώπων, ανεξάρτητα από το φύλο τους, με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους (σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ισχύς της συμφωνίας αρχίζει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου στο ληξίαρχο του τόπου κατοικίας τους, το οποίο καταχωρίζεται σε ειδικό βιβλίο του Ληξιαρχείου.
Υπόχρεοι για τη δήλωση : ο ένας εκ των δύο συμβαλλομένων ή οποιοσδήποτε τρίτος με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Σύμφωνο συμβίωσης (συμβολαιογραφικό έγγραφο)
 • Ταυτότητες (Διαβατήρια για αλλοδαπούς)
 • Α.Μ.Κ.Α.- Α.Φ.Μ. των συμβαλλομένων
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης και των δύο συμβαλλομένων (νομίμως μεταφρασμένο & επικυρωμένο για αλλοδαπούς)

Λύση

 •  Το σύμφωνο συμβίωσης λύνεται: α) με συμφωνία των μερών, που γίνεται αυτοπροσώπως με συμβολαιογραφικό έγγραφο, β) με μονομερή συμβολαιογραφική δήλωση, εφόσον έχει επιδοθεί προηγουμένως με δικαστικό επιμελητή πρόσκληση για συναινετική λύση στο άλλο μέρος και έχουν παρέλθει τρεις (3) μήνες από την επίδοση και γ) αυτοδικαίως, αν συναφθεί γάμος μεταξύ των μερών.
 •  Η λύση του συμφώνου συμβίωσης ισχύει από την κατάθεση αντιγράφου του συμβολαιογραφικού εγγράφου, που περιέχει τη συμφωνία ή τη μονομερή δήλωση, στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωριστεί και η σύστασή του.

Η λύση του συμφώνου συμβίωσης είναι μεταβολή (άρθρο 14 ν. 344/1976) και καταχωρίζεται εντός μηνός.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Πράξη αφάνειας / ανυπαρξίας από Ληξιαρχείο

Συνημμένα έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Ληξιαρχική πράξη γάμου με τη καταχώρηση του διαζυγίου

Συνημμένα έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Συνημμένα έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με τη μεταβολή

Συνημμένα έγγραφα

1 2 3 4 5