Γενική υπεύθυνη δήλωση

Πρότυπη κενή υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986)