Διαδικασίες

image_print

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Ληξιαρχική γέννησης με τη μεταβολή

Συνημμένα έγγραφα

Για τα νομιμοποιητικά έγγραφα που καθιστούν νόμιμα διαμένοντες τους πολίτες τρίτων χωρών και κατά συνέπεια επιτρέπουν την τέλεση γάμων μεταξύ αυτών και ημεδαπών ή πολιτών της Ε.Ε. έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες με την εγκύκλιο 10/2008, εγκύκλιο της υπηρεσίας μας. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπόψη εγκύκλιο, ο πολίτης τρίτης χώρας, θεωρείται νόμιμα διαμένων, εάν:

 • έχει εισέλθει με θεώρηση εισόδου και για όσο αυτή ισχύει, ανεξαρτήτως εάν είναι πολλαπλών ή μίας εισόδου ή για διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία εισόδου του, εφόσον
 • προέρχεται από χώρα που βάσει του κανονισμού 539/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου στο χώρο Σένγκεν ή για διάστημα τριών μηνών από την ημερομηνία εισόδου του εάν έχει εισέλθει με άδεια διαμονής από άλλο κράτος της Ε.Ε.
 • κατέχει άδεια διαμονής ενιαίου τύπου οποιουδήποτε σκοπού ή διάρκειας
 • κατέχει βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής τύπου Α’
 • κατέχει ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής
 • Είναι αυτονόητο ότι δικαίωμα τέλεσης γάμου παρέχεται στους πολίτες της Ε.Ε., ανεξαρτήτως εάν αυτοί κατέχουν βεβαίωση εγγραφής ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής.

Επισημαίνουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση κατά την υποβολή δικαιολογητικών είναι η προσκόμιση από τον αλλοδαπό κάθε επισήμου στοιχείου (βίζας, άδειας παραμονής, διαβατηρίου κ.λ.π,), από το οποίο να προκύπτει ότι αυτός διαμένει νόμιμα στην χώρα μας (αρμόδια γι’ αυτό είναι η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής & Κοινωνικής Ένταξης του ΥΠ.ΕΣ).

Επικύρωση -ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Διευκρινίζεται ότι πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών θα πρέπει να είναι νομίμως επικυρωμένα και επίσημα μεταφρασμένα ως ακολούθως:

 • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (apostille) από την αρμόδια αλλοδαπή αρχή επί του πρωτοτύπου ξενόγλωσσου εγγράφου και όχι σε μεταφράσεις αυτών.
 • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης αλλά η Χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για τη προσχώρησή τους π.χ. Αλβανία, Γεωργία φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.
 • Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.
 • Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού από εξουσιοδοτημένο μόνιμο δημόσιο υπάλληλο της αντίστοιχης Ελληνικής Προξενικής αρχής της χώρας έκδοσής τους, ή από Έλληνα δικηγόρο εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις του άρθρου 53 του Ν.Δ. 3026/1954 (235 Α΄) του Κώδικα περί Δικηγόρων, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και
 • Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.
 1. Αίτηση (δίδεται από τον Δήμο)
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένα και επικυρωμένα στα Ελληνικά
  • Για όσους γεννήθηκαν Αλεξάνδρεια – Κάιρο – Κων/πολη και έχουν Ελληνική Υπηκοότητα πιστοποιητικό βάφτισης από Πατριαρχείο αντί ΛΠ Γέννησης. Αν δεν έχουν Ελληνική υπηκοότητα αντιμετωπίζονται ως αλλοδαποί.
  • πιστοποιητικό ελευθερίας για τους Κύπριους και η δημοσίευση γάμου μπορεί να γίνει και σε αθηναϊκή εφημερίδα.
  • Για τους Σύριους (εκτός από τα παραπάνω) χρειάζεται και ειδική έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας και την Πρεσβεία τους στη Ελλάδα.
 3. Βεβαίωση από οικεία Προξενική ή άλλη αρμόδια Αρχή της Χώρας τους , ότι δεν έχουν κόλλημα γάμου, μεταφρασμένη και επικυρωμένη στα Ελληνικά.(για ορισμένες χώρες Σλοβακίας,Ουκρανίας, Βουλγαρίας, ΗΠΑ, Ρωσία, Εσθονίας, Αγγλία, Μεξικό και Ουγγαρίας υπάρχουν Ρηματικές Διακοινώσεις)
  Εαν η χώρα προέλευσης του αλλοδαπού έχει προσχωρήσει στην σύμβαση της Χάγης να υπάρχει η σφραγίδα APOSTILE στο πρωτότυπο και μετά μετάφραση. Απαλλάσσονται από APOSTILE οι χώρες Αυστρία Ισπανία Γαλλία Ιταλία Ελλάδα Λουξεμβούργο Ολλανδία Πορτογαλία Τουρκία Πολωνία.
  Όσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης, τα δημόσια έγγραφα τους θα έχουν θεώρηση της υπογραφής του υπογράφοντα το ξένο κείμενο από το Ελληνικό Προξενείο στην χώρα έκδοσης του πιστοποιητικού ή από το Προξενείο της ίδιας της χώρας στην Ελλάδα και εν συνεχεία θα επικυρώνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών Αθήνα ή Θεσσαλονίκη (τμήμα διεθνών σχέσεων) που στεγάζεται στη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης. Επίσημη μετάφραση αυτών μετά την επικύρωση.
  Ειδικά Για την Αλβανία (για Αλβανούς που πρόκειται να παντρευτούν με Έλληνα πρέπει να βγει πρώτα η άδεια του Έλληνα και στη συνέχεια θα προσκομίσει την άδεια στην Αλβανία για να πάρει βεβαίωση καταλληλότητας για γάμο στην Ελλάδα) και την Γεωργία θέλουν επικύρωση από τις εκεί Ελληνικές Προξενικές αρχές(για Γεωργία ισχύει η σύμβαση χάγης)
  Για Αιθιοπία Αλγερία Ινδονησία Ιράκ Ιράν Κονγκό Λιβύη Μαρόκο Σουδάν Φιλιππίνες Αφγανιστάν Γκάνα Ερυθραία Μαλί Μπαγκλαντές Σενεγάλη Σριλανκα επικύρωση μόνο από έμμισθες προξενικές αρχές στη Ελλάδα. Τέλος, με ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να εξετάζονται ως προς το νόμιμο της επικύρωσής τους τα δικαιολογητικά που προέρχονται από Πακιστάν, Νιγηρία, Γεωργία, Αρμενία. Όταν περιέρχονται στις υπηρεσίες σας δικαιολογητικά προερχόμενα από τις προαναφερθείσες χώρες, για τα οποία πιθανόν εγείρονται αμφιβολίες ως προς το νόμιμο τόσο της έκδοσης όσο και της επικύρωσής τους, θα πρέπει να επικοινωνείτε άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΞ
 4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου σε περίπτωση χηρείας μεταφρασμένο στα Ελληνικά.
 5. Φωτοτυπία διαβατηρίου και άδεια παραμονής ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ( εάν δεν υπάρχει άδεια παραμονής δεν εκδίδεται άδεια γάμου)
 6. Παράβολο χαρτοσήμου ΓΆΜΟΥ- ένα για κάθε άδεια γάμου.
 7. Δημοσίευση γνωστοποίησης του γάμου σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα. (Χρειάζεται ένα φύλλο της ίδιας εφημερίδας για τον κάθε μελλόνυμφο).

Για τις χώρες Γερμανία Αυστρία Ισπανία Ελλάδα Λουξεμβούργο Ολλανδία Πορτογαλία Ελβετία Τουρκία Ιταλία Μολδαβία δίδεται αντί για άδεια γάμου Πιστοποιητικό Ικανότητας Γάμου χωρίς σφραγίδα Χάγης.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 •  Αίτηση ενδιαφερομένου
 •  Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
 •  Πρακτικό ορκωμοσίας
 •  Πιστοποιητικό γεννήσεως του ενδιαφερομένου, ξενόγλωσσο και μεταφρασμένο με τις ανάλογες σφραγίδες
 •  Ληξιαρχική πράξη γάμου ξενόγλωσση και μεταφρασμένη με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχει τελεστεί στο εξωτερικό
 •  Ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως παιδιών ξενόγλωσσες και μεταφρασμένες με τις ανάλογες σφραγίδες, αν έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό, δηλωτικό αναγνώρισης εξώγαμου τέκνου σε περίπτωση που υπάρχει
 • Για τους άνδρες, απόφαση Νομάρχη για εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης

Συνημμένα έγγραφα

Σημείωση: Λόγω ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, κατά περίπτωση απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης

Συνημμένα έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων
 • Πιστοποιητικό από τα Μητρώα Αρρένων του πατέρα
 • Καθορισμός ιθαγένειας κατά περίπτωση

Συνημμένα έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 • Πιστοποιητικό γέννησης ξενόγλωσσο / μεταφρασμένο, επίσημο
 • Πιστοποιητικό γάμου, για τους έγγαμους, ξενόγλωσσο / μεταφρασμένο, επίσημο
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ξενόγλωσσο / μεταφρασμένο, επίσημο
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης και γάμου με τις μεταβολές, (πολιτογράφηση, κτήση ελληνικής ιθαγένειας), σε περίπτωση που έχουν συνταχθεί στην Ελλάδα
 • Σε περίπτωση διαζυγίου, απαιτούνται ανάλογα επίσημα έγγραφα της αλλοδαπής ξενόγλωσσα /μεταφρασμένα. Ημερομηνία έκδοσης των ανωτέρω, εντός εξαμήνου.

Συνημμένα έγγραφα

Υπόχρεοι για την υποβολή της αίτησης είναι όλοι οι χρήστες ή κάτοχοι υφιστάμενου σημείου υδροληψίας ενεργού ή και ανενεργού. Η αίτηση υποβάλλεται στο Δήμο και διαβιβάζεται μετά από τυπικό έλεγχο αυτής, στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Νομικό πλαίσιο

 1. Η αριθμ. ΚΥΑ 145026/2014 (ΦΕΚ31/14-1-2014 τεύχος Β’)
 2. Η αριθμ. ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/27-10-2014 τεύχος Β’)
 3. Το με αριθμ. πρωτ.  435/18-09-2015 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΑΠΕΝ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Απόδειξη πληρωμής προστίμου αν η αίτηση είναι εκπρόθεσμη (έχει υποβληθεί μετά την 31-12-2014)
 • Έντυπο αίτησης (Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I. της αριθμ. ΚΥΑ145026/2014)

Η Υπηρεσία μας χορηγεί βεβαίωση κοινωνικής έρευνας για την κοινωνική και οικονομική κατάσταση του μη αυτοεξυπηρετούμενου ατόμου με σοβαρά προβλήματα υγείας και του οικογενειακού του περιβάλλοντος, καθώς και την αναγκαιότητα εισαγωγής του ή την έγκριση παραμονής και φιλοξενίας του σε Κλινικές και Ιδρύματα Χρονίων Παθήσεων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ΕΟΠΥΥ…

Συνημμένα έγγραφα

Τέλος εκταφής: 70,00€
Τέλος φύλαξης οστών 55,00€

Για την εκταφή χρειάζονται

 • 1 κασελάκι, ρολό κουζίνας, απορρυπαντικό σε σκόνη, οινόπνευμα μπλε, 1,5 λίτρο κρασί λευκό.
 • Οι εκταφές πραγματοποιούνται Δευτέρα έως Παρασκευή πρωί και ώρα 9:30π.μ. με 10:00π.μ.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Ορισμός ημερομηνίας εκταφής δύο εβδομάδες νωρίτερα από την συμπλήρωση 5 ετών ταφής, από τον συγγενή με δήλωση στο γραφείο Δημοτικών Κοιμητηρίων, Ληλαντίων & Μεγασθένους στον 2ο όροφο
 • Καταβολή ποσού πριν την εκταφή

Συνημμένα έγγραφα

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφερομένου
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους)
 • Πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους)
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι γίνεται επαναδημότευση για πρώτη φορά

Για τις περιπτώσεις που ζητείται επέκταση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.

Δικαιούχοι

 1. Άτομα με μεσογειακή αναιμία, θαλασσαιμία, αιμοσφαιρινοπάθεια, δρεπανοκυτταρική αναιμία- ομόζυγο δρεπανοκυτταρική αναιμία , μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία. Για όλες τις παραπάνω παθήσεις απαιτείται ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 2.  Άτομα με αιμορροφιλία Β, αιμορροφιλία Α, συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις. Για όλες τις παραπάνω παθήσεις απαιτείται ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.
 3. Άτομα με Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας με ποσοστό αναπηρίας 50%  και άνω.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Υποβολή αίτησης από τον αιτούντα ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο
 • Έλεγχος δικαιολογητικών ως προς την πληρότητα και γνησιότητα και πρωτοκόλληση της αίτησης.
 • Έκδοση απόφασης και ενημέρωση μητρώου.

Συνημμένα έγγραφα

Δικαιούχοι

 1. Ανασφάλιστοι ή έμμεσα ασφαλισμένοι  που λόγω σοβαρής σωματικής , νοητικής ή ψυχικής ασθένειας ή αναπηρίας έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω όπως αυτή πιστοποιείται από την επιτροπή ΚΕΠΑ.
 2.  Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου τα  οποία είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα και έχουν ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω ανεξαρτήτους διατροφικού επιδόματος
 3. Άτομα με διαβήτη τύπου Ι ινσουλινοεξαρτόμενα τα οποία είναι ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα και έχουν ποσοστό αναπηρίας από 50% και άνω.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Έλεγχος δικαιολογητικών.
 • Κοινωνική έρευνα.
 • Εγγραφή στο Μητρώο.
 • Απόφαση αναγνώρισης δικαιούχου.
 • Αποστολή αναγνωριστικής απόφασης.

Συνημμένα έγγραφα

Δικαιούχοι

 • Τα άτομα να έχουν βαριά νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 30. Για παιδιά μέχρι ηλικίας 2 ½ ετών δεν προσδιορίζεται ο δείκτης νοημοσύνης ενώ στις περιπτώσεις αυτές οι γνωματεύσεις πρέπει να αναφέρουν μόνο ότι το παιδί πάσχει από βαριά Νοητική Καθυστέρηση.
 • Τα ΒΝΚ να μη λαμβάνουν για την ίδια αιτία άμεσα ή έμμεσα καμία οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή (σύνταξη, οικονομική ενίσχυση ή άλλου είδους παροχή) από τον ασφαλιστικό τους ή άλλο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Τα ΒΝΚ να μη λαμβάνουν από τον ασφαλιστικό τους φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, άμεσα ή έμμεσα, οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφής μεγαλύτερης των 29.35 € μηνιαίως.
 • Τα ΒΝΚ εφόσον λαμβάνουν για την ίδια αιτία από τον ασφαλιστικό του ή άλλο φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οικονομική ενίσχυση με οποιαδήποτε μορφή μεγαλύτερη από 29.35 € και μέχρι του ποσού της κατώτερης (βασικής) αναπηρικής σύνταξης του ΟΓΑ.
 • Να μην νοσηλεύονται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα ή Κλινικές ή παραμένουν ως εσωτερικά, σε Ιδρύματα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.λπ.) ή ιδιωτικούς φορείς και η δαπάνη νοσηλείας ή περιθάλψεως τους βαρύνει τον ασφαλιστικό τους φορέα.
 • Οι ΒΝΚ που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
 • Οι ΒΝΚ που παρακολουθούν αμιγείς μονάδες ειδικής αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας.
 • Οι επαναπατριζόμενοι ομογενείς ΒΝΚ, έστω και αν έχουν στερηθεί την ελληνική ιθαγένεια.
 • Οι Κύπριοι υπήκοοι ελληνικής καταγωγής εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.
 • Οι ΒΝΚ υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ΝΔ 4017/59 (ΦΕΚ 246/ Α’ /59) Ευρωπαϊκή Σύμβαση, εφόσον κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.
 • Οι ΒΝΚ των οποίων οι γονείς έχουν κριθεί ως ανίκανοι κατά την έννοια των διατάξεων των Ν. 4051/61 και του Β.Δ/τος 669/61.
 • Οι ΒΝΚ που κρίνονται δικαιούχοι του επιδόματος των διατάξεων του ΝΔ 1153/72 «περί προστασίας πολυμελών οικογενειών δια παροχής οικογενειακών επιδομάτων» (ΦΕΚ 76/ Α’ /72).

Σημειώσεις

Η Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση συμπληρώνεται από τον πατέρα ή την μητέρα ή τον κηδεμόνα της οικογένειας στην οποία ζει το άτομο με ΒΝΚ.

Στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνονται τα εξής:

 • Η μόνιμη κατοικία του ενδιαφερόμενου,
 • ότι η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του ΒΝΚ,
 • ότι ο ΒΝΚ δεν παίρνει άμεσα ή έμμεσα άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή για την ίδια αιτία ή ότι παίρνει για την ίδια αιτία χρηματικό ποσό (αναγράφεται το ποσό) ως επίδομα, προσαύξηση μισθού ή συντάξεως, κ.λπ.,
 • ο ΒΝΚ είναι ασφαλισμένος άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ κ.λπ. Ειδικά οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, οι οποίοι έχουν ασφαλίσει έμμεσα των ενδιαφερόμενο να δηλώσουν αν είναι εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι να προσκομίσουν και απόκομμα σύνταξης. Οι ανασφάλιστοι να δηλώνουν ότι δεν έχουν καμία ασφάλιση (σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αρκεί η υπεύθυνη δήλωση και απαιτείται βεβαίωση),
 • ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του τόπου κατοικίας του σε περίπτωση εισαγωγής του ΒΝΚ για νοσηλεία σε Ίδρυμα ή Νοσοκομείο, εφόσον η δαπάνη περίθαλψης δεν καλύπτεται αποκλειστικά από την οικογένεια πλησίον της οποίας διαβιώνει ο ΒΝΚ καθώς και σε οποιαδήποτε αλλαγή των δηλωθέντων στοιχείων, όπως αλλαγή του τόπου κατοικίας, λήψη οικονομικής ενίσχυσης από άλλο φορέα ή συντάξεως ή αυξήσεως της αναπηρικής συντάξεως που παίρνει ο ΒΝΚ από τον ασφαλιστικό του φορέα, θανάτου κ.λπ.

Σημείωση: Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσέρχονται με την ταυτότητα τους ή άλλο σχετικό έγγραφο στην υπηρεσία κάθε χρόνο με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και το εκκαθαριστικό του νέου έτους . Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου.

Διαδικασία

 1. Υποβολή  αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  και  έλεγχος αυτών
 2. Πρωτοκόλληση της αίτησης
 3. Έκδοση απόφασης αναγνώρισης δικαιώματος και έγκριση καταβολής μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα που πάσχουν από νοητική υστέρηση.
  Ημερομηνία έναρξης επιδότησης, ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία (μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά).

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση του πατέρα ή της μητέρας ή του κηδεμόνα της οικογένειας στην οποία ζει το άτομο.
 • Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας της Διεύθυνσης Αναπηρίας & Ι.Ε. του Ι.Κ.Α.- ΕΤΑΜ Αθήνας.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του υπεύθυνου είσπραξης στην οποία να δηλώνονται τα εξής:
  • Η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του Βαριά Νοητικά Καθυστερημένου.
  • Ο Βαριά Νοητικά Καθυστερημένος δεν παίρνει για την ίδια αιτία (νοητική καθυστέρηση) άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή ή ότι παίρνει για την ίδια αιτία ποσό……………………………………….Ευρώ από ………………………………………………… ως επίδομα ή προσαύξηση μισθού ή σύνταξη ή τροφεία-νοσηλεία ή δίδακτρα ανάλογα με την περίπτωση.
  • Ο Βαριά Νοητικά Καθυστερημένος είναι ασφαλισμένος (άμεσα ή έμμεσα) στο Δημόσιο, ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ κλπ. Ειδικά οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ οι οποίοι έχουν ασφαλίσει έμμεσα τον ανάπηρο να δηλώσουν αν είναι εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι να προσκομίσουν και απόκομμα σύνταξης. Οι ανασφάλιστοι να δηλώσουν ότι δεν έχουν καμία ασφάλεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν αρκεί η υπεύθυνη δήλωση και απαιτείται βεβαίωση.
  • Θα ειδοποιήσω αμέσως την υπηρεσία σας σε περίπτωση εισαγωγής του Βαριά Νοητικά Καθυστερημένου για νοσηλεία σε Ίδρυμα ή Νοσοκομείο για χρονικό διάστημα πέραν των δυο (2) μηνών, εφόσον η δαπάνη περίθαλψης δεν καλύπτεται αποκλειστικά από την οικογένεια πλησίον της οποίας διαβιώνει ο ανάπηρος καθώς και σε οποιαδήποτε αλλαγή των δηλωθέντων στοιχείων, όπως αλλαγή του τόπου κατοικίας, λήψη οικονομικής ενίσχυσης από άλλο φορέα ή αυξήσεως της αναπηρικής σύνταξης που παίρνει ο Βαριά Νοητικά Καθυστερημένος από τον ασφαλιστικό του φορέα θανάτου κλπ. Η υπεύθυνη δήλωση θα θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος στην Αστυνομία ή στην υπηρεσία μας με βάση το δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το διαβατήριο.
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας του υπεύθυνου είσπραξης και του Βαριά Νοητικά Καθυστερημένου αν είναι πάνω από 16 ετών.
 • Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του υπεύθυνου είσπραξης και του Βαριά Νοητικά Καθυστερημένου.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή πιστοποιητικό γέννησης (Αναζητείται και από την υπηρεσία μας).
 • Μία Φωτογραφία του Βαριά Νοητικά Καθυστερημένου ατόμου.
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος από την εφορία ή βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί μη υποβολής δήλωσης φόρου εισοδήματος και Ε1.
 • Απόκομμα λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο.
 • Δικαστική Απόφαση με την οποία να έχει τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση ο Βαριά Νοητικά Καθυστερημένος για περιπτώσεις που ο Β.Ν.Κ. είναι άνω των 18 ετών.
 • Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. και ΑΜΚΑ για το προς επιδότηση ανήλικο παιδί και υπευθύνου είσπραξης.
 • Εξουσιοδότηση (με γνήσιο υπογραφής από την αστυνομία) του ενός γονέα προς τον άλλο, (όταν το επίδομα αφορά ανήλικο παιδί), ο οποίος θα εισπράττει τα χρήματα του επιδόματος.
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του καταθετικού λογαριασμού Τραπέζης ή των ΕΛ.ΤΑ. όπου θα αναφέρεται ο αριθμός IBAN.

Συνημμένα έγγραφα

Δικαιούχοι: Παιδιά εώς 18 χρονών με “εγκεφαλική παράληση”

Συνημμένα έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας η Βεβαίωση της οικίας εφορίας περί μη υποβολής φορολογικής δήλωσης.
 • Έγγραφα παραστατικά στοιχεία με τα οποία να αποδεικνύεται σαφώς ο προβαλλόμενος λόγος για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, όπως είναι π.χ.:
  • Πρόσφατη νοσηλεία για σοβαρό πρόβλημα υγείας
  • Πρόσφατη αποφυλάκιση
  • Πρόσφατος θάνατος αρχηγού οικογένειας
  • Πρόσφατη απόλυση από την εργασία αρχηγού οικογένειας
  • Πρόσφατη αγωγή εξώσεως από την κύρια κατοικία
  • Λοιπά στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που δημιούργησε το έκτακτο γεγονός, με δικά του μέσα ή των μελών της οικογένειάς του.
 • Φωτοτυπία αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Τραπεζικός λογαριασμός ( φωτοτυπία του βιβλιαρίου όπου φαίνεται το όνομα του δικαιούχου και το ΙΒΑΝ ).
 • Έκθεση κοινωνικής έρευνας που γίνεται οίκοθεν από την υπηρεσία, μόλις υποβληθούν τα ως άνω δικαιολογητικά.

Συνημμένα έγγραφα

Δικαιούχοι

Σε εφαρμογή της αριθ. Π3α/Φ.15/Γ.Π. οικ. 88483/27-6-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1313/7-7-2008 τ. Β) ΚΥΑ χορηγείται επίδομα κίνησης σε άτομα με ακρωτηριασμό και των δυο κάτω άκρων και σε άτομα παράλυσης των δυο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ανεξάρτητα από το αν είναι κύριοι, νομείς, κάτοχοι ή χρήστες ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχήματος.

 1. Έλληνες Πολίτες
 2. Οι υπήκοοι των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) και των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ.Α΄ 1959) Ευρωπαϊκοί Σύμβαση.
 3. Οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄).
 4. Κάτοχοι Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.

Διαδικασία

 1. Υποβολή αίτησης από τον αιτούντα ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο
 2. Έλεγχος δικαιολογητικών ως προς την πληρότητα και γνησιότητα και πρωτοκόλληση της αίτησης.
 3. Έκδοση απόφασης και  ενημέρωση μητρώου.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας της Δ/νσης Αναπηρίας & Ι.Ε. του Ι.Κ.Α-ΕΤΑΜ (ΚΕΠΑ)
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής : α) Η μόνιμη κατοικία του αναπήρου. β) Ότι η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί για την ανάγκη του αναπήρου. γ) Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει αμέσως την υπηρεσία μας για κάθε μεταβολή των στοιχείων που δηλώνονται, όπως τυχόν εισαγωγή του αναπήρου σε Ίδρυμα ή νοσοκομείο, λήψη σύνταξης από οποιοδήποτε φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ασφάλισής του με οποιοδήποτε τρόπο σε κάποιο ταμείο, θανάτου κλπ.
 • Φωτοτυπία του βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και το ΑΜΚΑ του αναπήρου.
 • Φωτοτυπία των ταυτοτήτων του αναπήρου και του υπεύθυνου είσπραξης του επιδόματος.
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του καταθετικού λογαριασμού Τραπέζης ή των ΕΛ.ΤΑ. όπου θα αναφέρεται ο αριθμός IBAN (με πρώτο όνομα υποχρεωτικά του αναπήρου). ΕΝΕΡΓΟΣ
 • Εκκαθαριστικό και έντυπο Ε1 της εφορίας του τρέχοντος φορολογικού έτους ή Υπεύθυνη Δήλωση εφορίας περί μη υποβολής φορολογικής δήλωσης.
 • Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας από τον δήμο ή μια απόδειξη Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή Νερού ή μισθωτήριο συμβόλαιο στο όνομα σας.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
 • Μία φωτογραφία
 • Όταν ο ανάπηρος είναι ανήλικος εξουσιοδότηση του ενός γονέα προς τον άλλον προκειμένου να ορισθεί υπεύθυνος είσπραξης (ΑΜΚΑ υπευθύνου είσπραξης).
 • Βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. για το προς επιδότηση ανήλικο παιδί
 • Οι υπερήλικες συνταξιούχοι του Ο.Γ.Α. προσκομίζουν ένα απόκομμα της σύνταξης τους.

Συνημμένα έγγραφα

Δικαιούχοι

 1. Άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω μέχρι και 18 ετών, καθώς και μεγαλύτεροι των 65 ετών.
 2. 2. Άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, ηλικίας 19-65 ετών που πάσχουν ταυτόχρονα από κώφωση- βαρηκοΐα και από άλλη χρόνια σωματική, πνευματική ή ψυχική βλάβη.
 3. Άτομα με κώφωση – βαρηκοΐα με ποσοστό αναπηρίας  από 67% και άνω, από 19 έως 25 ετών που φοιτούν σε σχολεία , κατώτερες, μέσες ή ανώτερες τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές  ή σε σχολές του ΟΑΕΔ ή σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά  ιδρύματα ή σε μονάδες επα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Υποβολή αίτησης από τον αιτούντα ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.
 • Έλεγχος δικαιολογητικών ως προς την πληρότητα και γνησιότητα και πρωτοκόλληση της αίτησης.
 • Έκδοση απόφασης και ενημέρωση μητρώου.

Συνημμένα έγγραφα

Το Επίδομα Ομογενών το δικαιούνται άνω των 60  ετών.

Οι συμπληρώσαντες το 60ο έτος της ηλικίας ή ανίκανοι για εργασία οικονομικά αδύνατοι, οι οποίοι δεν έχουν ανιόντες ή κατιόντες που θα μπορούν να τους συντηρήσουν.

Οι οικονομικά αδύνατοι φοιτητές και σπουδαστές ανώτατων και ανώτερων Σχολών ως και επαγγελματικών Σχολών, ομογενείς από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και από την Κίνα που ήρθαν στην Ελλάδα μετά το έτος 1944 ή γεννήθηκαν στην Ελλάδα από γονείς ομογενείς ή έχουν γεννηθεί από πατέρα ή μητέρα ομογενή ως και οι φοιτητές από τη Βόρειο Ήπειρο που κατέφυγαν στην Ελλάδα από τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο και μετά γεννήθηκαν στην Ελλάδα από τον πιο πάνω πόλεμο ή έχουν γεννηθεί από πατέρα ή μητέρα βορειοηπειρώτη υπό την προϋπόθεση ότι φοιτούν κανονικά και πετυχαίνουν στις τμηματικές εξετάσεις.

Σημείωση: Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσέρχονται με την ταυτότητα τους ή άλλο σχετικό έγγραφο στην υπηρεσία κάθε χρόνο με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και το εκκαθαριστικό του νέου έτους . Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου.

Διαδικασία

 • Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 • Έλεγχος δικαιολογητικών – συμπλήρωση φακέλου.
 • Διενέργεια Κοινωνικής έρευνας.
 • Έκδοση Απόφασης .
 • Σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης, εγγραφή στο Μητρώο & στις καταστάσεις πληρωμής.
 • Αποστολή αντιγράφου Απόφασης στο δικαιούχο.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Έντυπη Αίτηση.
 • Βεβαίωση ομογένειας.
 • Φωτοτυπίας ταυτότητας.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται το προσωπικό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Αυτεπάγγελτη αναζήτηση).
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας, Ε1και Ε9.
 • Φωτοτυπία εκκαθαριστικού των παιδιών και απόφαση ΚΕΠΑ σε περίπτωση τέκνου με Βαριά Αναπηρία.
 • Φωτοτυπίες βιβλιαρίου υγείας μόνο ΟΓΑ.
 • Σε περίπτωση φιλοξενίας από τα τέκνα φωτοτυπίες εκκαθαριστικού των παιδιών του ομογενή (εάν είναι κάτοικοι εξωτερικού να φαίνεται όπως και η φιλοξενία).
 • Βεβαίωση από ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ότι δεν λαμβάνουν κανένα βοήθημα η σύνταξη ή είναι ανυπόγραφοι ή αναλυτική κατάσταση ενσήμων.
 • Βεβαίωση από τις σχολές των ομογενών φοιτητών σχετικά με την επιδότηση ενοικίου και την παραμονή τους σε εστίες.
 • Βεβαίωση σπουδών (Για ομογενείς φοιτητές-τριες των ΑΕΙ-ΤΕΙ)
 • Μία φωτογραφία
 • IBAN Τράπεζας και ΑΜΚΑ

Συνημμένα έγγραφα

1 2 3 4 5