Διαδικασίες

image_print

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης

Συνημμένα έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Ληξιαρχική πράξη γάμου

Συνημμένα έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Δικαιολογητικά για επιμέλεια ανήλικων τέκνων
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου με τις μεταβολές

Συνημμένα έγγραφα

Συνημμένα έγγραφα

Σε περίπτωση που ζητείται αριθμοδότηση ακινήτου για πρώτη φορά.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Οικοδομική άδεια ή Δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο

Συνημμένα έγγραφα

Η δήλωση ονοματοδοσίας τέκνου είναι αμετάκλητη και δηλώνεται πριν τη βάπτιση του παιδιού.

Η ονοματοδοσία γίνεται με τη δήλωση και των δύο γονέων ή μόνο του ενός, ο οποίος όμως απαραίτητα πρέπει να φέρει μαζί του έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής. Στην έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται το κύριο όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί τους (για τους αλλοδαπούς με ελληνικούς χαρακτήρες) και η ημερομηνία γέννησης του.

Οι αλλοδαποί πρέπει να έχουν νόμιμη άδεια παραμονής στη χώρα.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Αστυνομικές ταυτότητες ή διαβατήρια των γονέων

Αφορά περιπτώσεις ενταφιασμένων σε τάφο πενταετούς χρήσης για τους οποίους έχει παρέλθει η πενταετία από την ημερομηνία ταφής.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Πέραν της πενταετίας κάθε παράταση χορηγείται μέχρι ένα έτος με τέλος: 50€ μήνα κατόπιν αιτήσεως του συγγενή που έχει δηλώσει την ταφή ή έχει σταλθεί ειδοποίηση εκταφής.

Συνημμένα έγγραφα

Σημείωση: ειδικά για έκδοση εγγυτέρων απαιτούνται κατά περίπτωση 2 υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 Ελλήνων μαρτύρων.

Συνημμένα έγγραφα

Η Υπηρεσία μας εκδίδει πιστοποιητικά οικονομικής αδυναμίας για περιπτώσεις που προβλέπονται από ισχύουσες διατάξεις (Νόμος, Υπουργική Απόφαση, κλπ), προκειμένου οι αιτούντες να τύχουν των ευεργετικών προβλέψεών τους για οικονομικά αδύναμους.

Συνημμένα έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με το όνομα

Συνημμένα έγγραφα

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης με το όνομα
 • Τελεσίδικη δικαστική απόφαση

Συνημμένα έγγραφα

Γίνονται δεκτές όλες οι αιτήσεις των πολιτών που αφορούν το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας.

Τα τέλη Ταφής βεβαιώνονται & εισπράττονται στην Ταμειακή Υπηρεσία με Τραπεζική Επιταγή ή Κάρτα.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Πιστοποιητικό θανάτου ή Άδεια ταφής (η οποία εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου μας)
 • Α.Φ.Μ. & ταυτότητα συγγενή
 • Τέλος Ταφής σε απλό τάφο € 235,00
 • Τέλος Ταφής σε Οικογενειακό Τάφο € 300,00

Απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία στο 2221355132-4 για ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με με την διαθεσιμότητα θυρίδων και το τέλος  πληρωμής για την φύλαξη των οστών.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Προσκόμιση εγγράφου άδειας μεταφοράς και βεβαίωσης απολύμανσης οστών της αρμόδιας υπηρεσίας που προέρχονται τα οστά
 • Τέλος: 55,00€

Συνημμένα έγγραφα

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Α3(γ)/Γ.Π./οικ25132/2016(ΦΕΚ90/τ.Β’/04-04-2016) όλοι οι ανασφάλιστοι πολίτες μόνο με τη χρήση του ΑΜΚΑ τους έχουν ελεύθερη πρόσβαση για εξετάσεις και νοσηλεία σε Δημόσια Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας. Όσον αφορά το ποσοστό συμμετοχής της φαρμακευτικής περίθαλψης, κατά τη συνταγογράφηση γίνεται έλεγχος από το σύστημα ΗΔΙΚΑ της οικονομικής κατάστασης του καθενός και αναλόγως ορίζεται ποσοστό συμμετοχής ή όχι, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σχετικό έντυπο που επισυνάπτεται, όπου με την προσκόμιση των απαραιτήτων δικαιολογητικών κάθε περίπτωσης το ποσοστό συμμετοχής μηδενίζεται…

Συνημμένα έγγραφα

Η αίτηση  – δήλωση για χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων (ανόρυξη γεώτρησης) υποβάλλεται στο Δήμο και διαβιβάζεται μετά από τυπικό έλεγχο αυτής, στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Νομικό πλαίσιο

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Έντυπο αίτησης (Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV της αριθμ. ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/27-10-2014 τεύχος Β’)
 • Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται παράρτημα II της αριθμ. ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/27-10-2014 τεύχος Β’)

Η αίτηση  – δήλωση για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος  υποβάλλεται στο Δήμο και διαβιβάζεται μετά από τυπικό έλεγχο αυτής, στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχει εκδοθεί προγενέστερα άδεια εκτέλεσης του έργου

Νομικό πλαίσιο

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Έντυπο αίτησης (Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV της αριθμ. ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/27-10-2014 τεύχος Β’)
 • Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται παράρτημα II της αριθμ. ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/27-10-2014 τεύχος Β’)

Απαραίτητη προϋπόθεση  είναι η εγγραφή του σημείου υδροληψίας ως ενεργού στο ΕΜΣΥ.

Η αίτηση  – δήλωση για χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος  υποβάλλεται στο Δήμο και διαβιβάζεται μετά από τυπικό έλεγχο αυτής, στην αρμόδια Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Νομικό πλαίσιο

 1. Η αριθμ. ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/27-10-2014 τεύχος Β’)
 2. Η με αριθμ. πρωτ. 100089/23-01-2015 Εγκύκλιο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΑΠΕΝ
 3. Η  αριθμ. ΚΥΑ 101123/17-06-2015 (ΦΕΚ 1435/10-06-2016 τεύχος Β)
 4. Το άρθρο 4 της αριθμ. ΚΥΑ 170766/19-01-2016 (ΦΕΚ 69/22-01-2016 τεύχος Β’)
 5. Το  με αριθμ. πρωτ.  435/18-09-2015 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΑΠΕΝ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Έντυπο αίτησης (Ο τύπος και το περιεχόμενο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙV της αριθμ. ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/27-10-2014 τεύχος Β’)
 • Απόδειξη πληρωμής προστίμου αν η αίτηση είναι εκπρόθεσμη (έχει υποβληθεί μετά την 30-09-2015)
 • Τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παράρτημα III της αριθμ. ΚΥΑ 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/27-10-2014 τεύχος Β’) κατά περίπτωση για τα υφιστάμενα σημεία υδροληψίας
1 3 4 5