Αποφάσεις

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά (ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 2013).
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΡΓΗΩΕΗ-ΨΟΑ 28/05/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/725 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ.Ε ΚΑΜΠΟΥ” και καθορισμός του τρόπου κατασκευής του
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 71ΕΒΩΕΗ-ΕΓ1 28/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 12072 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ” και καθορισμός του τρόπου κατασκευής του
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΚΙΧΩΕΗ-Ξ9Π 28/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 12073 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ”
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΖΑ9ΩΕΗ-9ΝΤ 28/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 12074 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΥΛΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ-ΑΣΦΑΛΤΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ »
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1Ψ2ΩΕΗ-Χ01 28/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 11539 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Προέδρου απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών υλικών για επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 78ΔΒΟΡΥΝ-ΩΩ5 28/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 60/2015/321Α/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
76/2015 OE Έγκριση όρων, ενδεικτικού προϋπολογισμού, τεχνικών προδιαγραφών, συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Καρδίτσας έτους 2015
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω4ΛΥΩΕΗ-ΑΒ7 28/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 11538 Αρ. Αποφ.: 76/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας έτους 2014
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΗΘΒΩΕΗ-Ρ7Π 28/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 12057 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αμοιβές και προμήθειες Τ.Π.& Δ (ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 3/3/2015 ΕΩΣ 1/5/2015)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω7Χ1ΩΕΗ-2ΡΤ 28/05/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/724 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρδίτσας έτους 2014
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΥΟΧΩΕΗ-ΔΘ7 28/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 12056 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΜ 2409.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΥΒΘΟΡΥΕ-8Υ0 28/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 2140 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για άμεση αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο Ύδρευσης στην οδό Χαρίτου και αλλού (έκτακτα).
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΕΜΠΟΡΥΕ-2Ι9 28/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 2137 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΟ02ΩΕΗ-17Ο 27/05/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/723 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ρακόρ, γωνιών κ.α. για την κάλυψη έκτακτων αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΓΣΩΟΡΥΕ-ΡΓ4 27/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 2135 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πλακών Ν-06 γκρι , για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΠΜ1ΟΡΥΕ-ΝΡΟ 27/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 2134 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΗ 7882.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΥΙΡΟΡΥΕ-3ΕΦ 27/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 2133 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΡ. 23/1645/12-3-2015 ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Φ3ΙΩΕΗ-ΦΔΛ 27/05/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/722 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση και διάθεση πίστωσης δαπανών προμηθειών.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΩΑΤΩΟΡΥΝ-Τ5Γ 27/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 9/2015/ΑΠΟΦ. ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρ. Αποφ.: 9/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για το μηχανάκι της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΝΤ 8763.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 65ΚΓΟΡΥΕ-3Γ0 27/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 2125 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο για μισθώματα του δημοτικού ακινήτου ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΧΜΧΩΕΗ-7Τ4 27/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 12005/27-5-2015 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 5.491 5.492 5.493 5.494 5.495 6.550