Αποφάσεις

Έγκριση της 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας, οικονομικού έτους 2014 .
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥΤΧΩΕΗ-ΛΛΚ 17/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 18326 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΜΕ48866
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: 7Ρ9ΚΩΕΗ-89Ε 17/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 18246 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: 7ΔΝΓΩΕΗ-ΩΣΝ 17/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 18249 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ3056. ΚΗΥ1890, ΚΗΙ2244, ΚΗΥ1883
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: ΩΡΜ4ΩΕΗ-ΒΚ1 17/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 18247 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σωλήνα ύδρευσης και διαφόρων εξαρτημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΦΒΧΟΡΥΕ-ΖΙΠ 17/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 3195 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια δίσκου κοπής για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Τμήματος Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΞΠΤΟΡΥΕ-ΑΨΥ 16/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 3183 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ Φ.Π.Α. Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2014
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΩΣΛ1ΟΡΥΝ-Τ2Μ 16/07/2014 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ Α-162/2014 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΓΟΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΩΝ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΩΤ8ΛΟΡΥΝ-5ΡΡ 16/07/2014 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ Α 161/2014 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (Κ.Α.:10-6274.0000:Δαπάνες καθαρισμού γραφείων Δημοτικών κτιρίων)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΦΗΒΩΕΗ-6ΙΧ 16/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 611 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΔΕΗ 04/3/2014-02/07/2014 ΧΩΡΙΣ ΟΔΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΑΡ.441536146-01 3
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 7Ε6ΣΟΡΥΝ-ΤΨΕ 16/07/2014 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ Α 160/2014 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ ΑΠΟ 19/05/2014 ΕΩΣ 01/07/2014 ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΡΙΘ.ΠΑΡΟΧ. 4 94409570-01 2
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΨΡ4ΟΡΥΝ-ΨΥΠ 16/07/2014 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ Α 159/2014 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (Κ.Α.:10-6265.0006:Συντήρηση και επισκευή ασανσέρ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΩΛΚΩΕΗ-ΨΝΜ 16/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 610 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση του ανελκυστήρα στο κτήριο όπου στεγάζεται η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. για το μήνα Ιούλιο του 2014
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΥΕΕΟΡΥΕ-ΖΟΔ 16/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 3199 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ 05/06/2014 - 06/07/2014 ΜΑΡΚΟΣ ΑΡ.ΠΑΡ.: 4 41555469-01 1
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 74Λ4ΟΡΥΝ-ΡΔΕ 16/07/2014 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ Α 158/2014 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Ω6ΓΖΟΡΥΝ-Ρ15 16/07/2014 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ Α 147/2014 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΟΥΛΙΟΥ 2014
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 7Π95ΟΡΥΝ-ΠΝΙ 16/07/2014 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ Α 146/2014 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΟΜΙΜΟ ΠΡΩΣΟΠΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ-ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΩΡΜΓΟΡΥΝ-ΕΩΗ 16/07/2014 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ Α 145/2014 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση των πρακτικών του διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος εργαζομένων έτους 2014.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 67Η6ΩΕΗ-ΛΤΟ 16/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 18259 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ -ΙΟΥΛΙΟΣ 2014
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 7Χ9ΝΟΡΥΝ-ΠΦΨ 16/07/2014 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ Α 144/2014 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΚΕΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΟΨΒΟΡΥΕ-Ν3Ξ 16/07/2014 Αρ. Πρωτ.: 3188 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 5.491 5.492 5.493 5.494 5.495 6.203