Αποφάσεις

Έγκριση δαπάνης για την κάλυψη ταχυδρομικών εξοδων ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7Ξ8ΚΟΡΥΕ-Θ39 08/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 3211 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β 15/ΝΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΦΞΟΩΕΗ-ΒΦ3 08/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/957 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β 15/ΝΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΙΩΞΩΕΗ-8ΣΖ 08/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/956 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β 15/ΝΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΛΖΔΩΕΗ-ΧΥ3 08/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/958 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β 15/ΝΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΖΜΙΩΕΗ-8Α4 08/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/959 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β 15/ΝΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 61Ι6ΩΕΗ-Φ7Ν 08/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/960 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β 15/ΝΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 71ΜΤΩΕΗ-ΔΕΒ 08/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/961 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β 15/ΝΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΨΩΟΩΕΗ-8ΓΘ 08/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/962 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β 15/ΝΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΗ83ΩΕΗ-ΚΛ4 08/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/963 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β 15/ΝΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΤ54ΩΕΗ-Ν7Χ 08/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/964 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β 15/ΝΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΝΧ2ΩΕΗ-ΥΕ8 08/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/965 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β 15/ΝΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΜ9ΔΩΕΗ-Χ5Ο 08/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/967 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Β 15/ΝΘΗΜΕΡΟ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΒΧΘΩΩΕΗ-Ξ6Μ 08/07/2015 Αρ. Πρωτ.: Α/969 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2015.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 72ΧΚΩΕΗ-ΚΨΖ 08/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 15753 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση μίσθωσης άδειας περιπτέρου
Τμήμα Υπαίθριου Εμπορίου ΑΔΑ: 750ΙΩΕΗ-ΛΧΩ 08/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 15677 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΜ 6958.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 67ΘΟΟΡΥΕ-Ζ97 08/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 3477 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΩΝ9ΩΕΗ-ΥΥΟ 08/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 31777 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αμόλυβδης βενζίνης για το όχημα της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΑΜ 6958.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 769ΖΟΡΥΕ-7ΚΜ 08/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 3340 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 791 / 2015 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ « ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ »
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω53ΕΩΕΗ-Η22 08/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 13621 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 758 / 2015 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ « ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ »
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΧΒΩΩΕΗ-228 08/07/2015 Αρ. Πρωτ.: 13032 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 5.490 5.491 5.492 5.493 5.494 6.602