Αποφάσεις

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Α/3013,Α/3014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 61ΝΡΩΕΗ-Α4Υ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/796 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΕΠ: Α/3011,Α/3013,Α/3014,Α/3029,Α/3030,Α/3031,Α/3032,Α/3033
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ψ75ΩΕΗ-Χ2Β 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/795 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Α/3011,Α/3013,Α/3014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ξ61ΩΕΗ-ΠΗΒ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/794 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΥΔΚΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Α/3011,Α/3013,Α/3014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Ψ5ΔΩΕΗ-ΤΚΔ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/793 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΣΜΕΔΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Α/3013,Α/3014,Α/3030
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝ3ΛΩΕΗ-ΨΧΧ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/792 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΣΜΕΔΕ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Α/3013,Α/3014,Α/3030
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 91ΗΧΩΕΗ-Ω4Τ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/791 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) ΕΡΓ ΧΕΠ: Α/3013,Α/3014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΣΨ8ΩΕΗ-Γ7Ψ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/790 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΕΑΔΥ (ΤΑΔΚΥ) ΑΣΦ ΧΕΠ: Α/3013,Α/3014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΥΥ7ΩΕΗ-14Σ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/789 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΒΑΡΕΩΝ ΧΕΠ: Α/3014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ7ΜΚΩΕΗ-ΞΥ2 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/788 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.ΚΑ.ΤΡ. ΧΕΠ: Α/3013
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕΗ6ΩΕΗ-4Δ0 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/787 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΧΕΠ: Α/3014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝΚΩΩΕΗ-ΑΔ2 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/786 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. ΧΕΠ: Α/3013
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΓ9ΩΩΕΗ-ΛΣΑ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/785 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Μ.Τ.Π.Υ. ΧΕΠ: Α/3014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 65ΜΞΩΕΗ-3Ω0 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/784 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΕΝΤΡ.&ΔΥΤ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΧΕΠ: Α/3013,Α/3014,Α/3030
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ8ΦΟΩΕΗ-ΩΒΙ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/783 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υλικά άρδευσης πρασίνου (5122.0001) Α.Π. 31863/16-11-2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΜΖΥΩΕΗ-9ΕΒ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/3241 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΕΠ: Α/2980,Α/2993
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 67ΥΒΩΕΗ-Χ51 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/782 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΑΛΛΗΛ.2% ΧΕΠ: Α/2951,Α/2954,Α/2955,Α/2965,Α/2972,Α/2974,Α/3011,Α/3013,Α/3014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Ψ8ΨΩΕΗ-ΒΔΝ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/780 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΔΟΕΑΠ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Α/3025
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖΒΧΩΕΗ-Ψ12 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/779 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΔΟΕΑΠ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Α/3025
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω8ΗΞΩΕΗ-5Ι4 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/778 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΕΠ: Α/3029,Α/3030
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6627ΩΕΗ-ΡΚΕ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/777 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 6.209