Αποφάσεις

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ορισμός υπολόγου για έκδοση Χρημ. Εντ/τος Προπλ/μής για την υλοποίηση των έργων: "Συμπλήρωση ΦΟΠ Κωδ. Πελάτη RF85908208000044152496701 & RF91908208000044158662301"
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΣΤΩΩΕΗ-ΤΑΜ 15/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1003 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΚ ΤΗΣ 305871/2021 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 6ΙΡΜΩΕΗ-ΨΕΤ 12/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 12648 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης κοινόχρηστου χώρου, για τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων-πινακίδων διπλής όψης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΡΞΕ2ΩΕΗ-ΕΙΣ 12/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 12685 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΑΥ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Δ. (ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑ -ΑΡΤΕΣΙΑΝΟ)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ρ1ΥΠΟΡΥΕ-1ΕΧ 12/04/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ 300/3225 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Λ3ΠΩΕΗ-Σ3Ε 12/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 840 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση στον Ε.Ο.ΑΝ. του τέλους ταφής αποβλήτων - άρθρο 38 ν.4819/2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΡ42ΩΕΗ-ΞΟ9 12/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1001 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΑΥ 18-102
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΕ99ΟΡΥΕ-ΑΩ3 12/04/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΝΑΚΛ.4/3224 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φαρμακευτικό υλικό
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ59ΠΩΕΗ-655 12/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1002 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ) ΚΩΔ. ΠΕΛΑΤΗ 2ΠΕ097005 -ΜΕΤΡΗΤΗΣ 59028855 - 23/1/2024 ΕΩΣ 22/3/2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΑΙ6ΩΕΗ-3ΞΝ 12/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1000 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΜΔΦΩΕΗ-Τ5Υ 12/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 838 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα. Πληρωμή των εργασιών αποχέτευσης για τη σύνδεση του κτιρίου στο υπό κατασκευή έργο με τίτλο "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ) - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ" στο Δήμο Καρδίτσας.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΔΣ5ΩΕΗ-ΜΕ1 12/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 839 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΣΓ9ΩΕΗ-9ΟΑ 12/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/999 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Προμήθεια ειδών διατροφής (τρόφιμα) για άπορους δημότες Δήμου Καρδίτσας (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ646ΩΕΗ-2ΑΠ 12/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/993 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ 2024
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΤ6ΣΟΡΥΕ-07Σ 12/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 3220 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων. ΑΠ9640/19-03-2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΧΩΒΩΕΗ-6ΣΤ 12/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/998 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών διατροφής/Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας ΑΠ10923/29-3-2024 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΠ6ΚΩΕΗ-ΖΟΧ 12/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/996 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Βιβλιοδετήσεις στο Ληξιαρχείο και στα Δημοτολόγια.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΗΘ8ΩΕΗ-ΝΥ8 12/04/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/997 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.265 /2024 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»
Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών ΑΔΑ: 6Τ64ΩΕΗ-ΛΚ5 12/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 12640 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 266 /2024 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ (είδη αρτοποιείου) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»
Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών ΑΔΑ: Ψ823ΩΕΗ-Ψ9Χ 12/04/2024 Αρ. Πρωτ.: 12641 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ-299-3215 ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΜΟ7ΟΡΥΕ-Ρ6Τ 12/04/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ-299-3215 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 6.464