Αποφάσεις

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΔΤ & ΔΦ) ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑΙ8ΩΕΗ-ΡΦΤ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3162 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ.
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 61ΟΗΩΕΗ-Β5Π 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 20469/26-10-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤΑ (15%) για το ΤΑΠ ΜΑΪΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4ΣΨΩΕΗ-Σ6Υ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3160 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΤΑΠ) ΜΑΪΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛΜΘΩΕΗ-ΠΧΣ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3159 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΔΤ & ΔΦ) ΜΑΪΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 691ΙΩΕΗ-7Ε1 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3158 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΙΚΑΣ΄΄(Β΄ ΦΑΣΗ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΔΥΙΩΕΗ-ΦΝ8 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3157 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η ΑΡΙΘ. 628/30.09.2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 60Α0ΩΕΗ-ΡΜΙ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 18402 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρακτικού ΙIΙ του διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΗΞ0ΩΕΗ-Θ6Ε 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 20484 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΔΕΥΑΚ 09/08/2021- 09/10/2021
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΩΓΙΓΟΡΥΝ-ΗΦΞ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 360/2021/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ 01/09/2021 - 30/09/2021 ΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΛΙΜΝΗ Υ-19 ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 4 41596534-01 1
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Ψ33ΗΟΡΥΝ-Ξ2Χ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 359/2021/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ 01/09/2021 - 30/09/2021 ΜΟΣΧΑΤΟ Υ-Σ 17 ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 4 41594098-01 7
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΨΝΩΟΟΡΥΝ-ΧΗΙ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 358/2021/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% ΧΕΠ: Α/2972,Α/2975,Α/2973
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΥΙΦΩΕΗ-23Β 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/927 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΠΤ. ΒΑΣ. ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΙΚΑ (Β΄ ΦΑΣΗ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΜ7ΙΩΕΗ-6ΩΟ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3152 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΖ4ΕΟΡΥΕ-ΚΙ3 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ708/7194/2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) (ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 4/2020 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΘΗΦΩΕΗ-ΧΦΕ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3156 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤΑ (15%) για το ΤΑΠ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 65Ι4ΩΕΗ-ΞΞΠ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3155 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 695ΚΟΡΥΝ-0ΣΚ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 114/534Α/2021/ΑΠΟΦ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΤΑΠ) ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ρ20ΩΕΗ-ΦΔΛ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3154 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΔΤ & ΔΦ) ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒ8ΧΩΕΗ-Φ2Ο 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3153 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤΗΡ-Δ.ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΙΤΑΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΚΠΒΟΡΥΕ-Ν75 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ707/7191/2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 4,988