Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής & Διαφάνειας

image_print

Αρμοδιότητες

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου είναι αρμόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης (Εκτελεστικής Επιτροπής), των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η Διεύθυνση είναι επίσης αρμόδια για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Δήμου, συμπεριλαμβανομένου του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (GIS) και της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟΣΕ (Κομβικό Σημείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ Α’ 166), καθώς επίσης και του γραφείου Διαφάνειας.

Επιπρόσθετα είναι αρμόδια για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής και ζωικής παραγωγής στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού πληθυσμού για τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.