Τμήμα Δικτύων, Τηλεπικοινωνιών & Υποστήριξης Εξοπλισμού ΤΠΕ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ.: ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ Τηλέφωνο: 24413 50777 Email: mavrantzas@dimoskarditsas.gov.gr
image_print

Προσωπικό Υπηρεσίας

Ονομ/μο Ιδιότητα Τηλ. Fax Email
ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ/Η ΤΜΗΜ. 24413 50777 mavrantzas@dimoskarditsas.gov.gr
ΤΡΑΧΑΝΑ ΛΙΤΣΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 50774 e.traxana@dimoskarditsas.gov.gr
ΑΔΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 24413 50771 adamos@dimoskarditsas.gov.gr

Αρμοδιότητες

Αντικείμενο του τμήματος είναι τόσο η μέριμνα για τη λειτουργία, συντήρηση, προμήθεια, άρση των βλαβών, επέκταση και ανανέωση του εξοπλισμού ΤΠΕ του Δήμου όσο και η μέριμνα για τη διαχείριση και άρτια λειτουργία όλων των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και δικτύων δεδομένων του Δήμου. Επίσης η εκπόνηση στρατηγικής και σχεδίων δράσης για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη λειτουργία του Δήμου και η μέριμνα για τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη συνεχή και απρόσκοπτη συμμετοχή του Δήμου στα δεδομένα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Γραφείο Υποστήριξης Εξοπλισμού ΤΠΕ, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

1. Επιμελείται την καλή συντήρηση, λειτουργία, εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών του Hardware. Υποστηρίζει τεχνικά τη λειτουργία των προγραμμάτων με την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου υλικού.
2. Συνεργάζεται με το Τμήμα Προμηθειών για την προμήθεια των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με τα απαραίτητα αναλώσιμα ή μη υλικά (χαρτί, ειδικά έντυπα, μελάνια, toner κ.λπ.). Συνεργάζεται με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου για την αποτελεσματική λειτουργία και εκ- μετάλλευση του εξοπλισμού πληροφορικής.
3. Τηρεί τεχνική βιβλιοθήκη, αποτελούμενη από τα εγχειρίδια του προμηθευτή του εξοπλισμού, βιβλία τεχνικά και περιοδικά του ενδιαφέροντος του προσωπικού.
4. Τηρεί και ενημερώνει «το βιβλίο» συμβάντων και βλαβών των ηλεκτρονικών μηχανημάτων.
5. Αξιολογεί τον υπάρχοντα εξοπλισμό και το φορτίο του και εισηγείται τροποποιήσεις ή και νέες διατάξεις του εξοπλισμού για να ικανοποιήσει τις μελλοντικές ανάγκες.
6. Παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στις ΤΠ και μεριμνά για την εκπόνηση τεχνικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας για την ανανέωση του εξοπλισμού πληροφορικής, των πληροφοριακών συστημάτων, κ.λπ. των Υπηρεσιών του Δήμου.
7. Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισμό πληροφορικής και επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισμού αυτού σε αναβάθμιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράμματα για την προμήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού.
8. Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται την μεθοδολογία προμήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισμού πληροφορικής και επικοινωνιών.
9. Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού ΤΠΕ.
10. Εισηγείται για τη θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης των συστημάτων ΤΠΕ και παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών.
11. Μεριμνά για τη συνεχή συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού ΤΠΕ του Δήμου.
12. Επιλαμβάνεται, από πλευράς του Δήμου, του δικτύου οπτικών ινών (ΜΑΝ) και αξιοποιεί τις δυνατότητές του για τη βέλτιστη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
13. Επιλαμβάνεται, από πλευράς του Δήμου, του εθνικού δικτύου της δημόσιας διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ και αξιοποιεί τις δυνατότητές του για τη βέλτιστη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
14. Επιλαμβάνεται γενικά των ασύρματων (W.L.A.N.) δικτύων του Δήμου και αξιοποιεί τις δυνατότητές τους για τη βέλτιστη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
15. Αξιολογεί τον υπάρχοντα δικτυακό εξοπλισμό και το φορτίο του και εισηγείται τροποποιήσεις ή και νέες διατάξεις του εξοπλισμού για να ικανοποιήσει τις μελλοντικές ανάγκες.
16. Επιμελείται την καλή συντήρηση, λειτουργία, εντοπισμό και αποκατάσταση βλαβών του Hardware και Software που αφορούν τα δίκτυα.
17. Επιλαμβάνεται της τεχνικής υποστήριξης του εσωτερικού δικτύου του Δήμου, εφαρμόζει κανόνες ασφαλείας για τη διαχείριση του δικτύου και των χρηστών και παρακολουθεί την τήρηση αυτών.