Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διαφάνειας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας του Δήμου είναι αρμόδια για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης (Εκτελεστικής Επιτροπής), των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, τη λειτουργία του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (G.I.S.), την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Διεύθυνση είναι επίσης αρμόδια για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Δήμου, καθώς επίσης και του γραφείου Διαφάνειας. Έχει την ευθύνη προτάσεων και διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προ- γραμμάτων, Τουρισμού, Τοπικής Ανάπτυξης, Βιώσιμης Κινητικότητας και Ποδηλάτου.

Επιπρόσθετα είναι αρμόδια για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής και ζωικής παραγωγής στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού πληθυσμού για τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Η Διεύθυνση υποχρεούται στον ορισμό υπεύθυνου διαχείρισης της αποθήκης της Διεύθυνσης, με τον αναπληρωτή του. Η πρόταση του υπαλλήλου γίνεται από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης και η ανάθεση των καθηκόντων του με απόφαση Δημάρχου, ώστε να καταγράφονται τα εισερχόμενα και τα εξερχόμενα της αποθήκης. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω, ορίζεται αυτοδίκαια στο ρόλο ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης με τον αναπληρωτή του.

Ακριβώς με την ανωτέρω διαδικασία ορίζεται υπεύθυνος διενέργειας διαδικασιών προμηθειών που αφορούν τη Διεύθυνση, ο οποίος συνεργάζεται με το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας.