17/09/2020
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών
Πληροφορίες: ΠΙΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ, ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Email: vpitsa@dimoskarditsas.gov.gr, skoura@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24415 54071, 24413 50799
17/9/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου: 15400

 

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια «ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΜΑΞΙΛΑΡΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.266,28 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σε βάρος του Κ.Α. 60-6622.0005 και με cpv: 39516110-6 προμήθεια (ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΜΑΞΙΛΑΡΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020).

Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 22/09/2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, στην διεύθυνση Αρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43100.

Πληροφορίες δίνονται από το Tµήµα Προμηθειών του δήμου Καρδίτσας στα τηλέφωνα 2441350799 & 2441350797 σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από:

Τα φυσικά πρόσωπα
Τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. Τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπου να δηλώνεται ότι:

Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.

Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1),2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.

Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Β. Ασφαλιστική ενημερότητα

Γ. Φορολογική ενημερότητα

Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο έντυπο οικονομικής προσφοράς.
Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, όπως θα προκύψει με την κατάθεση τεχνικής προσφοράς.
Η προμήθεια θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.
Προσφορές μπορούν να γίνουν για το σύνολο της προμήθειας.
Στο σώμα της προσφοράς θα αναγράφεται η τιμή ανά είδος και στο τέλος το σύνολο μαζί με το ΦΠΑ που προκύπτει.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, ή άλλους όρους κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Α/Δημάρχου. Κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν τη λήψη της απόφασης κατακύρωσης, δύνανται να ζητηθούν επιπλέον ποινικά μητρώα και πιστοποιητικά ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Επίσης Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, σε ισχύ, στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤ/ΡΧΟΣ

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Σχετικά έγγραφα