23/01/2017

Προμήθεια υλικών πλακόστρωσης και πλακιδίων, υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων, υλικών σιδήρου και υλικών ασφάλτου Δήμου Καρδίτσας

image_print

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σαρανταπόρου 140
Τ.Κ.: 43100 Καρδίτσα
Πληροφορίες:  Β. Ελευθερίου
Τηλέφωνο: 24413 54802
Fax: 24413 54804

Καρδίτσα, 18–1–2017
Απ. Πρωτ.: 648

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Διεξαγωγής Διαγωνισμού για την Προμήθεια:
«Προμήθεια υλικών πλακόστρωσης και πλακιδίων, υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων, υλικών σιδήρου και υλικών ασφάλτου Δήμου Καρδίτσας»

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας διακηρύσσει ότι :

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών πλακόστρωσης και πλακιδίων, υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων, υλικών σιδήρου και υλικών ασφάλτου Δήμου Καρδίτσας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 116.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 15/2/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 σε ηλεκτρονικό φάκελο.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί, μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης, την 21/02/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό για το σύνολο της προμήθειας ή για μέρος αυτής. Γλώσσα προσφοράς είναι η Ελληνική.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού κάθε τμήματος της προμήθειας εκτός Φ.Π.Α., (1.878,67 € για ολόκληρο το διαγωνισμό). Δεν αποκλείεται η συμμετοχή για τμήμα του διαγωνισμού. Για κάθε τμήμα, για το οποίο υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος θα υπολογιστεί αντίστοιχα η εγγύηση συμμετοχής. Η ισχύς της προσφοράς είναι 6 μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές και όροι. Η παράδοση θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τους όρους της αναλυτικής διακήρυξης εντός διαστήματος έξι μηνών. Υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης από την πλευρά της αναθέτουσας αρχής. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από πόρους του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας και από ΣΑΤΑ. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά.

Θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας dimoskarditsas.gov.gr στην διαδρομή: Διαφάνεια ► Διαγωνισμοί ► Διαγωνισμοί Προμηθειών και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr από την ημερομηνία ανάρτησης του διαγωνισμού.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλ.: 24413-54876, fax:24413-54804, (αρμόδιος υπάλληλος κ. Τσεκούρας Παναγιώτης) στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας (οδός Σαρανταπόρου 140, Τ.Κ. 43100) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας
ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ