31/05/2019
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών
Πληροφορίες: ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΛΑΤΩΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Email: estyl@dimoskarditsas.gov.gr, skoura@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 54703, 24413 50799
31/5/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου: 8499

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 14.881,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σε βάρος του Κ.Α. 50-6061.0001 και cpv: 18100000-0.
Προσφορές γίνονται δεκτές µέχρι και τις 13/06/2019 ημ. Πέμπτη και ώρα 13.00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, στην διεύθυνση Αρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43100.
Πληροφορίες δίνονται από το Tµήµα Προμηθειών του δήμου Καρδίτσας στα τηλέφωνα 24413 50798-799-797, καθώς και στα γραφεία της δημοτικής αστυνομίας στο 24410-27399 σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν μαζί με την προσφορά και είναι:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από: α) Τα φυσικά πρόσωπα, β)Τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. Τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε, γ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) στις περιπτώσεις ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην Υπεύθυνη Δήλωση να δηλώνεται ότι:
α) Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.
β) Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1),2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ  L 309  της  25.11.2005,  σ.  15),  2011/36/ΕΕ,  Συμβουλίου  (ΕΕ  L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.
γ) Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Β. Ασφαλιστική ενημερότητα

Γ. Φορολογική ενημερότητα

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, σε ισχύ, στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους

Ε. Σε περίπτωση Εταιρίας, καταστατικό και ορισμός  διαχειριστή

2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο έντυπο οικονομικής προσφοράς.

3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, όπως θα προκύψει με την κατάθεση τεχνικής προσφοράς.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Προσφορές μπορούν να γίνουν για το σύνολο της προμήθειας, είτε για κάθε στολή χωριστά και για τα παρελκόμενα.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση οι στολές είναι: α) η στολή υπηρεσίας, β) η στολή ειδικών εργασιών, γ) η στολή δικυκλιστών και δ) τα παρελκόμενα.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα μπορούν να κάνουν προσφορές για όποια στολή επιθυμούν, για το σύνολο των ειδών που περιγράφονται σε αυτή και για τα παρελκόμενα είδη για το σύνολο των παρελκόμενων ειδών.

Στο σώμα της προσφοράς θα αναγράφεται η τιμή ανά είδος και στο τέλος το σύνολο μαζί με το φπα που προκύπτει. Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων αναδόχων υπάρχει τυποποιημένο έντυπο τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. Για την εξέταση των προσφορών θα απατηθούν δείγματα. Αυτά θα πρέπει να σταλούν μαζί με την οικονομική και τεχνικοί προσφορά  στο πρωτόκολλο του δήμου Καρδίτσας.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση  Δημάρχου.

Κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν τη λήψη της απόφασης κατακύρωσης θα ζητηθούν επιπλέον ποινικά μητρώα και πιστοποιητικά ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Σχετικά έγγραφα