01/07/2019
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Πληροφορίες: ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Email: vvasilog@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 54876
1/7/2019
Αρ. Πρωτοκόλλου: 10607

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Καρδίτσας»,

εκτιμώμενης αξίας (με απρόβλεπτα) 52.224,38 € (πλέον Φ.Π.Α.).

Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Καρδίτσας, Διεύθυνση: Σαρανταπόρου 140, Τ.Κ.: 43132, Κωδικός NUTS: EL 611, Τηλέφωνο: 2441354802, Fax: 2441354804, email: vvasilog@dimoskarditsas.gov.gr, url: www.dimoskarditsas.gov.gr, Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Βασίλογλου Βασίλειος, τηλ.: 2441354876.

Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα: www.dimoskarditsas.gov.gr → Επικαιρότητα → Διαγωνισμοί → Διαγωνισμοί Μελετών – Τεχνικών Υπηρεσιών.

Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή, εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) και η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Κωδικός CPV: 71320000-7 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών).

Κωδικός NUTS: EL 611 (Καρδίτσα, Τρίκαλα).

Τίτλος μελέτης: «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Καρδίτσας», Προϋπολογισμός μελέτης: 64.758,23 € (52.224,38 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 12.533,85 €).

Η σύμβαση αναλύεται σε κατηγορία μελέτης 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές) 45.412,50 €, απρόβλεπτα 6.811,88 € και Φ.Π.Α. 12.533,85 €.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου (Στάδια Α΄, Β΄ και Γ΄) ορίζεται σε εννέα (9) μήνες και η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές) και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1ε και 3β του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει: Για την κατηγορία μελέτης 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές), ένα (1) τουλάχιστον στέλεχος οκταετούς ή μεγαλύτερης εμπειρίας, (για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα αποδεικνύεται με Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία μελέτης 10, τάξη Β και άνω) και επιπλέον ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα σύμφωνη με τα κατωτέρω:

– Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει, κατά την τελευταία πενταετία να έχει εκπονήσει ή να έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση τριών τουλάχιστον ειδών μελετών από τα παρακάτω είδη: μελέτη Ελεγχόμενης Στάθμευσης, μελέτη Δημοτικής Συγκοινωνίας, μελέτη Οδικής Ασφάλειας, Κυκλοφοριακής μελέτης ή μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων, μελέτης Δικτύου Ποδηλατοδρόμων, που να αφορούν σε Δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 30.000 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (2011).

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.044 € με ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 16-6-2020.

Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Συνοπτικός διαγωνισμός.

Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφορών για μεμονωμένα τμήματα.

Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στην Ειδική και Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 3 και τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 53 του Ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16η Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ..

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με αποστολή (επί αποδείξει) προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής (διεύθυνση: Σαρανταπόρου 140, 43132, Καρδίτσα).

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” – Άξονας 4: “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα”).

Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 6 της διακήρυξης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την υποβολή της, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

Η σύμβαση δεν εμπίπτει στη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (ΣΔΣ).

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Αλεξάκος Φώτιος

Σχετικά έγγραφα