25/05/2021
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο(α): 24415 54 212, 24410 76000
25/5/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου: 8376

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)

Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«Διαχειριστική μελέτη 10ετούς διάρκειας του Δημοτικού Δάσους Τ/Κ Καταφυγίου».

1. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ –

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Οδός: Αμαξοστάσιο, Περιφερειακός Καρδίτσας – Τρικάλων,

Ταχ. Κωδ: 43100,

Πληρ. Λάντζος Κων/νος, Τζώρτζη Παρασκευή,

Τηλ: 2441350854-739,

E-mail: k.lantzos@dimoskarditsas.gov.gr, virna.tzortzi@dimoskarditsas.gov.gr.

2. Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα: www.dimoskarditsas.gov.gr/Επικαιρότητα/Διαγωνισμοί/Διαγωνισμοί Μελετών -Τεχνικών Υπηρεσιώνi ii

3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α ́ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή,εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

4.Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) και η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.

5. Κωδικός CPV: 77231300-1 (Υπηρεσίες διαχείρισης δασών).

6. Κωδικός NUTS: EL 611 (Καρδίτσα, Τρίκαλα).

7. Τίτλος έργου: «Διαχειριστική μελέτη 10ετούς διάρκειας του Δημοτικού Δάσους Τ/Κ Καταφυγίου ». Κατηγορία μελέτης 24 (ΔΑΣΙΚΕΣ).

8. Εκτιμώμενη αμοιβή μελέτης: €27.156,96συμπεριλαμβανομένου 15% απροβλέπτων (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

9. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

10. Το χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση της ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (6 μήνες για την ολοκλήρωση της μελέτης και 6 για ελέγχους και εγκρίσεις).

11. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών κατηγορίας ΔΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (24) και διαθέτουν 1 τουλάχιστον στέλεχος, με οκταετή εμπειρία και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς & δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου77 του ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

12. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Συνοπτικός διαγωνισμός.

13. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

14.Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στη Συγγραφή Υποχρεώσεων.

15. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

16. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/06/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ

17. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος Τ.Κ. 43131 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω.

18. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

19. Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, ορίζεται η 10/06/2021., ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αρτεσιανού 1, 3ος όροφος, Τ.Κ. 43131 (δημόσια συνεδρίαση).

20. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

21. Η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.

22. Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παράβολου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Τσιάκος Βασίλειος

i Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης, μπορεί να περιληφθεί, στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, πρόβλεψη ότι τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα διατεθούν με μέσα άλλα πλην των ηλεκτρονικών, όπως το ταχυδρομείο ή άλλο κατάλληλο μέσο ή συνδυασμός ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων (τρίτο εδάφιο παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4412/2016). Στην περίπτωση αυτή προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση: «Τα ακόλουθα έγγραφα της σύμβασης ……………………… διατίθενται από …………………………., οδός …………………, πληροφορίες …………………. τηλ.:……………… Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των παρακάτω εγγράφων της σύμβασης ……………, στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες».

ii Όταν δεν μπορεί να προσφερθεί ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης, διότι η αναθέτουσα αρχή προτίθεται να εφαρμόσει την παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4412/2016, αναφέρονται, στο παρόν άρθρο της διακήρυξης, τα μέτρα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών, τα οποία απαιτούνται, και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα. Ενδεικτικά, λ.χ., η αναθέτουσα αρχή θα μπορούσε να αναφέρει ότι: “Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, τα ανωτέρω έγγραφα ή πληροφορίες που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την σύναψη ή εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης, υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω”.

Σχετικά έγγραφα