27/05/2021
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο(α): 24415 54 212, 24410 76000
24/5/2021
Αρ. Πρωτοκόλλου: 8313

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«Διαχειριστική μελέτη 10ετους διάρκειας Δημοτικού & Διακατεχόμενου Δάσους της Τ.Κ. Απιδιάς»

1. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Οδός: Αμαξοστάσιο, Περιφερειακός Καρδίτσας – Τρικάλων, Ταχ. Κωδ: 43100, Πληρ. Λάντζος Κων/νος, Τζώρτζη Παρασκευή, Τηλ: 2441350854-739, E-mail: k.lantzos@dimoskarditsas.gov.gr, virna.tzortzi@dimoskarditsas.gov.gr.

2. Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα: http://www.dimoskarditsas.gov.gr στην διαδρομή: Επικαιρότητα ► Διαγωνισμοί ► Διαγωνισμοί Μελετών – Τεχνικών Υπηρεσιών

3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α ́ Βαθμού), μη Κεντρική αναθέτουσα αρχή,εντασσόμενη στη Γενική Κυβέρνηση και στον υποτομέα ΟΤΑ. Κύρια δραστηριότητα που ασκεί: Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

4.Η αναθέτουσα αρχή δεν είναι Κεντρική Αρχή Αγορών (ΚΑΑ) και η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης.

5. Κωδικός CPV: 77231300-1 (Υπηρεσίες διαχείρισης δασών).

6. Κωδικός NUTS: EL 611 (Καρδίτσα, Τρίκαλα).

7. Τίτλος έργου:

Διαχειριστική μελέτη 10ετουςδιάρκειας Δημοτικού & Διακατεχόμενου Δάσους της Τ.Κ. Απιδιάς”. Κατηγορία μελέτης 24 (ΔΑΣΙΚΕΣ).

8.Εκτιμώμενη αμοιβή μελέτης:63.607,31€ συμπεριλαμβανομένου 15% απροβλέπτων(πλέον Φ.Π.Α. 24 %).

9. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

10. Το χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση της ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (6 μήνες για την ολοκλήρωση της μελέτης και 6 για ελέγχους και εγκρίσεις).

11. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών κατηγορίας ΔΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (24) και διαθέτουν ένα στέλεχος τουλάχιστον 12ετούς εμπειρίας και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς & δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου77 του ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

12.Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 1.272,15€i. με ισχύ τουλάχιστον μέχρι την 17.1.2022

13. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Ανοικτός διαγωνισμός μελετών κάτω των ορίων

14. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

15.Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στη Συγγραφή Υποχρεώσεων.

16. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

17. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορώνiiορίζεται η 17.6.2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10πμ.

18. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

19. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Στην αποσφράγιση επιτρέπεται να παρίστανται νόμιμα οριζόμενοι εκπρόσωποι των οικονομικών φορέων.

20. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα

21. Η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.

22. Προδικαστική προσφυγή κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ή κατά της διακήρυξης υποβάλλεται εντός προθεσμίας που ορίζεται στο άρθρο 361 του Ν. 4412/2016. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά βάσει του τυποποιημένου εντύπου και μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του υποσυστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 117384/26-10-2017Κ.Υ.Α. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν.4412/2016.

23. Η σύμβαση δεν εμπίπτει στη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (ΣΔΣ).

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Τσιάκος Βασίλειος

i Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, (άρθρο 72 παρ. 1 περ. α εδάφιο πρώτο του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 5α του άρθρου 43 ν. 4605/2019 (Α’ 52).).

ii Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4412/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 19 του ν. 4605/2019 .

Σχετικά έγγραφα