11/06/2018
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
11/6/2018
Αρ. Πρωτοκόλλου: 9871

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ)
Συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ »,

1. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Διευθύνουσα Υπηρεσία: Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Οδός: Αμαξοστάσιο, Περιφερειακός Καρδίτσας – Τρικάλων, Ταχ. Κωδ: 43100, Πληρ. Λάντζος Κων/νος, Τζώρτζη Παρασκευή, Τηλ: 2441350854-739, E-mail: k.lantzos@dimoskarditsas.gov.gr, virna.tzortzi@dimoskarditsas.gov.gr.

2. Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα: http://www.dimoskarditsas.gov.gr στην διαδρομή: Επικαιρότητα ► Διαγωνισμοί ► Διαγωνισμοί Μελετών

3. Τύπος αναθέτουσας αρχής: Δήμος (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού)

4. Κωδικός CPV: 77231300-1 (Υπηρεσίες διαχείρισης δασών).

5. Κωδικός NUTS: EL 611 (Καρδίτσα, Τρίκαλα).

6. Τίτλος έργου: “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΙΤΣΑΣ”. Κατηγορία μελέτης 24 (ΔΑΣΙΚΕΣ).

7. Εκτιμώμενη αμοιβή μελέτης: 5.660,58€ συμπεριλαμβανομένου 15% απροβλέπτων (πλέον Φ.Π.Α.24%).

8. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

9. Το χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση της ορίζεται σε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (2 μήνες για την ολοκλήρωση της μελέτης και 4 για ελέγχους και εγκρίσεις).

10. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών κατηγορίας ΔΑΣΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ (24) και διαθέτουν 1 τουλάχιστον στέλεχος, με τετραετή εμπειρία και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς & δ)σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου77 του ν.4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

11. Είδος διαδικασίας ανάθεσης: Συνοπτικός διαγωνισμός.

12. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.

13.Οι όροι της σύμβασης αναφέρονται λεπτομερώς στη Συγγραφή Υποχρεώσεων.

14. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

15. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27-6-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00πμ

16. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης, στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αρτεσιανού 1, 2ος όροφος Τ.Κ. 43131 μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω.

17.α. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

β. Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, ορίζεται η 27-6-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, Αρτεσιανού 1, 3ος όροφος, Τ.Κ. 43131 (δημόσια συνεδρίαση).

18. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

19. Η ανάθεση εκπόνησης της μελέτης χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.

20. Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλομένης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της διακήρυξης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

Ο Δήμαρχος Καρδίτσας

Αλεξάκος Φώτιος

Σχετικά έγγραφα