Αποφάσεις

Συντήρηση καυστήρων δημοτικών κτιρίων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖΛΑΩΕΗ-ΔΚΚ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 1003 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 63ΨΘΩΕΗ-ΘΦ8 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 1002 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια οικοδομικών υλικών, υλικών ασφάλτου και σιδήρου Δ.Ε. Καρδίτσας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω03ΣΩΕΗ-Ν3Θ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 1001 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόγραμμα Εναρμόνισης περιόδου 2018-2019, Καθαρισμός κτιρίων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ40ΣΩΕΗ-24Θ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 1000 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή παραβόλων εν γένει (Ανταποδοτικό Τέλος ΤΕΕ -e-Αδειες-Εγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΣΦΝΩΕΗ-ΟΗΦ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 999 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΚ.-ΣΥΝΤΗΡ. Α/Σ ΔΕ ΙΤΑΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Ι5ΧΟΡΥΕ-97Ο 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 664/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 40/2019 ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΣΙΤΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥΚΑΡΔΙΤΣΑΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΠΒΤΩΕΗ-8ΤΑ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1820 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (τρόφιμα) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΙΠΖΩΕΗ-Ρ9Ε 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1822 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤ.ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΟΓΦΟΡΥΕ-ΓΛΒ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ423/4870/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 1235/2019 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΡΥΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ», Ποσου 8.000,00 € ΜΕ ΤΟΝ ΦΠΑ 24%.
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω91ΕΩΕΗ-ΠΗ4 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 11998 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (τρόφιμα) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΝΨ7ΩΕΗ-ΦΔΦ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1821 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΝΣΞΟΡΥΕ-833 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ422/4860/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χορήγηση ανώτερου κλιμακίου στον μόνιμο υπάλληλο του Συνδέσμου Γιαννάκο Παναγιώτη του Ιωάννη του κλάδου Τ.Ε.30 Ηλεκτρολόγων.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Ω5ΕΡΟΡΥΝ-ΑΚΓ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 62/337/2019/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 787ΓΩΕΗ-5ΔΟ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1818 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (τρόφιμα) ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2019 ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕΧ8ΩΕΗ-ΥΩΚ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1817 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΕΠΙΣΚ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΤΛ ΔΕ ΙΤΑΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΤΠ2ΟΡΥΕ-38Β 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ421/4859/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΨΛ0ΩΕΗ-ΕΣ1 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1816 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ -ΕΠΙΣΚ. ΣΥΝΤΗΡ. Α/Σ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Γ9ΜΟΡΥΕ-ΡΦ8 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 4850 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (τρόφιμα) ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2019 ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ1ΔΤΩΕΗ-Ρ2Υ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1815 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΚ ΤΗΣ 7/2017 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 6Τ7ΨΩΕΗ-Ν5Χ 17/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 2941 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1 2 3 4 3.615