Αποφάσεις

Απόδοση κράτησης 0,06% υπέρ της ΕΑΑΔΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ1Α0ΩΕΗ-Θ9Χ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 1402 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων και αναλωσίμων.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6Θ5ΜΟΡΥΝ-ΣΤ0 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 136/647Α/2023/ΑΠΟΦ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 5.2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΥΒ8ΩΕΗ-Π0Γ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/3243 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 3.2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Ξ67ΩΕΗ-Ω48 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/3242 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόδοση Φόρου Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελευθέρων Επαγγελματιών κοκ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 60ΙΕΩΕΗ-ΣΕΔ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 1401 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.ΕΠΙ 0,06% ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ ΧΕΠ: Α/3099,Α/3100,Α/3101,Α/3102,Α/3103
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΡΞΓΩΕΗ-ΗΩΩ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/805 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αποδέσμευση πίστωσης από Απόδοση Φόρου Προμηθευτών, Εργολάβων, Ελευθέρων Επαγγελματιών κοκ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 99Κ8ΩΕΗ-0ΞΑ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 1400 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 0,06% ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ ΧΕΠ: Α/3099,Α/3100,Α/3101,Α/3102,Α/3103
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒΝΤΩΕΗ-ΓΞ2 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/804 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 0,07% ΥΠΕΡ ΕΑΑΔΣ ΧΕΠ: Α/3099,Α/3100,Α/3101,Α/3102,Α/3103
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Π20ΩΕΗ-4ΩΩ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/803 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% ΧΕΠ: Α/3099,Α/3100,Α/3101,Α/3102,Α/3103
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ8Μ8ΩΕΗ-ΨΣΣ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/801 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ 3% ΧΕΠ: Α/3117,Α/3124
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 61ΡΡΩΕΗ-ΓΧ0 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/800 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡ.1 ΑΔΑΜΟΥ ΧΡ Δ.ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΨΙ9ΩΕΗ-Η7Τ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/3239 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ-586-8237 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 91ΥΗΟΡΥΕ-ΓΛΔ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ-586-8237 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
AAY 15-7131.08
ΑΔΑ: ΨΦΣΞΟΚΟ3-302 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 2555 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΑΥ-585-8236 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ5Κ8ΟΡΥΕ-ΧΣΧ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ-585-8236 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 (ΜΟΝΙΜΟΙ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΛΥ2ΩΕΗ-Ζ2Τ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/3238 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η ΥΠ ΑΡΙΘΜ 12/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ.
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: 9ΕΓΗΩΕΗ-ΖΨΘ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: 33165/1-12-2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ) ΧΕΠ: Α/2951,Α/2954,Α/2955,Α/2965,Α/2972,Α/2974,Α/3011,Α/3013,Α/3014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω8Γ9ΩΕΗ-ΤΤΟ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/799 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΧΕΠ: Α/2951,Α/2952,Α/2953,Α/2954,Α/2955,Α/2957,Α/2978,Α/2979,Α/2980,Α/2984,Α/2983,Α/2965,Α/2972,Α/2974,Α/2964,Α/2989,Α/2990,Α/2991,Α/2992,Α/3011,Α/3013,Α/3014,Α/3029,Α/3030,Α/3031,Α/3032,Α/3033,Α/3021,Α/3025
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΓ73ΩΕΗ-ΜΟΟ 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/798 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΕΠ: Α/3013,Α/3014
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟ1ΥΩΕΗ-ΜΡ3 01/12/2023 Αρ. Πρωτ.: Γ/797 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 6.209