Αποφάσεις

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων (Τσιούτρα Αγγελική, Θεσσαλονίκη, 27/03/2019 05/04/2019, Σεμινάριο ΕΚΔΔΑ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΘΡΠΩΕΗ-ΟΓ8 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 705 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επανάχρηση Δημοτικού Κτιρίου (πρώην Α' Λύκειο) για μετεγκατάσταση και λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας- ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΘΙ0ΩΕΗ-Ι8Ψ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 704 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Αποδέσμευση. Επανάχρηση Δημοτικού Κτιρίου (πρώην Α' Λύκειο) για μετεγκατάσταση και λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Καρδίτσας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Α12ΩΕΗ-ΚΕΒ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 703 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες συντήρησης αντλητικών αρδευτικών συγκροτημάτων Δ/Ε Κάμπου (ΤΑΚΤΙΚΑ).
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 63Γ3ΩΕΗ-Η46 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/611 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων, Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ζ4ΞΩΕΗ-59Ν 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 702 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕΩΔΩΕΗ-ΓΔΗ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 701 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Υ6ΟΩΕΗ-2ΔΥ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 700 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒΜ7ΩΕΗ-ΥΘ8 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/610 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 66ΘΕΩΕΗ-ΟΔΩ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 699 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια τραπέζης για χρήση συστήματος POS, ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω0Χ1ΩΕΗ-ΦΡΚ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/609 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΞΣΝΩΕΗ-ΒΘ8 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 698 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συγκρότηση επιτροπής για τη δημιουργία προϋποθέσεων για την παραχώρηση της Κεντρικής Πλατείας σε Πολιτιστικούς Συλλόγους
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΛΟΒΩΕΗ-45Λ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 4190 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση του κατεπείγοντος της 3ης συνεδρίασης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 78ΜΘΩΕΗ-ΝΥ4 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 4187 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Ω41ΨΟΡΥΝ-ΔΔΣ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ83/2019/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων, Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Ν8ΔΩΕΗ-ΠΒΕ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 697 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ν5ΦΩΕΗ-ΤΧΒ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 696 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΔΝ6ΩΕΗ-Π42 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 695 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΓΓ6ΩΕΗ-ΩΚ2 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 694 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝΑ9ΩΕΗ-2ΟΗ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: 693 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΔΕΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 4 94409570-01 2
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΠΘΓΟΡΥΝ-ΣΝΒ 15/03/2019 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ82/2019/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 3.490