Αποφάσεις

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΒΟ1ΩΕΗ-ΕΑ4 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1438 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ7ΒΜΟΡΥΕ-6Σ4 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 4018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ( 2441080442 ΚΔΑΠ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΘΓΩΩΕΗ-Λ4Ξ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1437 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόγραμμα Εναρμόνισης, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων (τρόφιμα) Α' ΠΑΙΔΙΚΟΣ Α.Π.14396-26/4/2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΘΓ8ΩΕΗ-4ΙΒ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1436 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ081ΩΕΗ-Θ25 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1435 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΠ95ΩΕΗ-177 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1434 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΥΖΕΩΕΗ-7ΜΥ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1433 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ-368-4034 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9076ΟΡΥΕ-7ΗΟ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ-368-4034 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΥΧΣΩΕΗ-ΝΒΥ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1432 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 66ΔΖΩΕΗ-ΒΕΦ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1431 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4ΕΙΩΕΗ-ΔΔΡ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1430 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 23/02/2024-23/04/2024 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 3642320 - 016 & 24405 (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛΘΓΩΕΗ-ΠΕΗ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1429 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ 23/02/2024-23/04/2024 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ 8SEN0122245597- Κ Α Π Η
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Τ1ΥΩΕΗ-5ΧΠ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1427 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9Ψ93ΟΡΥΕ-ΔΑ4 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: 4019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ6Ω3ΩΕΗ-ΕΓΝ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1428 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4ΓΜΩΕΗ-ΕΦ5 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1426 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ 27/02/2024 ΕΩΣ 23/04/2024 ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 441575322-01 8 (Β' ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ-ΕΝΑΝΤΙ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΘΝ0ΩΕΗ-ΛΨ8 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1424 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ 27/02/2024 ΕΩΣ 23/04/2024 ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 441566524-03 1 (ΚΔΑΠ ΓΙΟΛΔΑΣΗ-ΕΝΑΝΤΙ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6690ΩΕΗ-278 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1422 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ 19/2/2024 ΕΩΣ 15/4/2024 ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 441522443-016 (ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΕΝΑΝΤΙ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 677ΞΩΕΗ-Ξ3Π 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1420 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Α' 15/ΝΘΗΜΕΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ1ΓΑΩΕΗ-ΠΨΒ 16/05/2024 Αρ. Πρωτ.: Α/1425 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 6.511