Αποφάσεις

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΧΨ5ΟΡΥΕ-Β9Ι 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 7213 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια σφαιρικών κρουνών με τηλεσκοπικό ρακόρ, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΖ4ΓΟΡΥΕ-7ΡΑ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 7211 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων για τα οχήματα: ΜΕ48866,
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Κ7ΘΩΕΗ-ΞΥ1 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3168 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤΑ (15%) για το ΤΑΠ ΜΑΪΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΖΖ1ΩΕΗ-ΔΡΤ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3172 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΤΑΠ) ΜΑΪΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΒΠΒΩΕΗ-ΕΥΑ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3171 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΔΤ & ΔΦ) ΜΑΪΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Λ1ΟΩΕΗ-ΦΤΥ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3170 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση του υποέργου με διαδικασία διαπραγμάτευσης με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών λόγω θεομηνίας στο δίκτυο ύδρευσης των τοπικών κοινοτήτων ΔΕΥΑ Καρδίτσας» σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 αρθρ.269,Βιβλίο ΙΙ (Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , υποπερίπτωση Δ).
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω3Ω1ΟΡΥΕ-ΧΛΔ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΑΠΟΦ.78 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΧΕΠ: Α/2578,Α/2579,Α/2581,Α/2625,Α/2635,Α/2637,Α/2647,Α/2651,Α/2659,Α/2629,Α/2631,Α/2632,Α/2633,Α/2663,Α/2664,Α/2665,Α/2666,Α/2667,Α/2668,Α/2669,Α/2671,Α/2673,Α/2674,Α/2678,Α/2688,Α/2689,Α/2690,Α/2691,Α/2695,Α/2697,Α/2687,Α/2702,Α/2763,Α/2772,Α/2775
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ0ΡΛΩΕΗ-2ΔΖ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/928 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Α/2578,Α/2579,Α/2581,Α/2625,Α/2635,Α/2637,Α/2647,Α/2651,Α/2659,Α/2629,Α/2631,Α/2632,Α/2633,Α/2663,Α/2664,Α/2665,Α/2666,Α/2667,Α/2668,Α/2669,Α/2671,Α/2673,Α/2674,Α/2678,Α/2688,Α/2689,Α/2690,Α/2691,Α/2695,Α/2697,Α/2687,Α/2702,Α/2763,Α/2772,Α/2775
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒΦΓΩΕΗ-20Γ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/929 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 60Η9ΩΕΗ-5ΚΗ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3169 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9ΟΤ3ΟΡΥΕ-ΝΚΗ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ709/7199/2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤΑ (15%) για το ΤΑΠ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ9ΑΞΩΕΗ-42Π 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3167 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΤΑΠ) ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝ9ΚΩΕΗ-ΣΡΖ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3166 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΧΕΠ: Α/2902,Α/2899
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΤΜ4ΩΕΗ-ΟΝΜ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Γ/930 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΔΤ & ΔΦ) ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΥ8ΟΩΕΗ-ΒΨΥ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3165 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου Καρδίτσας στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και λοιπών Δήμων σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Φωτίου Παπαδημητρίου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΞΡ0ΩΕΗ-ΙΦΙ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 20512 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΑΥΡΙΚΑ (Β΄ ΒΑΣΗ)"
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΤΚ5ΩΕΗ-Τ2Ν 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3161 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΖΒΛΟΡΥΕ-ΩΙ0 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: 7196 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤΑ (15%) για το ΤΑΠ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑΩΝΩΕΗ-1ΕΤ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3164 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΤΑΠ) ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕΓΒΩΕΗ-71Φ 26/10/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3163 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 4,988