Αποφάσεις

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΥ ΣΟΦΙΑ.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛΞΣΩΕΗ-ΞΟ8 19/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 23370 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΙΝΑ ΜΑΡΙΑ.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΔΨ2ΩΕΗ-ΨΞ4 19/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 23364 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΑΚΚΙΑ ΕΥΡΥΔΙΚΗ.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΑΘΗΩΕΗ-ΩΧ6 19/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 23373 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΩΘ7ΩΕΗ-ΟΓΔ 19/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 23365 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΜΑΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΘ4ΥΩΕΗ-575 19/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 23372 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 99ΖΖΩΕΗ-ΔΔΖ 19/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 23367 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΛΗΔΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ρ18ΡΩΕΗ-Β5Φ 19/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 23369 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Η ΑΡΙΘΜ. 494/2024 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΙ3ΜΩΕΗ-8ΔΜ 19/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 23363 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Χορήγηση ΜΑΠ εργαζομένων σε χρήμα για το διάστημα 01.04 - 31.12.2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΞΕΡΩΕΗ-ΑΤΒ 19/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 1172 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προσωπικό ΙΔΟΧ Προγράμματος Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα - Αποδοχές
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΣΙ4ΩΕΗ-ΦΧΑ 19/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 1170 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προσωπικό ΙΔΟΧ Προγράμματος Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα - Εργοδοτική Εισφορά ΙΚΑ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ22ΥΩΕΗ-Ρ7Ο 19/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 1171 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χορήγηση ΜΑΠ εργαζομένων σε χρήμα για το διάστημα 01.04 - 31.12.2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΧΟ2ΩΕΗ-55Ψ 19/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 1168 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χορήγηση ΜΑΠ εργαζομένων σε χρήμα για το διάστημα 01.04 - 31.12.2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ρ1ΗΠΩΕΗ-ΩΡΘ 19/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 1169 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόγραμμα Εναρμόνισης, Αντίτιμο κατανάλωσης νερού
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ρ4ΘΤΩΕΗ-ΑΘ2 19/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 1166 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, Εργοδ.Εισφ.ΕΦΚΑ Υγειονομική Περίθαλψη 4.55%
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ60ΨΩΕΗ-ΤΓΜ 19/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 1167 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περίοδος 2024-2025, ΚΔΑΠ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / Σύμβαση Μίσθωσης Έργου για Παιδίατρο
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΛΜΟΩΕΗ-1ΡΟ 19/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 1165 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περίοδος 2024-2025, ΚΔΑΠ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / Εργοδ. Εισφορά ΙΚΑ προσωπικού ΙΔΟΧ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΜΖ8ΩΕΗ-ΠΟΗ 19/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 1164 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περίοδος 2024-2025, ΚΔΑΠ, ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / Τακτικές αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΧΧΨΩΕΗ-24Ρ 19/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 1163 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χορήγηση ΜΑΠ εργαζομένων σε χρήμα για το διάστημα 01.04 - 31.12.2023
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΡΓΔΜΩΕΗ-1ΤΦ 19/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 1162 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τακτικές αποδοχές προσωπικού Δημοσίου Δικαίου
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ψ4ΥΩΕΗ-Η18 19/07/2024 Αρ. Πρωτ.: 1161 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 6.606