Αποφάσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Π9ΓΩΕΗ-50Κ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/2804 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΚΟΚ ΑΠΟ 2/7/2021 ΕΩΣ 1/9/2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΗΘΠΩΕΗ-ΒΒΨ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/2803 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 69ΤΝΟΡΥΕ-34Μ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ628/6205/2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η ΥΠ ΑΡΙΘΜ 12/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠ
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: 6Ω6ΥΩΕΗ-ΜΡΧ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 17413/20-9-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Κοινόχρηστες Δαπάνες λογ. ΔΕΥΑΚ (ποσοστό 666,67%ο) του κτιρίου της Απ/νης Δ/σης (ΤΥΔΚ- Πολεοδομία) της παροχής 045029 από 16/6/2021 ΩΣ 16/08/2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΣΥΔΩΕΗ-9Ι6 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/2802 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 575 / 2021 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ « ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ » ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 69ΓΒΩΕΗ-ΑΤΦ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 16372 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ POS ΜΗΝΟΣ ΑΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΨΕ9ΣΟΡΥΝ-ΤΟΛ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 315/2021/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΩΜΖ9ΟΡΥΝ-Ψ49 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 314/2021/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 (ΜΟΝΙΜΟΙ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 91ΧΩΩΕΗ-ΛΝ3 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/2801 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒ83ΩΕΗ-8ΘΣ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/2800 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
H ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 12 /2021 ΤΗΣ ΔΕΠ
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: ΩΤΟΡΩΕΗ-ΘΟ3 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 17389/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΧΧΓΩΕΗ-ΒΟ1 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/2799 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ33ΖΩΕΗ-ΨΤ2 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/2797 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
H υπ αριθμ. 12 /2021 απόφαση της ΔΕΠ.
Επιτροπή Παιδείας ΑΔΑ: ΩΘΤΦΩΕΗ-Π0Κ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: 17306/20-9-2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΗ7ΠΩΕΗ-ΠΦΒ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/2798 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
TOKOI ΔΑΝΕΙΟΥ -ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 989003394288204-ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 989003019528907--ΣΥΜΒΑΣΗ 35885-ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 157/2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΕΛΠΩΕΗ-ΒΚΔ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/2794 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ --ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 989003394288204-ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 989003019528907--ΣΥΜΒΑΣΗ 35885-ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 157/2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΧΝΞΩΕΗ-ΖΤ7 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/2793 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
TOKOI ΔΑΝΕΙΟΥ -ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 989003394827500-ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 989003019529600-ΣΥΜΒΑΣΗ 0000035884-ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 157/2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΩΝΛΩΕΗ-1ΘΧ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/2792 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ -ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 989003394827500-ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 989003019529600-ΣΥΜΒΑΣΗ 0000035884-ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 157/2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΙΤ7ΩΕΗ-ΖΙΠ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/2791 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ -ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ 989003394286807-ΑΡ. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 989003019527103--ΣΥΜΒΑΣΗ 3049130492 -ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 157/2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΡ9ΒΩΕΗ-ΔΜΚ 20/09/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/2790 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4,925