Αποφάσεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 94ΦΑΩΕΗ-9ΘΖ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/1712 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΟΠΗ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΔΡΟΟΡΥΝ-Η4Α 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 214/2022/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΧΕΠ 256Α)
ΑΔΑ: Ψ04ΞΟΚΟ3-20Ε 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/289 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ 01/05/2022- 01/06/2022 ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 4 94409570-01 2.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΨΥ3ΘΟΡΥΝ-7ΙΘ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 211/2022Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ 01/05/2022 - 31/05/2022 ΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΛΙΜΝΗ Υ-19 ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 4 41596534-01 1
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6Σ0ΖΟΡΥΝ-Ζ6Σ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 212/2022/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΕΗ 01/04/2022 - 30/04/2022 ΜΟΣΧΑΤΟ Υ-Σ 17 ΑΡΙΘΜ. ΠΑΡΟΧΗΣ 4 41594098-01 7
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΒΛΚΟΡΥΝ-9Χ8 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ 213/2022/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Α/250 ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022
ΑΔΑ: 6ΖΜΨΟΚΟ3-ΚΧ1 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/288 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓ ΑΟΡ-ΩΡΟΜ.,ΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦ ΑΟΡ-ΩΡΟΜ. ΧΕΠ: Α/250 ΙΔΟΧ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022
ΑΔΑ: 6ΒΨ8ΟΚΟ3-ΓΤΦ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/287 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Φ.Μ.Υ. ΧΕΠ: Α/246 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ Α.μ..Ε.Α. ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022
ΑΔΑ: 6ΝΛΣΟΚΟ3-5ΦΗ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/286 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Α/246 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ Α.μ..Ε.Α. ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022
ΑΔΑ: 9Λ48ΟΚΟ3-63Φ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/285 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓ ΑΟΡ-ΩΡΟΜ.,ΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦ ΑΟΡ-ΩΡΟΜ. ΧΕΠ: Α/246 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ Α.μ..Ε.Α. ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022
ΑΔΑ: ΨΟΚΗΟΚΟ3-ΙΟΨ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/284 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Φ.Μ.Υ. ΧΕΠ: Α/245 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 55-67 ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022
ΑΔΑ: ΨΠ83ΟΚΟ3-5ΝΡ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/283 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Α/245 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 55-67 ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022
ΑΔΑ: ΨΓΗΗΟΚΟ3-Ο9Ψ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/282 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓ ΑΟΡ-ΩΡΟΜ.,ΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦ ΑΟΡ-ΩΡΟΜ. ΧΕΠ: Α/245 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 55-67 ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022
ΑΔΑ: ΩΝΘΥΟΚΟ3-Ι7Μ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/281 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ ΧΕΠ: Α/251 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΑΔΑ: 6ΛΗΥΟΚΟ3-5ΕΤ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/280 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΕΡΓ. ΑΙΡΕΤΩΝ,ΙΚΑ ΑΣΦ. ΑΙΡΕΤΩΝ ΧΕΠ: Α/251 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΑΔΑ: 665ΞΟΚΟ3-Δ3Ε 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/279 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΧΕΠ: Α/251 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΑΔΑ: ΨΦΧ6ΟΚΟ3-72Π 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/278 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ-ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΧΕΠ: Α/251 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΑΔΑ: Ψ260ΟΚΟ3-ΕΥΔ 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/277 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΑΛΛ ΦΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΧΕΠ: Α/205 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΑΔΑ: 6ΓΕΦΟΚΟ3-ΝΔ4 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/276 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΕΠ: Α/205 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΑΔΑ: ΨΨΡ5ΟΚΟ3-239 27/06/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/275 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 5,416