Αποφάσεις

Έγκριση δαπάνης για την επισκευή υποβρύχιας αντλίας (αλλαγή καλωδίου παροχής ρεύματος) στο υπηρεσιακό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2257, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΞΨΩΟΡΥΕ-ΑΞΞ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 438 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη 1η αναμόρφωση του προγράμματος εκτελεστέων έργων της ΔΕΥΑΚ για το 2019
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 60ΖΡΟΡΥΕ-ΦΘΧ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΑΠΟΦ.8 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Τμήμα Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων ΑΔΑ: 6ΞΘΙΩΕΗ-Μ1Μ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 965 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την επισκευή υποβρυχίων αντλιών (περιέλιξη, επισκευή καλωδίου παροχής ρεύματος, αλλαγή ρουλεμάν και στεγανών) ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 68Ε8ΟΡΥΕ-ΒΦΘ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 437 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την 1Η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων της ΔΕΥΑΚ για το 2019
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 78ΖΑΟΡΥΕ-ΜΥΒ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΑΠΟΦ.6 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών (Σβάρνας Γιάννης, Θεσσαλονίκη, 23/01/2019-25/01/2019, Ειδικό Θεματικό Συνέδριο)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ6ΖΥΩΕΗ-ΓΗΣ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 421 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημοσιεύσεις Οικονομικών Καταστάσεων (Προϋπολογισμός 2019)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 67ΥΠΩΕΗ-Π9Ψ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 420 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημοσιεύσεις Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός 2017)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Φ3ΞΩΕΗ-ΨΑΠ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 419 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΛΛΘΟΡΥΕ-ΞΒΓ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 458 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υποδημάτων ασφαλείας ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΤΩΓΟΡΥΕ-ΘΦΜ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 419 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό της επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών και κατάταξης των υποψηφίων σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου (8 μηνών) μέσω ΑΣΕΠ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7Ν9ΑΟΡΥΕ-0ΤΖ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΑΠΟΦ.5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πλακών πεζοδρομίου ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΡΞΧΟΡΥΕ-ΖΗΧ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 418 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΦΤ3ΟΡΥΕ-ΙΟΘ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ80/453/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών από χρηματικούς καταλόγους δικαιωμάτων βοσκής της Τ.Κ Μακρυχωρίου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΨΝΝΩΕΗ-7ΥΝ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 922 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών άρδευσης της Τ.Κ Καρδιτσομαγούλας
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω3ΒΞΩΕΗ-ΑΣ3 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 921 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών άρδευσης της Τ.Κ Μακρυχωρίου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΣΖΠΩΕΗ-ΒΑΙ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 917 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διαγραφή οφειλής από χρηματικό κατάλογο τελών και ΦΠΑ ύδρευσης της Τ.Κ Παλιουρίου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΚΧΨΩΕΗ-ΛΟΦ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 914 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΑΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 65ΣΜΟΡΥΕ-2ΡΓ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ79/428/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση εργασιών επισκευής στο υπηρεσιακό όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 48833 (λύσιμο φαναριού κ.α.) ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΠΣΗΟΡΥΕ-ΛΞΚ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: 417 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 686ΜΟΡΥΕ-ΙΩΧ 21/01/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ78/425/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 3.383