Αποφάσεις

Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΙΔ2ΩΕΗ-9ΗΤ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 15838 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ανανέωση νομιμοποίησης εκπροσώπων του Δήμου Καρδίτσας στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘΔΦΩΕΗ-415 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 15890 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εργασίας με χρήση φορτοεκσκαφέα (JCB) λόγω ανάγκης συντήρησης στο δίκτυο Ύδρευσης στη Δ.Ε. Ιτάμου (έκτακτο).
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9Ε1ΣΟΡΥΕ-ΝΛ5 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 6286 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού της κ. Θεοδώρου Βαίας- Άννας με τον διακριτικό τίτλο “Παραμυθοχώρα”
Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών & Δημόσιας Υγείας ΑΔΑ: ΩΤΚΠΩΕΗ-ΕΑΟ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 13920 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Είδη κατασκήνωσης (ιματισμός-κουρτίνες) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ -ΣΤΑΘΜΟΥΣ- ΚΔΑΠ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΔ74ΩΕΗ-ΒΧΗ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/2390 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η ΑΡΙΘ. 1443/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4ΠΟΩΕΗ-9ΟΕ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 15866 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση εργασίας με χρήση φορτοεκσκαφέα (JCB) λόγω ανάγκης συντήρησης στο δίκτυο Ύδρευσης στη Δ.Ε. Ιτάμου (έκτακτο).
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΧΔ3ΟΡΥΕ-0ΜΘ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 6285 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6Λ7ΜΟΡΥΝ-Β8Ρ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 80/485A/2019/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΦΓΣΟΡΥΕ-3Η9 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 838/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 637ΟΟΡΥΕ-Δ4Τ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 837/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΤΓΔΟΡΥΕ-ΘΜΓ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 836/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΕΚ ΤΗΣ 42/2018 ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 78Ι9ΩΕΗ-39Β 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 3804 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΑΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΕΛΕΟΡΥΕ-ΞΕ8 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ537/6311/2019 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΛΣΦΟΡΥΕ-ΞΑΛ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 838/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια επιτηρητή τάσης για το αντλιοστάσιο στην Τοπική Κοινότητα Αμπελικού, ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω3Φ4ΟΡΥΕ-Δ0Ζ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 6284 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΩΣ. ΥΛΙΚΑ ΥΔΡ-ΑΠΟΧ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΥ2ΨΟΡΥΕ-36Θ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 834/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΜΑΡΕΚ
ΑΔΑ: ΩΡΑΞΟΚΟ3-7Χ3 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 2184 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΒΚ1ΟΡΥΕ-5ΡΙ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 833/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΜΟΣΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΔΑ: Ω40ΟΟΚΟ3-ΦΦΠ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 2183 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΔΑ: 6Υ8ΝΟΚΟ3-Π59 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 2182 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 3.711