Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15-6265.00 ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ
ΑΔΑ: Ω8ΠΧΟΚΟ3-69Ψ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 1757 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 15-6262.00 ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ
ΑΔΑ: Ω1ΜΙΟΚΟ3-ΣΚ8 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 1755 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
AΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 15-7131.00 ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ
ΑΔΑ: ΩΜ1ΕΟΚΟ3-ΠΦΟ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 1754 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση προμήθειας κλιματιστικού.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6Ω1ΔΟΡΥΝ-ΚΧΠ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 63/373Α/2019/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡΙΘ. 1241/2019 ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ», ΠΟΣΟΥ : 6.212,90 € ( με Φ.Π.Α 24% ).
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΞ63ΩΕΗ-Ρ5Δ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 12184 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 15-7131.05 ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ
ΑΔΑ: Ω3ΓΡΟΚΟ3-4Σ2 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 1753 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΕΚ ΤΗΣ 60/2012 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Διεύθυνση Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος ΑΔΑ: 6ΟΧ3ΩΕΗ-71Χ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 2985 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΑΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΛΜΑΤΟΣ ΥΨΟΥΣ & ΑΛΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ
ΑΔΑ: ΩΛΦ4ΟΚΟ3-ΤΘΡ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/277 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΙΜΔΟΡΥΕ-Χ9Μ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 673/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑ 15-7134 ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ
ΑΔΑ: 6ΒΝΟΟΚΟ3-ΓΡΜ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 1752 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΛΜΨΟΡΥΕ-Ω1Τ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 672/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ1ΣΥΟΡΥΕ-ΜΞΤ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 671/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΜΠΜΟΡΥΕ-Ρ0Δ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 670/2019 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΑΧΛΩΕΗ-ΓΔΖ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1854 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΠΔΚΥ (Ζ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2019 -ΑΠΟΔΟΣΗ Τ.Π.Δ.)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 693ΦΩΕΗ-ΨΟ3 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1853 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΟΚΟΙ Τ.Π.Δ. (ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ Δ7- Ζ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2019)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΟΑΑΩΕΗ-ΝΞΛ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1852 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σάρωση αγροτικών οδών Δ.Ε. Κάμπου (Τ.Κ. ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑ - ΜΕΛΙΣΣΑ)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΤΔΑΩΕΗ-9ΔΠ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1855 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ Τ.Π.Δ. (ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ Δ7- Ζ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2019)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Χ4ΒΩΕΗ-2ΓΝ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1851 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π..Δ (Ζ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ ΕΤΟΥΣ 2019 )
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 68ΞΚΩΕΗ-ΝΑΙ 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1850 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΠΣΗΩΕΗ-Ν9Α 18/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/1849 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 3.618