Αποφάσεις

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤΑ (15%) για το ΤΑΠ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕΒΣΩΕΗ-Η6Ψ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/339 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΤΑΠ) ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ι1ΔΩΕΗ-7Ι8 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/338 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΔΤ & ΔΦ) ΝΟΕΜΒΡΙOY 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΔΘ1ΩΕΗ-9ΩΓ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/337 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση όρων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τριών (3) μικρών κλειστών φορτηγών τύπου VAN» συνολικού προϋπολογισμού 40.400,00 € πλέον Φ.Π.Α με χρήση του άρθρου 269 του νόμου 4412/16 (με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση) για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΚ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΖΙΤΟΡΥΕ-0ΣΕ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΑΠΟΦ.21 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ31ΔΟΡΥΕ-4ΚΛ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 195/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Πρόγραμμα Εναρμόνισης, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (Πετρέλαιο θέρμανσης για τον Α' Παιδικό Σταθμό)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝΗΟΩΕΗ-ΙΜΤ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 571 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΧΘΦΟΡΥΕ-ΑΕ1 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 194/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 96ΟΝΟΡΥΕ-0ΕΒ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 193/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΦΟΥΝΤΩΤΟ ΑΡΓΙΘΕΑΣ 8/8/2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΛΗΚΩΕΗ-20Ω 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/361 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΗΧΥΟΡΥΕ-Ξ67 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 192/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Τ.Σ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ0ΛΞΩΕΗ-Ε5Ψ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/360 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Τ.Σ. ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 60ΒΒΩΕΗ-ΤΜΨ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/359 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
‘Εγκριση δωρεάν φόρτισης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων για το έτος 2020
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΧΘΧΩΕΗ-5ΘΛ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 3318 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση του πρακτικού Ι του ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Καρδίτσας”
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 63ΓΦΩΕΗ-7ΑΑ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 3317 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΝΑΛΩΣ. ΥΛΙΚΑ ΥΔΡ-ΑΠΟΧ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9Λ7ΡΟΡΥΕ-9Θ8 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 191/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΞΔΣΩΕΗ-ΚΑΦ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/358 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ψ8ΕΤΟΡΥΕ-ΙΘΑ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 190/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ (244180442 ΚΔΑΠ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ )
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΒ7ΜΩΕΗ-ΒΔΔ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: Α/356 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΨΤΤΟΡΥΕ-ΑΗΔ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 189/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΠΥΕΟΡΥΕ-ΘΟΗ 21/02/2020 Αρ. Πρωτ.: 188/2020 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4,042