Αποφάσεις

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης για την «Βελτίωση Ηλεκτρομηχανικού Εξοπλισμού, Οργάνων Μέτρησης, Τριτοβάθμια Επεξεργασία Βιομηχανικού Νερού και Εγκατάσταση Δικτύου Πυρόσβεσης στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Καρδίτσας» .
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΖΘΖΟΡΥΕ-ΧΨ7 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 45/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περίληψη: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απ’ ευθείας ανάθεση της εκπόνησης της μελέτης για τα «Έργα Αναβάθμισης της Προεπεξεργασίας Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Καρδίτσας»
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΝΡ1ΟΡΥΕ-ΕΝΤ 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 44/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.847 /2018 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ « ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018»
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΟΘ5ΩΕΗ-Υ87 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 13698 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Ιούλιος 2018
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΩΜ7ΣΟΡΥΝ-ΩΣΕ 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 538/2018 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ)
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΨΘΛΖΟΡΥΝ-ΠΤΨ 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ191/2018/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1η ΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.Π., Φορολ. έτους από: 1/1/2017 - 31/12/2017 (Άρθ.45 ν.4172/13) (ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 60.608,72)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7ΜΦΞΩΕΗ-ΞΗ9 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/692 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ 2η ΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ν.Π., Φορολ. έτους από: 1/1/2017 - 31/12/2017 (Άρθ.45 ν.4172/13) (ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 79974,85)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Υ4ΗΩΕΗ-ΧΦΑ 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/691 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 7Χ83ΩΕΗ-ΤΧΗ 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1671 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Πρασίνου ΑΔΑ: 6ΨΙΕΩΕΗ-ΔΙ6 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 13660 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΞΒΒΟΡΥΕ-ΧΕΘ 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ 674/6321 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΑΔΑ: 66ΑΚΟΚΟ3-ΠΛΩ 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/331 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΑΥ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω5ΣΛΟΡΥΕ-ΒΨ5 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ 673/6318 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 6ος-7ος/2018
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΨΨ3ΜΟΡΥΝ-ΣΡΛ 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ190/2018/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 6ος-7ος/2018
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 6ΓΖΛΟΡΥΝ-ΟΟΟ 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ189/2018/Σ-Α ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΚΥ (Η' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2018)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 63ΛΨΩΕΗ-ΡΚΗ 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1670 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΧΡΕΩΛΥΣΙΟ Τ.Π.Δ. (ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ Δ7- Η' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2018)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Ν26ΩΕΗ-8Ξ3 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1668 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΟΚΟΙ Τ.Π.Δ. (ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ Δ7- Η' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2018)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΠ6ΔΩΕΗ-ΤΔΔ 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1669 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (Η ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΠ 2018)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΦΡ7ΩΕΗ-Λ0Γ 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1667 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης (τουμποράματος, βανών, συστολών κ.α.) ώστε να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 7ΧΚΝΟΡΥΕ-6ΣΨ 21/08/2018 Αρ. Πρωτ.: 6309 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (Δ7 & Δ8) ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΜ8ΔΩΕΗ-4ΙΩ 20/08/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/1666 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 3.081