Αποφάσεις

Αποζημίωση Συνταξιοδότησης (Αορίστου-Σιατήρας Θωμάς)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΕΓ3ΩΕΗ-Υ2Ξ 20/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 435 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις αιτήσεις δύο εργαζομένων για συνέχιση απασχόλησης τους που είχαν προσληφθεί μέσω προγράμματος ΑΜΕΑ (1+1+1)
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9Ρ3ΑΟΡΥΕ-Η62 20/01/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΑΠΟΦ.10 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση του Προέδρου για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΚ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΑΡ8ΟΡΥΕ-Ω9Ρ 20/01/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΑΠΟΦ.7 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό της επιτροπής ελέγχου των δικαιολογητικών και κατάταξης των υποψηφίων σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου (8 μηνών) μέσω ΑΣΕΠ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Τ5ΛΟΡΥΕ-ΤΒΒ 20/01/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΑΠΟΦ.5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης προσφυγών-ενστάσεων για τις συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών για το 2021
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΓ1ΥΟΡΥΕ-ΕΙ2 20/01/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΑΠΟΦ.4 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό της επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το 2021
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 9ΗΖΞΟΡΥΕ-9ΤΤ 20/01/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΑΠΟΦ.3 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών έργων για το 2021
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΚΑ1ΟΡΥΕ-ΞΝΙ 20/01/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΑΠΟΦ.2 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών για το 2021
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΨΣ3ΤΟΡΥΕ-9Λ9 20/01/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΡ.ΑΠΟΦ.1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 61ΟΘΟΡΥΕ-52Μ 20/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 396 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΑΥ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: ΩΤ7ΧΟΡΥΕ-ΗΤ6 20/01/2021 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ109/401/2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και προς συμπλήρωση αυτού των Εποχικών Υπαλλήλων (Ι.Δ.Ο.Χ.) του Συνδέσμου Ύδρευσης για το έτος 2021.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: Ω6ΥΩΟΡΥΝ-ΤΒ4 20/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 168/885/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και προς συμπλήρωση αυτού των Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) του Συνδέσμου Ύδρευσης για το έτος 2021.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΩΜ88ΟΡΥΝ-ΝΦΑ 20/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 167/884/2020/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Καθιέρωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου και προς συμπλήρωση αυτού των Μονίμων Υπαλλήλων του Συνδέσμου Ύδρευσης για το έτος 2021.
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: 64Ψ7ΟΡΥΝ-Η5Ψ 20/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 883/166/2020/ΑΠΟΦ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλου που τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου για το έτος 2021
Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας & Λοιπών Δήμων ΑΔΑ: ΩΥΖΙΟΡΥΝ-ΙΡΒ 20/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 165/88/2020/ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ Α' 15/ΜΕΡΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΑΔΑ: 6Δ80ΟΚΟ3-3Χ7 20/01/2021 Αρ. Πρωτ.: Α/3 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜ. ΑΓΡΩΝ ΔΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΕΦΥΩΕΗ-ΟΨΝ 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 670 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜ. ΑΓΡΩΝ ΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9Θ7ΟΩΕΗ-ΘΡΒ 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 668 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΗΞΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜ. ΑΓΡΩΝ ΔΕ ΚΑΜΠΟΥ
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΞΩΟΩΕΗ-Λ43 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 665 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών και παροχών υπηρεσίας για το έτος 2021
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 69Λ5ΩΕΗ-4ΚΣ 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 683 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση Δημάρχου 14/2021 ανάθεσης παροχής υπηρεσιών "Αποστολής επιστολών - επιστολικού ταχυδρομείου".
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 9ΦΑ0ΩΕΗ-ΛΔΚ 19/01/2021 Αρ. Πρωτ.: 673/19-1-2021 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4,487