Αποφάσεις

Η ΑΡΙΘΜ. 654/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ψ4Π5ΩΕΗ-ΖΒΑ 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 27095 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΑΥ-469-6338 ΔΙΑΦ.ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΥΔΡ.ΑΠΟΧ-ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠ.ΕΚΤΥΠ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 93ΤΘΟΡΥΕ-Ο7Φ 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ-469-6338 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΑΥ-468-6336 ΔΙΑΦ.ΑΝΑΛ ΥΛΙΚΑ ΚΟΙΝΑ ΥΔΡ-ΑΠΟΧ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6Η1ΦΟΡΥΕ-ΦΘΥ 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: ΑΑΥ-468-6336 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΧΕΠ: Α/311,Α/302,Α/312,Α/313,Α/320,Α/318 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
ΑΔΑ: Ψ04ΨΟΚΟ3-ΜΦΨ 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/452 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΕΠΠ ΧΕΠ: Α/311,Α/302 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
ΑΔΑ: 6ΝΦ6ΟΚΟ3-4Λ1 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/451 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,1% ΧΕΠ: Α/313,Α/320,Α/318 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
ΑΔΑ: 9ΥΙΝΟΚΟ3-Φ65 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/450 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝ. ΑΡΧΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΕΠ: Α/311,Α/302,Α/312 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
ΑΔΑ: 9Ι0ΖΟΚΟ3-ΓΣΙ 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/449 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ 4%,ΦΟΡΟΣ 8% ΧΕΠ: Α/311,Α/302,Α/312,Α/313,Α/315,Α/319,Α/320,Α/318,Α/321 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
ΑΔΑ: Ρ6ΕΤΟΚΟ3-Ε6Χ 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/448 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Η ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ 41/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ
Σχολική Επ. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΔΑ: 94ΓΕΟΛΝΟ-ΙΦΚ 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: 243/2023 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2023 (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΑΔΑ: ΨΨ10ΟΚΟ3-ΡΒΝ 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/447 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2023 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ Α.μ.Ε.Α.)
ΑΔΑ: 6Ζ98ΟΚΟ3-Γ2Φ 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/446 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2023 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 55-67)
ΑΔΑ: Ψ8Δ2ΟΚΟ3-ΤΣΩ 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/445 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΟΠΑΚ ΥΠΕΡ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ 2023 (ΑΟΡΙΣΤΟΥ)
ΑΔΑ: 9ΚΠ7ΟΚΟ3-ΟΧΕ 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/444 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Φ.Μ.Υ. ΧΕΠ: Α/404 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ Α.μ.Ε.Α. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
ΑΔΑ: 97Φ4ΟΚΟ3-ΣΦ7 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/443 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓ ΑΟΡ-ΩΡΟΜ.,ΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦ ΑΟΡ-ΩΡΟΜ. ΧΕΠ: Α/404 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ Α.μ.Ε.Α. ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
ΑΔΑ: 91Π8ΟΚΟ3-ΓΓΑ 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/442 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Φ.Μ.Υ. ΧΕΠ: Α/403 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 55-67 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
ΑΔΑ: 967ΧΟΚΟ3-ΔΚ9 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/441 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓ ΑΟΡ-ΩΡΟΜ.,ΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦ ΑΟΡ-ΩΡΟΜ. ΧΕΠ: Α/403 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ 55-67 ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023
ΑΔΑ: ΨΑΑΟΟΚΟ3-ΛΒΟ 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/440 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΚΑ ΑΣΦ. ΑΙΡΕΤΩΝ,ΙΚΑ ΕΡΓ. ΑΙΡΕΤΩΝ ΧΕΠ: Α/418 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΑΔΑ: 66Ι0ΟΚΟ3-ΧΩΞ 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/439 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔ ΕΙΣΦΟΡΑ 2% ΧΕΠ: Α/418 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΑΔΑ: 6Μ9ΙΟΚΟ3-ΜΝΖ 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/438 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ-ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ-ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΧΕΠ: Α/418 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΑΔΑ: 66Υ6ΟΚΟ3-ΔΦ7 28/09/2023 Αρ. Πρωτ.: Α/437 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 6.115