Αποφάσεις

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ
Τμήμα Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων ΑΔΑ: ΨΔΓΓΩΕΗ-ΨΚΒ 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 8558 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση πρακτικού καταστροφής και απόρριψης ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του Δήμου Καρδίτσας, ήδη κατεστραμμένου και μη επισκευάσιμου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΛ7ΧΩΕΗ-Ω0Ψ 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 8539 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Καθαρισμός κτιρίων του Δήμου (Απολυμάνσεις Δημοτικών κτιρίων έτους 2017)
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΤΒ7ΩΕΗ-4Ι6 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/929 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αναλώσιμου ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού υλικού Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών (Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής / Περίοδος 2016-2017 / ΕΣΠΑ 2014-2020) ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΔ4ΨΩΕΗ-2ΧΨ 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/928 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤΑ (15%) για το ΤΑΠ ΜΑΡΤΟΥ 2018.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΝΩ6ΩΕΗ-Δ24 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/927 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΤΑΠ) ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 75ΕΔΩΕΗ-ΕΚ3 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/926 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΔΤ & ΔΦ) ΜΑΡΤΟΥ 2018
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΨΛΛ1ΩΕΗ-ΧΙΩ 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/925 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 541/ 2018 (Δ) ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΜΕ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ « ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ TOY ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ »
Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών ΑΔΑ: 6Ω41ΩΕΗ-ΛΙ7 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 8520 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Α Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής προμηθειών υλικών Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων, Πολεοδομίας και ειδών σήμανσης (Σφέϊκου Ιωάννα)
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΑ6ΛΩΕΗ-ΟΕΔ 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 8518 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ταχυδρομικά τέλη ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018,
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6469ΩΕΗ-Φ9Ν 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/924 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ -Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤΑ (15%) για το ΤΑΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: Ω1ΩΞΩΕΗ-ΞΗΟ 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/923 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΤΑΠ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6Π3ΙΩΕΗ-ΓΓΙ 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/922 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ- Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΔΤ & ΔΦ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 6ΨΔΚΩΕΗ-ΡΣΞ 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/921 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΠΜΞΟΡΥΕ-9ΞΥ 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 461/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: 6ΦΤΦΟΡΥΕ-ΚΙΖ 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 460/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡ.
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω6Α0ΟΡΥΕ-7ΒΠ 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 459/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ -Υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΟΤΑ (15%) για το ΤΑΠ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017.
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΗΥΟΩΕΗ-Α5Ψ 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/920 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης ΑΔΑ: Ω6ΡΥΟΡΥΕ-ΞΣΖ 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: 458/2018 ΕΠΙΤΡΟΠΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ - Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΤΑΠ) ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: 63Φ8ΩΕΗ-Ω4Ι 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/919 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ- Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων (ΔΤ & ΔΦ) ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΑ: ΩΑ68ΩΕΗ-ΧΣΑ 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/918 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 2.920