09/01/2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές , τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές

image_print

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές , τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Καρδίτσας»
Ο Δήμος Καρδίτσας, σύμφωνα με την 463/2023 (ΑΔΑ:9ΖΓΣΩΕΗ-Σ4Ε) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, προβαίνει δια μέσου του αρμόδιου Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδιασμού Πολιτικής Προστασίας, σε δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, απόκρισης και αντιμετώπισης συνεπειών από φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, σύμφωνα με τις διατάξεις (Ν.3013/2002, Π.Δ 145/2010, Ν.4662/2020). Στον επιχειρησιακό σχεδιασμό Πολιτικής Προστασίας εντάσσεται και η κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών.
Για το λόγο αυτό:

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερομένους ιδιοκτήτες οχημάτων και μηχανημάτων έργων να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής (διατίθεται έντυπο), οποιαδήποτε χρονική στιγμή έως 31-01-2024 στην οποία θα αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία τους. Η αίτηση μπορεί να κατατεθεί στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας,1ο χλμ. Περ.Οδού Καρδίτσας – Τρικάλων , Αμαξοστάσιο Δήμου Καρδίτσας, αυτοπροσώπως ή με τους παρακάτω τρόπους, (ταχυδρομικά ή στο email: m.dagopoulou@dimoskarditsas.gov.gr). Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 24415 54211.
Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με τα απαραίτητα έντυπα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου https://dimoskarditsas.gov.gr

Σχετικά έγγραφα