27/02/2024
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διαφάνειας και Αγροτικής Ανάπτυξης
Πληροφορίες: ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ
Email: m.skondra@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 50840
27/2/2024
Αρ. Πρωτοκόλλου: 6827

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024

Ο Δήμος Καρδίτσας ενδιαφέρεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα για το έτος 2024.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι την 04/03/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Καρδίτσας, Δ/νση Προγραμματισμού, Πληροφορικής, Διαφάνειας & Αγροτικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (τηλ. 24413 50089, 50005), για να παραλάβουν τις σχετικές προδιαγραφές, το έντυπο οικονομικής προσφοράς και κάθε άλλη πληροφορία για την παραπάνω προμήθεια.
Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν μαζί με την προσφορά είναι:
Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από:
Τα φυσικά πρόσωπα
Τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου να δηλώνεται ότι:
Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της παροχής και συμφωνούν με αυτούς.
Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1),2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.
Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
Β. Ασφαλιστική ενημερότητα
Γ. Φορολογική ενημερότητα
Δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, σε ισχύ στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους.
Ε. Σε περίπτωση Εταιρίας, Καταστατικό και ορισμός διαχειριστή.
Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο έντυπο οικονομικής προσφοράς.
Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών όπως θα προκύψει με την κατάθεση τεχνικής προσφοράς.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, ή άλλους όρους κρίνεται ως απαράδεκτη.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν τη λήψη της απόφασης κατακύρωσης, δύνανται να ζητηθούν επιπλέον ποινικά μητρώα και πιστοποιητικά ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.
Η προμήθεια θα ανατεθεί στους έχοντες την καλύτερη οικονομική προσφορά.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Σχετικά έγγραφα