09/03/2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ «ΛΟΥΜΑΚΗ»ΕΤΟΥΣ 2020)

image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Πληροφορίες: ΚΑΤΣΑΟΥΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΚΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Email: katsaounos@dimoskarditsas.gov.gr, promithion@dimoskarditsas.gov.gr, skoura@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24413 50797, 24413 50799
9/3/2020
Αρ. Πρωτοκόλλου: 4350

 

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ «ΛΟΥΜΑΚΗ»ΕΤΟΥΣ 2020) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.840,22€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σε βάρος του Κ.Α. 10-6274.0002 και cpv: 90921000-9 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ»

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι 09/03/2020 ημ. Δευτέρα και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, στην διεύθυνση Αρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43100.

Πληροφορίες δίνονται από το Tµήµα Προμηθειών του δήμου Καρδίτσας στα τηλέφωνα 2441350799 & 2441350797 σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν:

1. Εντυπο οικονομικής προσφοράς όπου θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τόσο οι τιμές μονάδας, όσο και τα σύνολα των αντίστοιχων εργασιών ακολουθώντας τον πρότυπο πίνακα και όχι τιμές κατ’ αποκοπή.

Προσφορές μπορούν να γίνουν MONO για το σύνολο της υπηρεσίας

2. Τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, ή άλλους όρους κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η παροχή υπηρεσίας θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου. Κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν τη λήψη της απόφασης κατακύρωσης θα ζητηθούν επιπλέον τα απαραίτητα βάσει νομοθεσίας δικαιολογητικά.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Σχετικά έγγραφα