1

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ «ΛΟΥΜΑΚΗ»ΕΤΟΥΣ 2020)

 

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ «ΛΟΥΜΑΚΗ»ΕΤΟΥΣ 2020) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

 • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 • Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
 • Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
 • Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I).
 • Το υπ. αρ. Πρωτ.4060/04-03-2020 αίτημα
 • Την Τεχνική Περιγραφή, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.840,22€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% σε βάρος του Κ.Α. 10-6274.0002 και cpv: 90921000-9 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ»

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι 09/03/2020 ημ. Δευτέρα και ώρα 14:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, στην διεύθυνση Αρτεσιανού 1 Τ.Κ. 43100.

Πληροφορίες δίνονται από το Tµήµα Προμηθειών του δήμου Καρδίτσας στα τηλέφωνα 2441350799 & 2441350797 σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν:

1. Εντυπο οικονομικής προσφοράς όπου θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τόσο οι τιμές μονάδας, όσο και τα σύνολα των αντίστοιχων εργασιών ακολουθώντας τον πρότυπο πίνακα και όχι τιμές κατ’ αποκοπή.

Προσφορές μπορούν να γίνουν MONO για το σύνολο της υπηρεσίας

2. Τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • άδεια λειτουργίας της επιχείρησης θεωρημένη για το τελευταίο τρίμηνο από το αρμόδιο Υπουργείο
 • αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών
 • εγκρίσεις σκευασμάτων στην ελληνική γλώσσα
 • υπεύθυνη δήλωση του ανάδοχου ότι έλαβε γνώση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων τις οποίες και αποδέχεται πλήρως

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, ή άλλους όρους κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η παροχή υπηρεσίας θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου. Κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν τη λήψη της απόφασης κατακύρωσης θα ζητηθούν επιπλέον τα απαραίτητα βάσει νομοθεσίας δικαιολογητικά.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ