06/11/2023
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2/11/2023
Αρ. Πρωτοκόλλου: 30310

Ταχ. Δ/νση: Μυρμιδόνων 2, Τ.Κ. 43131
Πληροφορίες: κ. Σκούρα Κατ., Κατσαούνος Γιάννης, Καμινιώτης Νικόλαος, Λάππας Κων. (για ζητήματα τεχνικών προδιαγραφών)
Τηλέφωνο: 2441350799, 2441350797, 24413 54820
e-mail: promithion@dimoskarditsas.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια «ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

• Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
• Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
• Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
• Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
• Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης I)
• Το υπ. αρ. Πρωτ.29087/24-10-2023 αίτημα 23REQ013648355
• Τις ΑΑΥ A/1298,1299,1300,1301,1302,1303,1304,1305,1306/26-10-2023, 23REQ013663581
• Την Τεχνική Περιγραφή, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 36.960,68€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% (29.807,00€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) σε βάρος των Κ.Α.: 10-6061.0001, 15-6061.0002, 15-6061.0003, 20-6061.0002, 30-6061.0002, 35-6061.0002, 50-6061.0001, 70.03-6061.0001, 70.05-6061.0001 και cpv: 35113400-3.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 10/11/23 ημ. Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, (ΟΧΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) στην διεύθυνση Μυρμιδόνων 2 Τ.Κ. 43131.
Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Προμηθειών του δήμου Καρδίτσας στα τηλέφωνα 2441350799 & 2441350798-796 σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
• Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν μαζί με την προσφορά και είναι:
Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από:
Τα φυσικά πρόσωπα
Τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. Τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όπου να δηλώνεται ότι:
Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.
Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1),2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.
Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Β. Ασφαλιστική ενημερότητα

Γ. Φορολογική ενημερότητα

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, σε ισχύ, στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους.

Ε. Σε περίπτωση Εταιρίας, Καταστατικό και ορισμός διαχειριστή.

• Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων, στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο έντυπο οικονομικής προσφοράς.
• Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών, όπως θα προκύψει με την κατάθεση τεχνικής προσφοράς. Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν και έντυπα φυλλάδια με τα προσφερόμενα είδη, προκειμένου να διευκολυνθεί η υπηρεσία στην κρίση της. Η υποχρέωση αυτή είναι ανεξάρτητη από το τυποποιημένο έντυπο της τεχνικής προσφοράς.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Προσφορές μπορούν να γίνουν ανά είδος.
Στο σώμα της προσφοράς θα αναγράφεται η τιμή ανά είδος και στο τέλος το σύνολο μαζί με το ΦΠΑ που προκύπτει.
Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων αναδόχων υπάρχει τυποποιημένο έντυπο τεχνικής και οικονομικής προσφοράς που θα πρέπει να συμπληρωθούν.
Για την εξέταση των προσφορών ΔΕΝ θα απαιτηθούν δείγματα αρχικώς.
Ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αποστολή δειγμάτων μετά την κατάθεση των προσφορών, εφόσον κριθεί απαραίτητο.
Η προμήθεια δύναται να επεκταθεί και στο έτος 2024.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση α/Δημάρχου.
Κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν τη λήψη της απόφασης κατακύρωσης θα ζητηθούν επιπλέον ποινικά μητρώα και πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Σχετικά έγγραφα