08/03/2024
image_print
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Διεύθυνση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
Πληροφορίες: ΜΑΧΑΙΡΑ ΛΟΥΚΙΑ, ΣΔΡΟΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Email: paidikoistathmoi@dimoskarditsas.gov.gr, paideia@dimoskarditsas.gov.gr, p.sdrolia@dimoskarditsas.gov.gr, karditsalibrary@dimoskarditsas.gov.gr, paidikoistathmoi@dimoskarditsas.gov.gr
Τηλέφωνο(α): 24415 54004, 24415 54012, 24415 54004
8/3/2024
Αρ. Πρωτοκόλλου: 8557

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 Ο Δήμος Καρδίτσας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια (ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ &ΚΔΑΠ ΕΤΟΥΣ 2024) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωναμε:

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των4.810,81€ ευρώ (3.879,69€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% .

Αναλυτικά: Παιδικοί Σταθμοί 3.611,13€ (2.912,20€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ) &ΚΔΑΠ1.199,68€ (967,48€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) σε βάρος του Κ.Α. 60-6699.0009 και cpv:  37000000-8(Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας).

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 12/03/2024ημ. Τρίτη  και ώρα 14:00στο Πρωτόκολλο του Δήμου Καρδίτσας, (ΟΧΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ) στην διεύθυνση Μυρμιδόνων 2 Τ.Κ. 43100.

Πληροφορίες δίνονται και από το Τμήμα Προμηθειών του δήμου Καρδίτσας στα τηλέφωνα 2441350799 & 2441350797  σε όλες τις εργάσιμες ημέρες καιώρες.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από:

Τα φυσικά πρόσωπα

Τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. Τους διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Όπου να δηλώνεται ότι:

Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.

Δεν έχουν συμμετάσχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1),2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α’ 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ  L 309  της  25.11.2005,  σ.  15),  2011/36/ΕΕ,  Συμβουλίου  (ΕΕ  L 101της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.

Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Β. Ασφαλιστική ενημερότητα

Γ. Φορολογική ενημερότητα

Δ. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, σε ισχύ, στο οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους.

Ε. Σε περίπτωση Εταιρίας, Καταστατικό και ορισμός  διαχειριστή

Η προμήθεια θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

Προσφορές μπορούν να γίνουν MONO για το σύνολο της κάθε προμήθειας (όχι ανά είδος),είτε και για τις δυο προμήθειες συνολικά, είτε για τα ΚΔΑΠ μόνον, είτε για τους παιδικούς σταθμούς μόνον. Υπάρχει πρότυπο προσφοράς τεχνικής και οικονομικής στα συνοδευτικά της πρόκλησης για την διευκόλυνση των υποψηφίων, χωρίς να είναι υποχρεωτικό.

Στο σώμα της προσφοράς θα αναγράφεται η τιμή ανά είδος και στο τέλος το σύνολο μαζί με το ΦΠΑ που προκύπτει.

Προσφορά που είναι μεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό κάθε είδους θα απορρίπτεται.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησηςαπορρίπτεται.

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, ή άλλους όρους  κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση  Α/Δημάρχου.  Κατά το στάδιο της κατακύρωσης και πριν τη λήψη της απόφασης κατακύρωσης, δύνανται να ζητηθούν επιπλέον ποινικά μητρώα και πιστοποιητικά ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤ/ΧΟΣ

ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Σχετικά έγγραφα