ΘΕΟΛΟΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

image_print
24413 50732stefanos.theologis@dimoskarditsas.gov.gr ΑΝΤ/ΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

►Την εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των αντίστοιχων υπηρεσιών
►Την διαχείριση θεμάτων Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού, όπως αυτά προκύπτουν από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας

►Την εποπτεία προσωπικού και εύρυθμης λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

►Την εποπτεία και το συντονισμό λειτουργίας του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ “Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Καρδίτσας (Δ.Ο.Π.Α.Κ)”, πλην των θεμάτων του αθλητισμού

► Την υπογραφή βεβαιώσεων ωρών υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού που εποπτεύει

►Την έρευνα για εντοπισμό Ευρωπαϊκών, Εθνικών και άλλων προγραμμάτων ανάπτυξης, από τα οποία ο Δήμος θα αντλεί κονδύλια για την εφαρμογή της αναπτυξιακής του δραστηριότητας